Bra­ti­slav­ské pred­nosti, ktoré nám môžu iné mestá závi­dieť

Marianna Mikešová / 29. novembra 2016 / Zo Slovenska

Bra­ti­slavu často vní­mame ako ška­redý tieň Viedne a stra­te­ného brata sve­to­zná­mej Prahy. Popu­lár­nej­ším hlav­ným mes­tám v Európe aj inde vo svete závi­díme krásu, pros­pe­ritu, infra­štruk­túru či turis­tov. Ale dosť bolo! V sku­toč­nosti nám môžu iné mestá mnohé závi­dieť.

Zvy­čajne na to ideme úplne zle. Porov­ná­vame sa s ostat­nými hlav­nými mes­tami, ktoré nie­len, že sú väč­šie a preto majú zvy­čajne viac čo ponúk­nuť, no majú aj úplne iné his­to­rické poza­die a vzni­kali za iných pod­mie­nok. Pre­staňme sa teda sna­žiť za každú cenu sa im vyrov­nať, ale sústreďme sa na naše vlastné pred­nosti. Je dobré inšpi­ro­vať sa úspeš­nej­šími, no treba si nájsť aj svoju vlastnú cestu. Pre­staňme Bra­ti­slavu nezná­šať a nebuďme pokrytci. Veď “sťa­ho­va­nie náro­dov” zo všet­kých kútov Slo­ven­ska do našej met­ro­poly, tiež nie je len tak pre nič za nič.

Toto sú pred­nosti Bra­ti­slavy:

Veľ­kosť

Veľké mestá síce zvy­čajne majú viac pamia­tok, zau­jí­ma­vostí, prí­le­ži­tostí, peňazí a kopu ďal­šieho, no majú jednu veľkú nevý­hodu. Pre­suny cez mili­ó­nové mesto môžu byť dlhé a zlo­žité, a pešo sa ani v cen­tre ďaleko neprej­deš. Aj keď bra­ti­slav­ská mhd určite nie je ide­ál­nym prí­kla­dom skvele fun­gu­jú­cej dopravy, stále nie je naj­hor­šia. Tým, že je cen­trum Bra­ti­slavy sku­točne kom­paktné, sta­čia ti k pre­su­nom a pre­ze­ra­niu pamia­tok a domi­nánt mesta tvoje vlastné nohy.

Ak máš tro­chu odhod­la­nia, pokojne sa pešo prej­deš aj do odľah­lej­ších bra­ti­slav­ských častí. Pre­suny autom sú v porov­naní s inými hlav­nými mes­tami priam skvelé. Čo tam po ran­ných a poobed­ných záp­chach, autom sa dosta­neš tak­mer všade, až po okraj his­to­ric­kého Sta­rého mesta, čo by sa ti vo väč­ších mes­tách poda­rilo veľmi ťažko.

bratislava-old-city-winter-road-trip-in-europe-2

Foto: live-less-ordinary.com

Bez­peč­nosť

S veľ­kos­ťou súvisí aj tento bod. Napriek nesláv­nej povesti bra­ti­slav­skej Petr­žalky ako naj­ne­bez­peč­nej­šej bra­ti­slav­skej “štvrte”, to nie je až tak pravda. Áno, nie­kto­rým pod­cho­dom sa v noci oplatí vyhý­bať a motať sa v noci okolo Hlav­nej či Auto­bu­so­vej sta­nice tiež nemusí byť prí­jemný záži­tok, no napriek tomu je Bra­ti­slava stále veľmi bez­pečné mesto. Podľa Glo­bal Peace Index-u je Slo­ven­sko 24. naj­bez­peč­nej­šou kra­ji­nou na svete a aj keď naprí­klad Česko je na 3. mieste, stále sme pred­behli mnoho európ­skych aj sve­to­vých kra­jín.

Neza­budni tiež, že každá jedna met­ro­pola má svoje ošar­pané a menej bez­pečné okra­jové časti, do kto­rých by si pri jej náv­števe nerád zablú­dil. Pri výlete do Ber­lína, Prahy či Lon­dýna sa však do týchto kon­čín zvy­čajne nedos­ta­neš, preto je tvoj dojem cudzieho mesta zide­a­li­zo­vaný. Skús sa naprí­klad prejsť po okra­jo­vých čas­tiach inak nád­her­nej Buda­pešti a budeš veľmi prek­va­pený, prečo si sa zrazu oci­tol v Rumun­sku.

