Boj vo sve­te stvo­re­né­ho pre mužov?

Tina Stremenová / 6. februára 2015 / Zaujímavosti

Oblasť vedy a tech­no­ló­gií je väč­ši­nou pán­skou domé­nou, ale pred­sa si tu našlo mies­to aj zopár žien. Náš níz­ky počet pre mňa nikdy nebol prek­va­pe­ním a už vôbec nie prob­lé­mom, kým som sa o túto tému neza­ča­la zau­jí­mať. Poma­ly som pood­ha­ľo­va­la démo­nov nejed­nej žen­skej kole­gy­ne a v množ­stve ich spo­ve­dí som sa priam našla. Zis­ti­la som, že počet tech­no­lo­gic­ky zame­ra­ných žien nezá­vi­sí len na záľu­bách či pre­fe­ren­ciách dané­ho člo­ve­ka, ale úzko súvi­sí s pra­cov­ným a spo­lo­čen­ským pro­stre­dím.

Zda­lo sa vám, že počet žien v tech oblas­tiach stú­pa? Pod­ľa pries­ku­mu NCWIT v U.S.A. ženy v IT pred­sta­vo­va­li za rok 1996 37% cel­ko­vej pra­cov­nej sily, zatiaľ čo v roku 2010 to bolo už len 25%.Šta­tis­ti­ka škôl ako je Stan­ford vra­ví, že počet dám­skych absol­ven­tiek sa zvy­šu­je, teda aj počet žien v IT by mal logic­ky stú­pať. Ten­to nárast však nie­čo brz­dí. Pod­ľa Har­vard Busi­ness Review totiž až 52% žien z tech­no­lo­gic­ky a vedec­ky zame­ra­ných odvet­ví tie­to oblas­ti po čase opus­tí bez vidi­ny aké­ho­koľ­vek návra­tu. 

Pre­čo sa to deje? Napo­ču­do­va­nie pri tých­to odcho­doch nej­de o nedos­ta­tok vedo­mos­tí. Celý prob­lém tkvie v psy­chi­ke a správ­nom pra­cov­nom pro­stre­dí. Ďal­ší pries­kum zame­ra­ný pria­mo na túto prob­le­ma­ti­ku vypo­čul doko­py 716 žien, kto­ré sa tak­to dali na útek z bojis­ka. Uká­za­lo sa, že až 625 z nich sa k svo­jej býva­lej oblas­ti pôso­be­nia nemie­ni vrá­tiť.

Medzi hlav­né prí­či­ny pat­rí pocit izo­lo­va­nos­ti a osa­me­los­ti v muž­skom pro­stre­dí, kde sa cíti­te ako mimozemšťan.Hneď za ním je to poci­ťo­va­nie neis­to­ty a potre­by podá­vať vyš­ší výkon ako vaši muž­skí kole­go­via za cie­ľom potvr­de­nia vašich schop­nos­tí. A v nepo­sled­nom rade je tu neprip­ra­ve­nosť firiem na mat­ky. Väč­ši­nou ide o neúnos­né pra­cov­né pod­mien­ky neskĺbi­teľ­né s povin­nos­ťa­mi čerstvých matiek pra­me­nia­ce z nevin­nej neskú­se­nos­ti firiem.

Psy­cho­ló­go­via skú­ma­jú vplyv pro­stre­dia na výber povo­la­nia u žien.Ukazuje sa, že šta­tis­tic­ký pred­po­klad, že sa na nie­čo neho­dí­te hrá veľ­kú úlo­hu v roz­ho­do­va­ní o vašej budúc­nos­ti. Samot­ná spo­loč­nosť je dôvo­dom, že vy sama sa v danej oblas­ti vní­ma­te ako sla­bý člá­nok. Kaž­do­den­ný tlak moti­vá­ciu razom mení na zne­chu­te­nie z prá­ce, kto­ré je čas­to nasle­do­va­né odcho­dom. 

Čo môžu fir­my s tým­to prob­lé­mom robiť? V pod­sta­te ide o to, že ak chcú zís­kať, či si udr­žať, čím viac zamest­nan­kýň, tak by tých zamest­nan­kýň aj čím viac mali mať. Tým zabez­pe­čia, že sa bude­te “medzi svo­ji­mi” cítiť uvoľ­ne­ne, hlav­ne bez poci­tu, že robí­te nie­čo zvlášt­ne a ste odsú­de­né na neús­pech. 

A čo vy, milé kole­gy­ne? Majú tie­to pries­ku­my prav­du, ale­bo sú úpl­ne mimo? Fir­my a naši kole­go­via sa nám sna­žia vytvo­riť prí­jem­né pra­cov­né pro­stre­die. Tak kaš­li­me na neja­ké spo­lo­čen­ské kon­ven­cie z minu­lých sto­ro­čí, kto­ré žijú už len v našich oba­vách a venuj­me sa prá­ci, kto­rá nás baví.

zdroj: fortune.com, nationalgoegraphic.com, wired.com

Pridať komentár (0)