Bratislavská Obchodná ulica dostane novú budovu, bude príťažlivejšia pre obyvateľov mesta?

Soňa Otajovičová / 7. februára 2019 / Architektúra

  • Na Ob­chod­nej 70 vy­bu­duje cy­per­ský in­ves­tor EPIC In­ves­tments In­ter­na­ti­onal Li­mi­ted novú päť pod­lažnú po­ly­funkčnú bu­dovu
  • Pro­jekt na­vrho­vala ar­chi­tek­to­nická kan­ce­lá­ria Ľu­bo­mír Zá­vodný, ktorá stojí za bu­do­vami ako Wes­tend či Tat­ra­cen­trum
  • Plán z roku 2017 zís­kal územné roz­hod­nu­tie a s vý­stav­bou by sa mohlo za­čať ešte tento rok
  • Na Ob­chod­nej 70 vy­bu­duje cy­per­ský in­ves­tor EPIC In­ves­tments In­ter­na­ti­onal Li­mi­ted novú päť pod­lažnú po­ly­funkčnú bu­dovu
  • Pro­jekt na­vrho­vala ar­chi­tek­to­nická kan­ce­lá­ria Ľu­bo­mír Zá­vodný, ktorá stojí za bu­do­vami ako Wes­tend či Tat­ra­cen­trum
  • Plán z roku 2017 zís­kal územné roz­hod­nu­tie a s vý­stav­bou by sa mohlo za­čať ešte tento rok

Ob­chodná ulica je jedna z naj­ruš­nej­ších ná­kup­ných ulíc cen­tra Bra­ti­slavy. Aj na­priek jej dô­le­ži­tosti, však ide o jednu z naj­za­ned­ba­nej­ších lo­ka­lít mesta. K vý­raz­nej­ším zme­nám tu na­po­sledy došlo v roku 2011, kedy za­čala spo­loč­nosť Schön­dorf, s.r.o s pre­stav­bou bu­dov číslo 26 a 28. V sú­čas­nosti na ad­rese sídli kníh­ku­pec­tvo Mar­ti­nus.

His­to­rický zá­mer vi­del Ob­chodnú úplne inak, než ako ju po­známe dnes. V me­dzi­voj­no­vom ob­dobí sa mala pre­me­niť na šir­šiu ulicu s veľ­ko­mest­skou zá­stav­bou, z tohto plánu dnes zo­stalo už len pár bu­dov na jej zá­pad­nom konci. Množ­stvo fun­kci­ona­lis­tic­kých do­mov už ča­som stra­tilo svoje čaro, no k roz­siah­lej­šej re­vi­ta­li­zá­cii do­po­siaľ ne­došlo.

Bu­dúc­nosť Ob­chod­nej Ulice

 „Najb­liž­šie roky budú pre bu­dúc­nosť Ob­chod­nej ulice mi­mo­riadne zá­sadné. Jej ná­kupný cha­rak­ter a vý­znam v prie­behu ro­kov upadá v dô­sledku kon­ku­ren­cie ná­kup­ných cen­tier. V roku 2020 môže za­zna­me­nať vážny úder, keď sa ot­vorí Sta­nica Nivy, ďal­šie ob­rov­ské ná­kupné cen­trum v blíz­kosti his­to­ric­kého jadra mesta,vy­jad­ril sa ar­chi­tekt Ad­rian Gubčo.

Ob­chodná musí teda re­a­go­vať na zmeny v hlav­nom meste, aby si mohla za­cho­vať svoju pô­vodnú tvár a zá­mer. Ak chce na­ďa­lej slú­žiť ako ná­kupná zóna, po­tre­buje za­trak­tív­niť svoju vi­sáž a stať sa do­stup­nej­šou aj pre ľudí s au­tom.

