Blog slo­ven­ského star­tupu oble­tel celý svet

TS / 22. november 2014 / Tools a produktivita

Ume­nie správne a hlavne efek­tívne napí­sať člá­nok? O naj­nov­šiu sen­zá­ciu sa posta­rali úspešní star­tu­pisti Clound Fen­der, síd­liaci v The Spot. Ich blog sa roz­ší­ril po celom svete a dopo­sial si ho pre­čí­talo už viac ako 830 000 ľudí. O pub­li­ko­va­nie článku požia­dal aj reno­mo­vaný Was­hing­ton Post. 

Blog s náz­vom “6 Lin­kov, Ktoré Ti Ukážu Čo Všetko O Tebe Google Vie” dosia­hol v prie­behu dňa skoro milion pozretí a viac ako 28 tisíc zdie­laní na inter­nete.

Blog sme vytvo­rili na to, aby sme našim poten­ciál­nym zákaz­ní­kom pri­niesli tipy a triky ako efek­tívne využí­vať clou­dové služby. Zjavne táto téma rezo­no­vala u ľudí a my už sme len sle­do­vali ako nám pri­bú­dajú čísla číta­nosti na sociál­nych sie­ťach. Keď sme blog písali, netu­šili sme, že bude mať takýto obrov­ský úspech a sve­tovú pozor­nosť. Ale doka­zuje to, akú silu majú dnes sociálne médiá v komu­ni­ká­cií,” pove­dal Ondrej Pro­stred­ník, CEO Cloud Fen­der.

Člá­nok ako prvé uve­rej­nil Medium- blo­go­vací por­tál — a následne sa blog stal virál­nym po celom svete. Stra­té­gia bola veľmi jed­no­du­chá, inte­li­gen­tne využiť nástroje na zacie­le­nie pub­lika a nasle­do­va­nie ľudí a for­má­tov s rele­vant­ným obsa­hom. Celý člá­nok je veľmi krátky, jed­no­du­chý v čom spo­číva druhé tajom­stvo úspe­chu. Blog, ktorý zo Slo­ven­ska oble­tel svet si môžete pre­čí­tať Tu!

Zdroj: blog.cloudfender.com

Pridať komentár (0)