Bra­ni­slav Vacul­čiak: Firmy netu­šia, čo sa dá z verej­ných zdro­jov dozve­dieť

Richard Bednár / 1. december 2014 / Tools a produktivita

Schop­nosť splá­cať záväzky, obrat firmy, hod­no­ver­nosť maji­teľa, seri­óz­nosť… To všetko zau­jíma pod­ni­ka­teľa, keď vstu­puje do obchod­ného roko­va­nia s novým par­tne­rom. Na Slo­ven­sku vzni­kol nástroj, ktorý z dostup­ných zdro­jov takúto ana­lýzu posky­tuje a tým čistí pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die od špiny. Reč je službe indexpodnikatela.sk.

Čo všetko sa dá na Indexe pod­ni­ka­teľa nájsť?

Môžete u nás nájsť infor­má­cie o 930 tisíc sub­jek­toch. Naj­zau­jí­ma­vej­šie sú samoz­rejme infor­má­cie o obchod­ných spo­loč­nos­tiach, ktoré odo­vzdá­vajú svoje hos­po­dár­ske výsledky (niečo vyše 190 tisíc). Pri týchto spo­loč­nos­tiach ako jediní na trhu ponú­kame ich finančnú ana­lýzu, ich hod­no­te­nie (rating) pomo­cou otvo­re­nej meto­diky index pod­ni­ka­teľa. Okrem toho pri spo­loč­nos­tiach môžu zákaz­níci nájsť aj ich podlž­nosti, prob­lémy (kon­kurzy, reštruk­tu­ra­li­zá­cie, lik­vi­dá­cie, exe­kú­cie, infor­má­ciu, či sub­jekt nie je prob­lé­mo­vým plat­com DPH a iné prob­lémy), fak­tu­račné údaje, zisky, tržby, hlavnú pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť, počet zamest­nan­cov, úspešne vysú­ťa­žené verejné obsta­rá­va­nia a v krát­kej dobe pri­budnú aj súdne roz­hod­nu­tia týka­júce sa kon­krét­nej spo­loč­nosti.

Môžem si nasta­viť aj prie­bežný moni­to­ring vybra­ných firiem a emai­lovú noti­fi­ká­ciu?

Samoz­rejme. Moni­to­ring je súčas­ťou kaž­dého nášho on-line balíčka, ale aj roz­ší­re­ných API slu­žieb.

Koľko stojí prí­stup?

Cena prí­stupu závisí od zvo­le­ného balíčka. Ponú­kame balíčky:

  • BASIC za 99EUR / rok
  • STAN­DARD za 299EUR / rok
  • GOLD za 999EUR / rok
  • VIP cena doho­dou

Čo zís­kam pri basic, stan­dard a gold službe?

Pri využití pla­te­ného balíčka náš zákaz­ník získa prí­stup ku všet­kým infor­má­ciám, ktoré o spo­loč­nos­tiach máme. Môže využí­vať naše nástroje ako finančná ana­lýza, index (bonita) pod­ni­ka­teľa, ben­cha­mr­kin­gový nástroj — kon­trolný panel, pre­pra­co­vané vyhľa­dá­va­nie v data­báze spo­loč­ností. Tak­tiež môže tieto infor­má­cie expor­to­vať do Excelu alebo si stiah­nuť PDF na vytla­če­nie. Jed­not­livé on-line balíčky sa následne líšia limi­tami (koľko spo­loč­ností si môže pre­zrieť a koľko ich môže moni­to­ro­vať) a dostup­nou sadou nástro­jov.

Viem prí­stup zdie­ľať s kole­gami?

Áno. Balíčky STAN­DARD a GOLD obsa­hujú mož­nosť vytvá­rať účty pre zamest­nan­cov firmy. Kaž­dému účtu potom môžete nasta­vo­vať limity spot­reby.

Pre­po­je­nie s firem­nými data­bá­zami?

API pre­po­je­nie ponú­kame. Naj­čas­tej­šie ho využí­vajú stredné a veľké spo­loč­nosti, pre­tože nechcú ško­liť per­so­nál na nový sys­tém, ale chcú obo­ha­tiť ich vnút­ro­fi­remný infor­mačný sys­tém o naše infor­má­cie. Všetko potom beží auto­ma­ti­zo­vane a zamest­nanci majú všetky infor­má­cie pre­hľadné a k dis­po­zí­cii.

Môžem si sys­tém len vyskú­šať?

Naši náv­štev­níci si môžu vyskú­šať všetky naše on-line služby pomo­cou regis­trá­cie FREE účtu, ktorý je na 30dní zadarmo.

katela katela 

Odkiaľ čer­páte dáta?

Z verej­ných zdro­jov a data­báz kto­rých dnes odo­be­ráme je asi 15. Môžem spo­me­núť Regis­ter účtov­ných závie­rok, Obchodný vest­ník, Obchodný a živ­nos­ten­ský regis­ter, Vest­ník verej­ného obsta­rá­va­nia, Šta­tis­tický úrad, Sociálnu pois­ťovňu, všetky zdra­votné pois­ťovne, Daňový úrad, SK-NIC a ďal­šie.

Ako rea­gujú firmy?

