V Bra­ti­slave čoskoro otvo­ria výni­močný kon­cept — FACH

Martin Bohunický / 13. mája 2016 / Business

Som vážne nad­šený tým, ako sa život v Bra­ti­slave mení k lep­šiemu.

Kla­sic­kých pod­ni­kov, kde ti majú prob­lém pri­niesť pohár čis­tej vody ubúda, reštau­rá­cie s bied­nou obslu­hou, aro­gant­ným prí­stu­pom a nud­nými, dokola opa­ku­jú­cimi sa jed­lami opúš­ťajú atrak­tívne miesta a nahrá­dzajú ich uni­kátne rie­še­nia s vlastný prí­be­hom, myš­lien­kou a ľud­ským prí­stu­pom.

Aj preto je dnes v cen­tre Bra­ti­slavy naj­menší prob­lém nájsť skvelú kavia­reň, reštau­rá­ciu či bar. Meno­vať by som mohol hodiny.

V súčast­nosti však vzniká v Bra­ti­slave kon­cept, ktorý chce všetky tieto typy pre­vá­dzok zastre­šiť a všetci sú zve­daví, čo to pri­ne­sie. FACH sú 4 pre­vádzky — kavia­reň, bar, juice shop a reštau­rá­cia, ktoré budú síd­liť v bez­pro­stred­nej blíz­kosti v cen­tre mesta a každú bude mať pod pal­com expert v tom kon­krét­nom “fachu”.

Zlatica Žárska, ktorá bude mať na starosti Juice Shop.

Reštau­rá­cii bude šéfo­vať Lukáš Hesko, jeden z najuz­ná­va­nej­ších slo­ven­ských šéf­ku­chá­rov, ktorý má za sebou pôso­be­nie v mno­hých špič­ko­vých sve­to­vých reštau­rá­ciach, oce­ne­ných Miche­li­nom. Zákla­dom reštau­rá­cie bude príp­rava jedál z naj­kva­lit­nej­ších a naj­čerstvej­ších suro­vín, pri­čom jedálny lís­tok sa bude meniť v závis­losti od sezóny. V kaviarni, kde však dosta­neš aj chrum­kavý a čerstvý chle­bík, ťa pri­ví­tajú špič­koví baristi — Lukáš Záh­rad­ník a Simona Mad­le­niak. A inte­ri­éry? Tie navrhnú bra­tia Sko­če­kovci, ktorí sú skve­lými archi­tektmi.

Bratia Skočekovci.

Bra­tia Sko­če­kovci.

Vo vzni­ka­jú­cej štvo­r­ici pod­ni­kov sa na ničom nešetrí, čo sa určite odrazí na kva­lite, ale aj na cene. Bra­ti­slava však bude opäť bohat­šia o jeden skvelý kon­cept, aký v nej dopo­siaľ chý­bal.

Leto v Bra­ti­slave bude zau­jí­mavé.

zdroj foto­gra­fií: FB/FACH Bra­ti­slava

Pridať komentár (0)