Boj a pre­teky dro­nov? Skvelý nápad na star­tup, či dokonca nový šport

Michal Sorkovský / 4. júna 2015 / Tech a inovácie

Star­tup Game of Dro­nes pri­náša nepo­chybne zau­jí­mavý nápad pre využi­tie dro­nov. Diaľ­kovo ovlá­dané lie­ta­júce drony by mali podľa neho medzi sebou súťa­žiť a vytvo­riť tak úplne nový šport. 

Foun­der star­tupu Marque Cornb­latt pred­sta­vil svoj nápad počas Demo Day na Hig­hway1, star­tu­po­vom akce­le­rá­tore, za kto­rým stojí írska spo­loč­nosť PCH. Corn­batt hovo­ril o tom, že dnešné drony majú svoje nevý­hody: sú drahé, je zlo­žité s nimi lie­tať a čo je naj­hor­šie, sú krehké. 

Game of Dro­nes pre­dáva svoje Hiro Action Sports drony za menej ako 500 dolá­rov (140 dolá­rov, ak chcete len pod­vo­zok a zvy­šok si vybu­do­vať sami). Stačí drony vybrať z obalu a môžete s nimi začať veselo pre­te­kať. Game of Dro­nes už od roku 2012 orga­ni­zuje pre­te­kár­ske ligy a bojové kluby pre drony v San Fran­ciscu. Po pre­zen­tá­cií pred­vie­dol stra­tup ukážku boja naživo.

Game of Dro­nes má záro­veň v pláne prísť budúci rok s dru­hou ver­ziou svo­jich dro­nov, ktoré by mali niesť názov FST (Flow State Tan­trum). Drony FST budú dis­po­no­vať kame­rou, obra­zov­kou na ria­dia­cej doske či „flight schol“, tré­nin­go­vým prog­ra­mom, pre ľudí, ktorí budú chcieť zdo­ko­na­ľo­vať svoje letecké schop­nosti. Okrem toho budú drony FST schopné vysie­lať video z bitky do celého sveta pre iných nad­šen­cov.

Corn­batt dúfa, že sa jeho drony vyrov­najú úspe­chu pro­fe­si­onál­neho súťa­že­nia v hraní video­hier (eSports), ktoré Ama­zonu a jeho Twitch video stre­a­mingu pri­náša stále ras­túci úspech.

zdroj: businessinsider.com


Pridať komentár (0)