Boj a pre­te­ky dro­nov? Skve­lý nápad na star­tup, či dokon­ca nový šport

Michal Sorkovský / 4. júna 2015 / Tech a inovácie

Star­tup Game of Dro­nes pri­ná­ša nepo­chyb­ne zau­jí­ma­vý nápad pre využi­tie dro­nov. Diaľ­ko­vo ovlá­da­né lie­ta­jú­ce dro­ny by mali pod­ľa neho medzi sebou súťa­žiť a vytvo­riť tak úpl­ne nový šport. 

Foun­der star­tu­pu Marque Cornb­latt pred­sta­vil svoj nápad počas Demo Day na Hig­hwa­y1, star­tu­po­vom akce­le­rá­to­re, za kto­rým sto­jí írska spo­loč­nosť PCH. Corn­batt hovo­ril o tom, že dneš­né dro­ny majú svo­je nevý­ho­dy: sú dra­hé, je zlo­ži­té s nimi lie­tať a čo je naj­hor­šie, sú kreh­ké.

Game of Dro­nes pre­dá­va svo­je Hiro Acti­on Sports dro­ny za menej ako 500 dolá­rov (140 dolá­rov, ak chce­te len pod­vo­zok a zvy­šok si vybu­do­vať sami). Sta­čí dro­ny vybrať z oba­lu a môže­te s nimi začať vese­lo pre­te­kať. Game of Dro­nes už od roku 2012 orga­ni­zu­je pre­te­kár­ske ligy a bojo­vé klu­by pre dro­ny v San Fran­cis­cu. Po pre­zen­tá­cií pred­vie­dol stra­tup ukáž­ku boja naži­vo.

Game of Dro­nes má záro­veň v plá­ne prí­sť budú­ci rok s dru­hou ver­zi­ou svo­jich dro­nov, kto­ré by mali niesť názov FST (Flow Sta­te Tan­trum). Dro­ny FST budú dis­po­no­vať kame­rou, obra­zov­kou na ria­dia­cej doske či „flight schol“, tré­nin­go­vým prog­ra­mom, pre ľudí, kto­rí budú chcieť zdo­ko­na­ľo­vať svo­je letec­ké schop­nos­ti. Okrem toho budú dro­ny FST schop­né vysie­lať video z bit­ky do celé­ho sve­ta pre iných nad­šen­cov.

Corn­batt dúfa, že sa jeho dro­ny vyrov­na­jú úspe­chu pro­fe­si­onál­ne­ho súťa­že­nia v hra­ní video­hier (eSports), kto­ré Ama­zo­nu a jeho Twitch video stre­a­min­gu pri­ná­ša stá­le ras­tú­ci úspech.

zdroj: businessinsider.com


Pridať komentár (0)