Brnen­ský Sky­pic­ker pre­chá­dza reb­ran­dom na Kiwi.com

Filip Mosnár / 19. mája 2016 / Business

Ešte v mar­ci kúpi­la spo­loč­nosť Sky­pic­ker domé­nu kiwi.com. Spus­ti­lo to sériu doha­dov a dis­ku­sií, čo tým spo­loč­nosť sle­du­je.

freshNews

Nebo­la to kúpa z dlhej chví­le, to bolo jas­né už od začiat­ku, keď­že spo­loč­nosť Futu­re Media Archi­tects mala dostať za domé­nu vraj až 800,000 ame­ric­kých dolá­rov. Teórie o tom, že spo­loč­nosť spus­tí vlast­nú aero­lin­ku sa nena­pl­ni­li, spo­loč­nosť sa rov­no dala na reb­ran­ding, o čom sa môžeš pre­sved­čiť aj na domé­ne skypicker.com, kto­rá ťa pre­sme­ru­je na kiwi.com.

Twit­ter Sky­pic­ke­ru zmi­zol takis­to, náj­deš už len @kiwicom247.

Viac sa infor­má­cií sa dozvieš ten­to pia­tok, kedy sa chce spo­loč­nosť pochvá­liť svo­ji­mi novin­ka­mi celé­mu sve­tu. Čo si mys­líš o zme­ne mimo­riad­ne úspeš­né­ho star­tu­pu ty?

skypicker

zdroj: sky­pic­ker, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: skypicker.com

Pridať komentár (0)