Brain­house pri­ví­tal nová­čika

Michal Tomek / 28. apríl 2014 / Tools a produktivita

V týchto dňoch pri­ví­tali v cowor­kingu na Pat­rónke nový tím ľudí. Star­tup Pho­to­neo, ktorý pri­náša naj­lep­šie 3D kamery. 

Do Brain­housu prú­dia talenty aj z neďa­le­kej Fakulty mate­ma­tiky, fyziky a infor­ma­tiky UK. A inak tomu nebolo ani teraz. Všetci traja čle­no­via tímu Pho­to­neo si pre­šli aj touto ško­lou. Jan Žižka skon­čil PhD v oblasti počí­ta­čo­vej vedy. Pop­ri­tom sti­hol aj stáž na MIT-e. Tomáš Kova­čov­ský si spra­vil PhD v rov­na­kej oblasti, pri­čom jeho záve­rečná práca bola vyhlá­sená za naj­lep­šiu v IT oblasti v Čechách aj na Slo­ven­sku. Par­tiu uzat­vára Michal Malý a hádam nemu­sím spo­mí­nať, že rov­nako má za sebou úspešné PhD na Mat­Fyz-e. Po škole pra­co­val okrem iného v oblasti počí­ta­čo­vej bez­peč­nosti, do kto­rej pris­pel aj svo­jimi ino­va­tív­nymi nápadmi.

Keď takíto traja ľudia dajú hlavy dokopy, nemôže vznik­núť nič iné ako ino­vá­cia. Tak sa aj stalo a zro­dili sa naj­lep­šie 3D kamery. Ako píšu na svo­jom webe, ich tech­no­ló­gia ich má “naj­vyš­šie roz­lí­še­nie, pres­nosť a rých­losť spo­me­dzi všet­kých dostup­ných 3D kamier”.

Na čo je takáto 3D kamera dobrá?

Využi­tie možno nájsť vo via­ce­rých oblas­tiach. Jed­nak je to bez­peč­nosť a auten­ti­fi­ká­cia, v rámci kto­rej by 3D sys­témy mohli roz­poz­nať člo­veka na základe mno­hých dostup­ných infor­má­cií, nie­len na základe foto­gra­fie. V prie­mysle a pri auto­ma­ti­zá­cii je využi­tie 3D kamier pod­mien­kou kva­lit­ného a bez­chyb­ného pro­duktu. Digi­ta­li­zá­cia múzej­ných expo­ná­tov a ich zacho­va­nie pre budúce gene­rá­cie? Nie je prob­lém. O pou­žití v medi­cíne v rámci diag­nos­tiky alebo ope­rá­cii nie je potrebné asi viac písať. A to sú len nie­ktoré z mož­ných využití 3D kamery od Pho­to­neo.

Za mla­dých pod­ni­ka­te­ľov a ino­vá­to­rov hovo­ria mnohé skú­se­nosti, ktoré zís­kali na pre­doš­lých pro­jek­toch. Pra­co­vali na šká­lo­va­teľ­nom a mul­ti­funkč­nom ske­no­va­com sys­téme, v obchod­nom cen­tre ske­no­vali ľud­ské tváre alebo ich 3D ske­no­va­nie pomohlo pri plá­no­vaní zub­nej ope­rá­cie.

Na základe vedo­mostí, práce a skú­se­ností zakla­da­te­ľov môžeme bez pochyb­ností tvr­diť, že cha­lani určite nes­klamú. O tomto pro­jekte budeme ešte veľa počuť. 

Zdroj: brainhouse.sk, photoneo.com

Pridať komentár (0)