 „Ob­chodná bude mu­sieť re­a­go­vať zvý­še­ním at­rak­ti­vity. Dô­le­žitá môže byť re­vi­ta­li­zá­cia Kol­lá­rovho ná­mes­tia spo­jená s vý­stav­bou po­d­zem­ných par­ko­va­cích ka­pa­cít, čo je te­ore­ticky otázka najb­liž­ších ro­kov,“ ho­vorí Gubčo.

Sú­čas­ťou rie­še­nia môže byť aj vý­stavba no­vej po­ly­funkč­nej bu­dovy na Ob­chod­nej 70.

 

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Ob­chodná Ulica

Zá­mer ešte z roku 2017

Pr­vý­krát sa o pro­jekte po­ly­funkč­nej bu­dovy za­čalo ho­vo­riť pred tromi rokmi. In­ves­to­rom mala byť cy­per­ská spo­loč­nosť EPIC In­ves­tments In­ter­na­ti­onal Li­mi­ted pro­stred­níc­tvom slo­ven­skej firmy City In­vest.

 „Na­vrhuje sa no­vo­stavba po­ly­funkč­ného ob­jektu, ktorý po­zos­táva z jed­ného po­d­zem­ného pod­la­žia s 12 par­ko­va­cími mies­tami a z pia­tich na­dzem­ných pod­laží s fun­kciou ad­mi­ni­stra­tívy, ob­chodu a bý­va­nia,“ píše spo­loč­nosť vo svo­jej žia­dosti.

Na pr­vom a dru­hom na­dzem­nom pod­laží plá­no­val in­ves­tor ot­vo­riť pre­vádzky ka­viarní a ob­cho­dov, na tre­ťom a štvr­tom po­schodí mali byť kan­ce­lár­ske pries­tory a na naj­vyš­šom pod­laží byty.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Vi­zu­ali­zá­cia AK Ľu­bo­mír Zá­vodný

Pô­vodný dvoj­pos­cho­dový dom plá­no­vali zbú­rať a na jeho mieste po­sta­viť úplne nový ob­jekt. Ná­vrh vy­pra­co­vala ar­chi­tek­to­nická kan­ce­lá­ria Ľu­bo­mír Zá­vodný. Tá stojí za pro­jek­tami ako Wes­tend na Pat­rónke či Tat­ra­cen­trum. Hoci bol celý zá­mer ho­tový už vtedy, k vý­stavbe ani k schvá­le­niu ne­došlo. O tri roky ne­skôr zís­kal celý pro­jekt ko­nečne územné roz­hod­nu­tie od Sta­rého mesta a tak sa môže za­čať sta­vať.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (4)
zdroj: Vi­zu­ali­zá­cia AK Ľu­bo­mír Zá­vodný

Ob­jekt vy­ras­tie do výšky 17,6 metra, čo je o niečo me­nej ako jeho su­se­dia, ktorí majú 21 met­rov. Vstup do bu­dovy bude orien­to­vaný z Ob­chod­nej ulice. In­ves­tori za­tiaľ ne­oh­lá­sili ofi­ciálny dá­tum spus­te­nia vý­stavby, no ar­chi­tekt Gubčo od­ha­duje, že vzhľa­dom na stav po­vo­le­nia, by prvé práce mohli od­štar­to­vať už tento rok. Do­kon­čený by po­tom mo­hol byť v roku 2021.

„Ob­chodná 70 bola je­di­neč­nou prí­le­ži­tos­ťou nad­via­zať na pô­vodnú re­gu­lá­ciu na jed­nom z mála miest, kde by to ne­va­dilo. Pro­jekt bude po­zi­tí­vom lebo efek­ti­vi­zuje vy­uži­tie po­zemku a pris­peje k zvý­še­niu úrovne Ob­chod­nej ulice, ktorá je na­priek svojmu vý­znamu v stave, ktorý ne­možno na­zvať ukáž­ko­vým. Dom bude mať ne­po­chybne mo­derný di­zajn, hoci ak­tu­álny vzhľad ešte nie je známy,“ tvrdí.

Zdroj: trend.sk , yimba.sk

Pridať komentár (0)