Bra­ti­slav­ský Clus­ter­haus 2.0

Michal Tomek / 10. apríla 2014 / Tools a produktivita

Clus­ter­haus momen­tálne otvára druhé poscho­die pre začí­na­júce pod­niky. Je teda naj­vyšší čas, aby sme vám pri­niesli ďal­šie infor­má­cie z tohto pro-wor­kin­go­vého cen­tra. S Pav­lom Sovi­šom sme sa stretli na káve, kde nám pred­sta­vil najb­liž­šie plány. 

Clus­ter­haus síd­liaci v Polus Tower v Bra­ti­slave pre­chá­dza do ďal­šej fázy svojho pôso­be­nia. Okrem už zapl­ne­ného šies­teho poscho­dia pri­budnú ďal­šie pries­tory o dve poscho­dia vyš­šie. Bra­ti­slav­skú pobočku Clus­ter­hausu má na sta­rosti Pavol Soviš. Je zod­po­vedný tak za jej chod, ako aj za správne nasta­ve­nie pro­ce­sov v rámci nej. Záro­veň je CEO spo­loč­nosti Bone­tics, ktorá má na sve­domí okrem iného jednu z prvých apli­ká­cií pre Google Glass vyvi­nutú v spo­lu­práci so Sli.do.

Keďže na Slo­ven­sku máme neutí­cha­júci smäd po ino­vá­ciách, vzniká stále viac star­tu­pov. A tie potre­bujú pries­tory. Preto ponúkne Clus­ter­haus v prie­behu 3 — 4 týž­dňov ďal­ších 1500 m2, a teda cel­kovo bude k dis­po­zí­cii 3000 m2. Cena za meter štvor­cový zostane ako dote­raz — 15 eur. V cene je zahr­nuté celé vyba­ve­nie, spo­ločné pries­tory ako mee­tin­govka, lounge či spr­chy, a služby okrem inter­netu a upra­to­va­nia.

Pavol Soviš vysvet­ľuje: “Sme zau­jí­mavé venue vo via­ce­rých ohľa­doch. V prvom rade sme mies­tom pre biz­nis a ľudia z Clus­ter­hausu sú neuve­ri­teľne šikovné a inšpi­ra­tívne osob­nosti. Vždy sa nájde nie­kto, kto vám poradí. To je silná moti­vá­cia pre koho­koľ­vek, kto Clus­ter­haus nav­štívi. Po druhé, nie sme typický cowor­king. Každá firma tu má vlastnú kan­ce­lá­riu, kde môže neru­šene pra­co­vať a využí­vať ju na repre­zen­ta­tívne účely. Aj keď tu síce má každý svoj vlastný pries­tor na prácu, networ­king je nepre­hliad­nu­teľný a väč­šina firiem sa už stala súčas­ťou neja­kej spo­lu­práce v rámci Clus­ter­hausu, či už for­mou rôz­nych sub­do­dá­vok alebo pria­mej par­ti­ci­pá­cie na pro­jek­toch. Syner­gický efekt Clus­ter­hausu je pre mňa osobne naj­zau­jí­ma­vejší jav a ďaleko pred­čil moje oča­ká­va­nia. V tomto by sme chceli pokra­čo­vať a postupne roz­ví­jať spo­lu­prácu aj medzi jed­not­li­vými Clus­ter­hau­sami na medzi­ná­rod­nej úrovni.”

Clus­ter­haus do budúc­nosti

Po šty­roch mesia­coch fun­go­va­nia a sta­bi­li­zá­cie vzniká konečne pries­tor na pre­hĺbe­nie spo­lu­práce medzi jed­not­li­vými Clus­ter­hau­sami — okrem bra­ti­slav­ského je jeden v nemec­kom Kolíne, odkiaľ celá myš­lienka pro-wor­kin­go­vého cen­tra prišla, a druhý neďa­leko vo Viedni. V rámci Európy sa plá­nujú otvá­rať aj ďal­šie cen­trá.

Cie­ľom takejto spo­lu­práce je, aby cen­trá o sebe vedeli. Kolín má na 6000 m2 okolo 90 star­tu­pov a som si istý, že nie­kto z nich môže využiť pro­dukt, ktorý tvo­ria slo­ven­ské firmy v našom Clus­ter­hause. A určite aj naopak. V skratke, radi by sme spá­jali šikov­ných ľudí a firmy na medzi­ná­rod­nej úrovni,” hovorí Pavol.

Okrem pre­pá­ja­nia Clus­ter­hau­sov sa chys­tajú aj nejaké eventy. Zatiaľ sú síce “hud­bou budúc­nosti”, keďže nasta­viť kon­cept vždy trvá nejaký čas. No už sa dávajú dokopy prvé tipy. Slo­ven­ské star­tupy sa pomerne inten­zívne zau­jí­majú o rakúsky a nemecký trh. V zorien­to­vaní sa na týchto trhoch môžu veľmi dobre pomôcť obchodné komory jed­not­li­vých kra­jín. Preto v Clus­ter­hause pre­mýš­ľajú aj nad even­tami so zují­ma­vými osob­nos­ťami z tohto pro­stre­dia. “Nech­ceme robiť eventy len preto, aby boli. Musia mať určitú pri­danú hod­notu”, dodáva Pavol.

Okrem už spo­mí­na­ných Bone­tics a Sli.do síd­lia v Clus­ter­hause také firmy ako naprí­klad 7Seg­ments, Form­Lab, fla­mes­torm, tap­home či Quali­ty­Unit. Celý zoznam náj­dete na webe.

Je skvelé počuť, ako vzni­kajú nové nápady vďaka tomu, že sa ľudia majú kde stret­núť. Clus­ter­haus je jed­ným z takýchto cen­tier. A môžeme sa len tešiť z toho, že potre­buje stále viac miesta, aby uspo­ko­jil dopyt.

Ako to v tom Clus­ter­hause vôbec vyzerá? Niž­šie náj­dete nie­koľko foto­gra­fií.

zdroj: clusterhaus.sk

Pridať komentár (0)