Bratislava možno dostane futuristickú lanovku, ktorá prepojí autobusovú stanicu s Ekonomickou univerzitou

  • Lanovku cez Dunaj si asi nečakal, o pár rokov to však môže byť realita.
bacover
hbreavis.com/wikimedia.org
  • Lanovku cez Dunaj si asi nečakal, o pár rokov to však môže byť realita.

Obyvatelia nášho hlavného mesta  sa už celkom zmierili s osudom a prestali čo i len snívať o vybudovaní podzemného metra. Momentálne nám musí stačiť aspoň pár nových električiek, vlaky zadarmo a nádej na Hyperloop. Nič však nie je stratené a zdá sa, že doprave v našom hlavnom meste svitá na lepšie časy, ktoré budú priam futuristické. Už sme ťa informovali o veľkých plánoch rekonštrukcie autobusovej stanice Nivy. Tento projekt potešil mnohých, avšak objavila sa správa o čerešničke na torte, s ktorou prišiel HB Reavis developer tejto stavby.

zdroj fotografie:facebook.com/hyperloopglobal/HTT

Je tu veľká nádej, že do roku 2020 prepojí autobusovú stanicu s Ekonomickou univerzitou lanovka využívajúca tie najmodernejšie technológie. Premávať by mala ponad mohutný Dunaj približne vo výške 20 až 30 metrov. Predpokladá sa, že bude mať od 40 do 90 kabín, ktoré budú schopné ročne prepraviť okolo dvoch miliónov cestujúcich, to znamená tri až štyritisíc ľudí za hodinu. Toto dopravné riešenie ako z budúcnosti bude mesto stáť úctyhodných 50 miliónov eur.

„Nič nie je finálne rozhodnuté, ide najmä o návrh, ktorý čaká na schválenie. V riešení je, či to bude jedno lano, dvoj-, či trojlano, ako aj to, či bude kabínka zachytená zhora, alebo zdola,““ povedala hovorkyňa HB Reavis Martina Jamrichová.pre denník SME

zdroj fotografie:hbreavis.com
270 mili­ó­nov a 3 roky. Taký je plán spo­loč­nosti HB Rea­vis, ktorá stojí za megap­ro­jek­tom nového moder­ného kom­plexu Sta­nica NIVY. Pro­jekt už má platné územné roz­hod­nu­tie, čo zna­mená, že spo­loč­nosť je teraz v pro­cese zís­ka­va­nia sta­veb­ných povo­lení. Nová sta­nica bude okrem medzi­ná­rod­ného auto­bu­so­vého ter­mi­nálu obsa­ho­vať aj nákupné cen­trum a admi­ni­stra­tívnu budovu.

Plá­no­vaná admi­ni­stra­tívna budova má byť vysoká 125 met­rov, čo by z nej spra­vilo naj­vyš­šiu budovu na Slo­ven­sku. Bola by o 14 met­rov vyš­šia ako súčasná naj­vyš­šia budova Národ­nej banky Slo­ven­ska. Novú sta­nicu navrhla brit­ská archi­tek­to­nická kan­ce­lá­ria Benoy spolu so slo­ven­ským ate­li­é­rom Sie­bert + Talaš.

zdroj fotografie:hbreavis.com

Kaž­do­pádne, ak pro­jekt Sta­nice NIVY vyjde tak, ako je plá­no­vaný, Bra­ti­slava sa za ňu nebude musieť han­biť ani pred európ­skymi met­ro­po­lami. V spo­jení s plá­no­va­nou koz­me­tic­kou úpra­vou hlav­nej vla­ko­vej sta­nice to vyzerá, že vzhľad mesta sa začína ube­rať lep­ším sme­rom.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK