Brnen­ský Sky­pic­ker pre­chá­dza reb­ran­dom na Kiwi.com

Filip Mosnár / 19. mája 2016 / Business

Ešte v marci kúpila spo­loč­nosť Sky­pic­ker doménu kiwi.com. Spus­tilo to sériu doha­dov a dis­ku­sií, čo tým spo­loč­nosť sle­duje.

freshNews

Nebola to kúpa z dlhej chvíle, to bolo jasné už od začiatku, keďže spo­loč­nosť Future Media Archi­tects mala dostať za doménu vraj až 800,000 ame­ric­kých dolá­rov. Teórie o tom, že spo­loč­nosť spustí vlastnú aero­linku sa nena­pl­nili, spo­loč­nosť sa rovno dala na reb­ran­ding, o čom sa môžeš pre­sved­čiť aj na doméne skypicker.com, ktorá ťa pre­sme­ruje na kiwi.com.

Twit­ter Sky­pic­keru zmi­zol takisto, náj­deš už len @kiwicom247.

Viac sa infor­má­cií sa dozvieš tento pia­tok, kedy sa chce spo­loč­nosť pochvá­liť svo­jimi novin­kami celému svetu. Čo si mys­líš o zmene mimo­riadne úspeš­ného star­tupu ty?

skypicker

zdroj: sky­pic­ker, zdroj pre­zen­tač­nej foto­gra­fie: skypicker.com

Pridať komentár (0)