V Bra­ti­sla­ve čosko­ro otvo­ria výni­moč­ný kon­cept — FACH

Martin Bohunický / 13. mája 2016 / Business

Som váž­ne nad­še­ný tým, ako sa život v Bra­ti­sla­ve mení k lep­šie­mu.

Kla­sic­kých pod­ni­kov, kde ti majú prob­lém pri­niesť pohár čis­tej vody ubú­da, reštau­rá­cie s bied­nou obslu­hou, aro­gant­ným prí­stu­pom a nud­ný­mi, doko­la opa­ku­jú­ci­mi sa jed­la­mi opúš­ťa­jú atrak­tív­ne mies­ta a nahrá­dza­jú ich uni­kát­ne rie­še­nia s vlast­ný prí­be­hom, myš­lien­kou a ľud­ským prí­stu­pom.

Aj pre­to je dnes v cen­tre Bra­ti­sla­vy naj­men­ší prob­lém nájsť skve­lú kavia­reň, reštau­rá­ciu či bar. Meno­vať by som mohol hodi­ny.

V súčast­nos­ti však vzni­ká v Bra­ti­sla­ve kon­cept, kto­rý chce všet­ky tie­to typy pre­vá­dzok zastre­šiť a všet­ci sú zve­da­ví, čo to pri­ne­sie. FACH sú 4 pre­vádz­ky — kavia­reň, bar, juice shop a reštau­rá­cia, kto­ré budú síd­liť v bez­pro­stred­nej blíz­kos­ti v cen­tre mes­ta a kaž­dú bude mať pod pal­com expert v tom kon­krét­nom “fachu”.

Zlatica Žárska, ktorá bude mať na starosti Juice Shop.

Reštau­rá­cii bude šéfo­vať Lukáš Hes­ko, jeden z najuz­ná­va­nej­ších slo­ven­ských šéf­ku­chá­rov, kto­rý má za sebou pôso­be­nie v mno­hých špič­ko­vých sve­to­vých reštau­rá­ciach, oce­ne­ných Miche­li­nom. Zákla­dom reštau­rá­cie bude príp­ra­va jedál z naj­kva­lit­nej­ších a naj­čerstvej­ších suro­vín, pri­čom jedál­ny lís­tok sa bude meniť v závis­los­ti od sezó­ny. V kaviar­ni, kde však dosta­neš aj chrum­ka­vý a čerstvý chle­bík, ťa pri­ví­ta­jú špič­ko­ví baris­ti — Lukáš Záh­rad­ník a Simo­na Mad­le­niak. A inte­ri­é­ry? Tie navrh­nú bra­tia Sko­če­kov­ci, kto­rí sú skve­lý­mi archi­tekt­mi.

Bratia Skočekovci.

Bra­tia Sko­če­kov­ci.

Vo vzni­ka­jú­cej štvo­r­i­ci pod­ni­kov sa na ničom nešet­rí, čo sa urči­te odra­zí na kva­li­te, ale aj na cene. Bra­ti­sla­va však bude opäť bohat­šia o jeden skve­lý kon­cept, aký v nej dopo­siaľ chý­bal.

Leto v Bra­ti­sla­ve bude zau­jí­ma­vé.

zdroj foto­gra­fií: FB/FACH Bra­ti­sla­va

Pridať komentár (0)