Boj proti dro­gám má skôr nega­tívne účinky, tvr­dia lekári a poli­tici

Martina Ditrichová / 19. novembra 2016 / Zaujímavosti

Vyzerá to tak, že “dro­gová poli­tika” bude pre­chá­dzať zme­nami.

Takz­vaná “vojna proti dro­gám” nefun­guje a stojí nás ročne nemalé čias­tky, tvr­dia zdra­vot­níci a poli­tici. Dokonca spô­so­buje aj zdra­votné a sociálne škody. Vyše 100 miliárd eur je ročne inves­to­va­ných do boja proti dro­gám s mini­mál­nym efek­tom. V roku 2014 sve­tový pries­kum uká­zal, že 1 z 20 ľudí vyskú­šal nejakú ile­gálnu látku, čo je neuve­ri­teľný prí­lev do obchodu s dro­gami. Toto zas vedie k nási­liu a bojom medzi dro­go­vými kar­telmi. Za posled­ných 10 rokov bolo spá­cha­ných až 80 000 vrážd, ktoré súvi­seli práve s dro­gami.

h

zdroj: slate.com

Aby toho nebolo málo, v nie­kto­rých kra­ji­nách sú za uží­va­nie a obchod s dro­gami kruté tresty smrti. Na Fili­pi­nách, odkedy sa dostal k moci Rod­rigo Duterte (bolo to tento rok), bolo pop­ra­ve­ných až 5 000 ľudí. Na celom svete vedie trend, že dro­govo-závis­lých treba skôr potres­tať, ako ich začať lie­čiť. To špi­rá­lo­vito nako­niec vedie skôr k pre­dáv­ko­va­niu ako k náprave. To, že drogy sú ile­gálne, vedie k limi­to­va­nému počtu bez­peč­ných apli­ká­to­rov, ako naprí­klad ste­rilné ihly. V dôsledku toho, sú uží­va­te­lia nútení zdie­ľať injekčné strie­kačky, čo vytvára epi­dé­mie infekč­ných cho­rôb ako HIV či hepa­ti­tída C.

Bri­tish Medi­cal Jour­nal (BMJ), ktorý tejto prob­le­ma­tike momen­tálne venuje veľa člán­kov, tvrdí, že drogy sú zále­ži­tos­ťou skôr medic­kou ako práv­nou. V redak­cii napí­sali: „Zdra­vie by malo byť cen­trom tejto dis­ku­sie, a tým pádom zdra­vot­níci. Doktori sú dôve­ry­hodní a vplyvní a môžu pri­niesť raci­onálny a humánny roz­mer spolu s popu­lis­tic­kou réto­ri­kou.”

Bývalá švaj­čiar­ska pre­zi­dentka Ruth Dre­i­fuss, ktorá aj spo­lu­pra­co­vala na nie­kto­rých člán­koch, píše, že orga­ni­zo­vaný zlo­čin pro­du­kuje 320 miliárd ročne, a to aj napriek 50-roč­nému zákazu uží­va­nia. “Vojna proti dro­gám” nebola schopná obme­dziť ani dopyt ani ponuku na glo­bál­nej či lokál­nej úrovni. Vyzýva vlády, aby dek­ri­mi­na­li­zo­vali všetky nele­gálne drogy a vytvo­rili regu­lo­vané trhy a dodáva: „Uží­va­nie a drža­nie drog by nemalo byť potres­tané kri­mi­nál­nou či občian­sko­práv­nou žalo­bou. Vhodné sú alter­na­tívy ako naprí­klad pora­den­stvo, verejne-pros­pešne práce či vzde­lá­va­cie semi­náre. Tie by mali byť vyvi­nuté pre všet­kých akté­rov niž­šieho levelu obchodu s dro­gami.”

drug-addiction-e1440007562518-mdvaxdbmg92e46e33e0z1x2903o2mfn72yeowz9lcg

zdroj: miamiholistic.rehab

V inom článku, brit­skí poli­tici vrá­tane býva­lého vicep­re­mi­éra Nicka Clegga, vyzvali vlády po celom svete, aby nasle­do­vali prí­klad Por­tu­gal­ska, kde boli všetky lieky dek­ri­mi­na­li­zo­vané v roku 2001. V dôsledku toho, sa úmr­tia na pre­dáv­ko­va­nie zní­žili o viac ako dve tre­tiny v prie­behu desať­ro­čia.

Nie­ktoré štáty USA už pod­ni­kajú kroky správ­nym sme­rom a lega­li­zujú rekre­ačné uží­va­nie mari­hu­any a mari­hu­any na lie­čebné účely. BMJ vyzýva aj ostat­ných, aby nasle­do­vali vzor Por­tu­gal­ska a zasta­vili vojnu, kto­rou bojujú proti sebe.

pineapple_express2

zdroj: salon.com

Vidíme to aj u suse­dov v Čechách, kde už mari­hu­any dek­ri­mi­na­li­zo­vali. U nás na Slo­ven­sku sa vláda k tejto otázke nesta­via tak otvo­rene. Vidíme aj v médiách veľa prí­pa­dov mla­dých ľudí, špor­tov­cov, zná­mych osob­ností, ktorí boli neadek­vátne potres­taní za takúto formu “relaxu”. Tí, čo s mari­hu­anou majú skú­se­nosti vedia, že alko­hol, ktorý je legálny, môže mať oveľa hor­šie následky, čo sa týka účin­kov na orga­niz­mus aj sprá­va­nie osôb po užití. Čo sa týka “tvr­d­ších drog”, je ťažké roz­hod­núť, čo je správne. Kaž­do­pádne súčasné rie­še­nia sú nedos­ta­točné a nefunkčné.

zdroj: iflscience.com zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)