3387992901_3558cf0e2f_b

Foto: skyscrapercity.com

Ino­vá­cie

To, že sme malá kra­jina s malým hlav­ným mes­tom, nezna­mená, že nej­deme s dobou. Bra­ti­slava je mes­tom ino­va­tív­nych firiem, či už v oblasti vývoja nových tech­no­ló­gií alebo v oblasti vedy a výskumu. Okrem pobo­čiek veľ­kých nad­ná­rod­ných firiem tu vzniká množ­stvo slo­ven­ských pod­ni­kov a star­tu­pov. Vyvíja sa u nás uni­kátny Aero­mo­bil a pri­chá­dzajú ďal­šie ino­va­tívne tech­no­ló­gie, ako naprí­klad Hyper­loop. Konajú sa tu dôle­žité medzi­ná­rodné tech­no­lo­gické a biz­ni­sové kon­fe­ren­cie a súťaže ako naprí­klad blí­žiaca sa Star­tup Awards.

Aj vďaka tomu je v hlav­nom meste dosta­tok pra­cov­ných miest pre veľkú časť Slo­ven­ska aj ľudí zo zahra­ni­čia, ktorí sem pri­chá­dzajú na stáže či za prá­cou. Už dávno totiž neplatí, že nám poten­ciálne pra­covné sily len uni­kajú do cudziny, ale veľa ich odtiaľ aj pri­chá­dza. Slo­ven­sko už nie je vní­mané len ako kra­jina s lac­nou pra­cov­nou silou, ale aj s množ­stvom skú­se­ných odbor­ní­kov a šikov­ných biz­nis­me­nov so sna­hou meniť našu kra­jinu k lep­šiemu.

aeromobil_3_perspective_view_in_hangar_airplane_configuration_facing_right-0-0

Foto: theverge.com

Gas­tro­nó­mia

Nepo­chybne každé veľké európ­ske mesto má svoje gas­tro­no­mické skvosty, no my sme pre­sved­čení o tom, že na tak malom území, aké má Bra­ti­slava, ich máme nesku­točne veľa! Skvelé kaviarne, cuk­rárne, pala­cin­kárne, reštau­rá­cie, zmrz­li­nárne, bary, pivárne a ďal­šie od výmyslu sveta a to na naj­vyš­šej kva­li­ta­tív­nej úrovni.

Bra­ti­slav­ské gas­tro pre­vádzky si dávajú čoraz viac zále­žať, aby ich pro­dukty boli z kva­lit­ných domá­cich suro­vín, aby boli vyrá­bané s ohľa­dom na tra­dí­ciu, ale moder­nými postupmi. Malé rodinné biz­nisy tu majú často pre­vahu nad pod­ni­ka­ním vo veľ­kom. A to všetko za dostupnú cenu. Práve toto nám turisti z iných európ­skych kra­jín závi­dia naj­viac.

13076824_265334997143795_6676505656622147456_n

zdroj: facebook.com/ZufanaBistro

Ľudia

Na tomto bode sa zhodnú tak­mer všetci zahra­niční náv­štev­níci Bra­ti­slavy. Skrátka tu žijú milí, pohos­tinní a pria­teľ­skí ľudia. Napriek čas­tej zadu­be­nosti Slo­vá­kov sa vieme ľuďom a novým veciam rýchlo otvo­riť, sme dôver­čiví a nemáme prob­lém pohos­tiť cudzinca, uká­zať mu cestu a poroz­prá­vať sa s ním v mhd. Nemáme chladnú odťa­žitú náturu, ako mnohé európ­ske národy.

Cudzin­cov, ktorí žijú v našom hlav­nom meste, vieme rela­tívne rýchlo pri­jať za svo­jich a nestáva sa často to, čo naprí­klad v rakús­kych a nemec­kých mes­tách, že cudzin­cov navždy berú ako “votrel­cov”. Nepo­chybne je to aj tým, že nemáme takú priamu skú­se­nosť s imig­rantmi, či už sa to týka his­tó­rie alebo súčas­nej situ­ácie, ktorá vládne vo svete. Naopak, máme skvelú skú­se­nosť so zahra­nič­nými turis­tami obja­vu­jú­cimi čaro bra­ti­slav­ských uli­čiek.

Staré Mesto

Foto: urbancapture.com

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: carredestinations.com

Pridať komentár (0)