Boj vo svete stvo­re­ného pre mužov?

Tina Stremenová / 6. februára 2015 / Zaujímavosti

Oblasť vedy a tech­no­ló­gií je väč­ši­nou pán­skou domé­nou, ale predsa si tu našlo miesto aj zopár žien. Náš nízky počet pre mňa nikdy nebol prek­va­pe­ním a už vôbec nie prob­lé­mom, kým som sa o túto tému neza­čala zau­jí­mať. Pomaly som pood­ha­ľo­vala démo­nov nejed­nej žen­skej kole­gyne a v množ­stve ich spo­vedí som sa priam našla. Zis­tila som, že počet tech­no­lo­gicky zame­ra­ných žien nezá­visí len na záľu­bách či pre­fe­ren­ciách daného člo­veka, ale úzko súvisí s pra­cov­ným a spo­lo­čen­ským pro­stre­dím.

Zdalo sa vám, že počet žien v tech oblas­tiach stúpa? Podľa pries­kumu NCWIT v U.S.A. ženy v IT pred­sta­vo­vali za rok 1996 37% cel­ko­vej pra­cov­nej sily, zatiaľ čo v roku 2010 to bolo už len 25%.Šta­tis­tika škôl ako je Stan­ford vraví, že počet dám­skych absol­ven­tiek sa zvy­šuje, teda aj počet žien v IT by mal logicky stú­pať. Tento nárast však niečo brzdí. Podľa Har­vard Busi­ness Review totiž až 52% žien z tech­no­lo­gicky a vedecky zame­ra­ných odvetví tieto oblasti po čase opustí bez vidiny aké­ho­koľ­vek návratu. 

Prečo sa to deje? Napo­ču­do­va­nie pri týchto odcho­doch nejde o nedos­ta­tok vedo­mostí. Celý prob­lém tkvie v psy­chike a správ­nom pra­cov­nom pro­stredí. Ďalší pries­kum zame­raný priamo na túto prob­le­ma­tiku vypo­čul dokopy 716 žien, ktoré sa takto dali na útek z bojiska. Uká­zalo sa, že až 625 z nich sa k svo­jej býva­lej oblasti pôso­be­nia nemieni vrá­tiť.

Medzi hlavné prí­činy patrí pocit izo­lo­va­nosti a osa­me­losti v muž­skom pro­stredí, kde sa cítite ako mimozemšťan.Hneď za ním je to poci­ťo­va­nie neis­toty a potreby podá­vať vyšší výkon ako vaši muž­skí kole­go­via za cie­ľom potvr­de­nia vašich schop­ností. A v nepo­sled­nom rade je tu neprip­ra­ve­nosť firiem na matky. Väč­ši­nou ide o neúnosné pra­covné pod­mienky neskĺbi­teľné s povin­nos­ťami čerstvých matiek pra­me­niace z nevin­nej neskú­se­nosti firiem.

Psy­cho­ló­go­via skú­majú vplyv pro­stre­dia na výber povo­la­nia u žien.Ukazuje sa, že šta­tis­tický pred­po­klad, že sa na niečo neho­díte hrá veľkú úlohu v roz­ho­do­vaní o vašej budúc­nosti. Samotná spo­loč­nosť je dôvo­dom, že vy sama sa v danej oblasti vní­mate ako slabý člá­nok. Kaž­do­denný tlak moti­vá­ciu razom mení na zne­chu­te­nie z práce, ktoré je často nasle­do­vané odcho­dom. 

Čo môžu firmy s týmto prob­lé­mom robiť? V pod­state ide o to, že ak chcú zís­kať, či si udr­žať, čím viac zamest­nan­kýň, tak by tých zamest­nan­kýň aj čím viac mali mať. Tým zabez­pe­čia, že sa budete “medzi svo­jimi” cítiť uvoľ­nene, hlavne bez pocitu, že robíte niečo zvláštne a ste odsú­dené na neús­pech. 

A čo vy, milé kole­gyne? Majú tieto pries­kumy pravdu, alebo sú úplne mimo? Firmy a naši kole­go­via sa nám sna­žia vytvo­riť prí­jemné pra­covné pro­stre­die. Tak kaš­lime na nejaké spo­lo­čen­ské kon­ven­cie z minu­lých sto­ročí, ktoré žijú už len v našich oba­vách a venujme sa práci, ktorá nás baví.

zdroj: fortune.com, nationalgoegraphic.com, wired.com

Pridať komentár (0)