Mnohé firmy vôbec netu­šia, čo sa dnes dá o nich z verej­ných zdro­jov dozve­dieť. Keď prijmú fakt, že všetci dnes môžu poznať ich hos­po­dár­ske výsledky ako prvá je reak­cia: ukážte mi kon­ku­ren­ciu :-) . Máme ale aj spo­loč­nosti (stredné, alebo väč­šie), ktoré zve­rej­ňo­vané údaje poznajú a bežne ich využí­vali, aku­rát kom­pli­ko­va­nej­šou a často krát finančne omnoho nároč­nej­šou ces­tou.

Vo výsledku je reak­cia pozi­tívna. Pre­tože náš pro­jekt sa snaží fir­mám pomôcť poznať pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die, pomôcť ope­ra­tívne rea­go­vať a vyhnúť sa tak neprí­jem­ným eko­no­mic­kým dôsled­kom.

Máte aj nejaké neprajné emaily, tele­fo­náty, smsky?

Nepo­ve­dal by som, že sú to neprajné emaily. Pár emai­lov do týždňa príde so žia­dos­ťou o vyma­za­nie úda­jov. V pod­state každý tento email obsa­huje žia­dosť, aby sme vyma­zali a nezve­rej­ňo­vali ich osobné údaje. Na každý slušne odpo­ve­dám osobne s vysvet­le­ním, že zve­rej­ňo­vané údaje nie sú v žiad­nom prí­pade osobné a nespa­dajú pod ochranu osob­ných úda­jov. Treba si uve­do­miť, že živ­nost­ník je fyzická osoba - pod­ni­ka­teľ a preto sa neho nevzťa­huje zákon o ochrane osob­ných úda­jov. Tak­tiež vždy vysvet­lím odkiaľ tieto údaje čer­páme a že sám štát (finančná správa, šta­tis­tický úrad, obchodný regis­ter a iné úrady) tieto údaje verejne posky­tuje.

Ako vám napadlo vytvo­riť tento sys­tém?

Skon­čil som inži­nier­ske štú­dium s odbo­rom infor­mačné tech­no­ló­gie a manaž­ment. Práve to slovo manaž­ment, mňa infor­ma­tika, dostalo aj ku štú­diu eko­no­mic­kých pred­me­tov ako mana­žér­ska eko­no­mika a finančná ana­lýza pod­ni­kov. Vtedy som tieto pred­mety nemal rád, pre­tože som sa chcel veno­vať hlavne štú­diu infor­ma­tic­kých pred­me­tov.

Para­doxne ešte počas posled­ného semes­tra som zachy­til infor­má­ciu, že finančná správa pri­pra­vuje pro­jekt “regis­ter účtov­ných závie­rok” a je už v beta pre­vádzke. Keďže som mal pred­met finančná ana­lýza, vtedy ma napadlo, čo všetko sa dá zis­tiť z takýchto infor­má­cií a keď ku tomu pri­dám aj kopec ďal­ších infor­má­cií (o podlž­nos­tiach, konkurzoch/reštrukturalizáciách, verej­nom obsta­rá­vaní, …), doká­žem pri­pra­viť por­tál, ktorý bude obsa­ho­vať všetky infor­má­cie pre­hľadne a na jed­nom mieste. A hlavne všetky infor­má­cie ana­ly­zo­vať a pove­dať nášmu zákaz­ní­kovi, ako je na tom naozaj jeho obchodný par­tner, či kon­ku­ren­cia.

Čo bolo pri vývoji naj­ťaž­šie?

Na pro­jekte som začal pra­co­vať v polo­vici janu­ára 2014. V tom momente regis­ter účtov­ných závie­rok neob­sa­ho­val žiadne digi­tálne dáta len scany doku­men­tov. Bolo ich asi 900 tisíc. Vedel som, že keď vyvi­niem nástroj, kto­rým tieto scany doku­men­tov zdi­gi­ta­li­zu­jem, budem jediný na Slo­ven­sku, kto bude mať takéto dáta. Samoz­rejme zdi­gi­ta­li­zo­vať taký počet nie­koľko stra­no­vých doku­men­tov, rôz­nych typov a v nedos­ta­toč­nej kva­lite bolo veľmi náročné. Len príp­rava takého soft­véru mi trvala asi mesiac a samotné spra­co­va­nie trvalo ďalší mesiac. Robilo na tom asi 15 ser­ve­rov, či počí­ta­čov. Všetky počí­tače, ktoré som mal doma, v kan­ce­lá­rii, v ser­ve­rovni, ktoré mal kolega, či pria­teľka som zapo­jil do spra­co­vá­va­nia a aj tak to strašne dlho trvalo. Bolo to náročné, pre­tože keď sa obja­vila chyba, musel som upra­viť prog­ram a spus­tiť to celé odznova. Výsled­kom bolo úspešné zdi­gi­ta­li­zo­va­nie asi 600 tisíc doku­men­tov, ktoré sme mohli pou­žiť pre príp­ravu finanč­nej ana­lýzy spo­loč­nosti a výpo­čet indexu pod­ni­ka­teľa.

Ďaku­jem za roz­ho­vor.

Pridať komentár (0)