V Bratislave otvoria štvrtý Starbucks

  • Starbucks aj do nákupného centra Central.
collage
zdroj fotografie:facebook.com/starbucksSK
  • Starbucks aj do nákupného centra Central.

S otvorením prvej prevádzky americkej kaviarenskej siete sa začal šíriť ako pozitívny tak aj negatívny rozruch. Nie každý Slovák zrejme vnímal fakt, že komerčný gigant Starbucks začne vplývať aj na našich tínedžerov a mladých ľudí práve s radosťou. Niektorí sa možno báli toho, že ich instagramové a faceboookové nástenky sa z ničoho naplnia originálnymi fotkami ľudí stískajúcich svoj Starbucks pohárik naplnený kávou priemernej kvality. Niektorí možno zase nevedeli prekúsnuť, že sú medzi nami aj takí, ktorí si až tak nepotrpia na špičkovo vypražené zrnká kávy. A možno si podľa mnohých, priam barbarsky dobrovoľne vychutnajú kávu s mliekom, cukrom a áno aj s karamelom a šľahačkou.

zdroj fotografie:facebook.com/starbucksSK

Neviem, či sa v inej kra­jine otvo­re­nie Star­bucks kaviarne stretlo s takou vlnou kri­tiky a hate-u, akú bolo cítiť pod kaž­dým člán­kom a v kaž­dej verej­nej dis­ku­sii o tejto uda­losti na Slo­ven­sku. Toľko zne­chu­te­ných ľudí, toľko odbor­ní­kov na kva­litu kávo­vých zŕn a prí­stro­jov… Mies­tami som mala pocit, že ľudia — už kla­sicky — hate-ujú len preto, aby vôbec hate-ovali. Jed­no­du­cho sa zviezli na nená­vist­nej vlne a vybili si tak nahro­ma­denú frus­trá­ciu z kto­vie čoho. Iste, je pár veľmi legi­tím­nych dôvo­dov, kvôli kto­rým z tejto uda­losti nad­šení byť nemu­síme.

zdroj fotografie:facebook.com/starbucksSK

Star­bucks nie je tá naj­lep­šia kavia­reň na svete, jej otvo­re­nie nie je uda­los­ťou roka a nemajú ani tú naj­kva­lit­nej­šiu kávu, či tie naj­niž­šie ceny. Ale do samot­nej pre­vádzky predsa nemu­síme vôbec zaví­tať. No keď už vznikla, zrejme sa pred­po­kladá, že po nej exis­tuje nejaký dopyt. Je viac ako isté, že svojich skalných fanúšikov má táto značka aj na Slovensku. Inak by sa u nás neotvárala už štvrtá prevádzka.

zdroj fotografie:facebook.com/starbucksSK

Už pri otváraní predajne v Auparku sa špekulovalo o tom, že Starbucks by sa mal skôr, či neskôr objaviť aj v nákupnom centre Central. Zaujímavé je, že zatiaľ, čo sa táto spoločnosť v zahraničí sústreďuje primárne na otváranie prevádzok v centrách miest. Na Slovensku sa Starbucks kaviarne otvárajú výlučne vo veľkých nákupných centrách. Síce zatiaľ nevieme presný termín otvorenia prevádzky v Centrali, avšak presnejšie informácie by sme sa mali dozvedieť už v najbližšom čase. Startitup, ťa o tom bude určite informovať. ;)

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech