Bub­lina okolo star­tu­pov, podobná „dot-com bubble“, môže prask­núť znova“, tvr­dia Hauge aj Suchoba

Martin Rajec / 28. apríla 2015 / Tools a produktivita

Bra­ti­slav­ský inku­bá­tor Rubi­xLab vybe­ral na začiatku roka pro­jekty, ktoré zasadnú do jeho pries­to­rov a pokú­sia sa posu­núť svoje pro­jekty na vyšší stu­peň. V ide­ál­nom prí­pade tak, aby pre­ra­zili do celého sveta. Jed­ným z porot­cov bolo aj veľké meno z pro­stre­dia rizi­ko­vého inves­to­va­nia, a to šéf naj­väč­šieho škan­di­náv­skeho inves­tič­ného fondu Cre­an­dum, ktoré „nalialo“ peniaze do pro­je­tov ako Spo­tify či Vivino. Mar­tin Hauge absol­vo­val už svoju druhú náv­števu Slo­ven­ska za posledné mesiace a my sme sa ho opý­tali na jeho vízie v star­tu­po­vej oblasti.

Ako to celé začalo, kedy ste prišli na to, že star­tupy sú oblasť, v kto­rej ste doma?

Do star­tu­pov som sa dostal už pred 30 rokmi, kedy som zalo­žil svoju prvý star­tup. Tak­mer dve desať­ro­čia som pod­ni­kal a ku koncu som pôso­bil ako angel inves­tor. V roku 2004 som pre­šiel do inves­tič­ného fondu, čo vo výsledku zna­mená 30 rokov skú­se­ností v oblasti star­tu­pov.

Ak dôjde do štá­dia, kedy je treba roz­hod­núť či daný star­tup dostane inves­tí­ciu alebo nie, ktoré fak­tory sú pre vás roz­ho­du­júce, podľa čoho sa roz­hod­nete pro­jekt pod­po­riť?

Je to vždy kom­bi­ná­cia troch dôle­ži­tých súčastí. Ak by som ich mal zora­diť, na prvom mieste by určite bol tím ľudí. Vždy rád pod­po­rím výni­moč­ných ľudí-pod­ni­ka­te­ľov, a som nad­šený, ak sa im podarí obja­viť jedi­nečnú prí­le­ži­tosť na webe. Podobne ako tomu bolo v prí­pade Spo­tify v hudob­nom prie­mysle alebo v prí­pade Vivino na trhu vín.

Jed­ným z hlav­ných inves­to­rov v inku­bá­tore Rubi­xLab je Michal Suchoba, ako je to v zahra­ničí? Pre­vlá­dajú inves­tí­cie od VC fon­dov alebo pri­chá­dzajú pros­triedky skôr z účtov pod­ni­ka­te­ľov?

Nie je zvy­kom, aby boli inku­bá­tori pod­po­ro­vané inves­tič­nými fon­dami, akým je Cre­an­dum. Bež­nou pra­xou v zahra­ničí je, že tieto orga­ni­zá­cie sú pod­po­ro­vané z verej­ných zdro­jov alebo sú doto­vané z pros­tried­kov angel inves­to­rov, ako je v tomto prí­pade Michal Suchoba. Tento model je zau­ží­vaný ako u nás v Škan­di­ná­vii, tak aj v Nemecku či USA, z môjho pohľadu ide o pri­ro­dze­nej­šiu spo­lu­prácu než je tá medzi štá­tom a inku­bá­to­rom, res­pek­tíve star­tupmi.

15 rokov dozadu otriasla sve­tom rizi­ko­vého inves­to­va­nia kauza „dot-com bubble“, v kto­rej množ­stvo inves­to­rov prišlo o svoje peniaze. Mys­líte si, že sa môže zopa­ko­vať?

Tiež som na tom pre­ro­bil slušný balík peňazí… (smiech). Samoz­rejme, je veľká šanca, že sa opäť vytvo­ria nejaké bub­liny či falošné nádeje, no som pre­sved­čený, že trh sa dosta­točne pou­čil v roku 2000 z „dot-com bubble“. Na dru­hej strane je prav­dou, že sa pre­in­ves­tuje množ­stvo peňazí do pro­jek­tov už v ich sko­rom štá­diu (early-stage), ale mys­lím, že v tomto kon­texte sme len nie­kde na pomy­sel­nom vrchole, no ku prask­nu­tiu bub­linu ako bola „dot-com bubble“ by som to nepri­rov­ná­val.

Mar­tin S. Hauge, vedúca postava inves­tič­ného fondu Cre­an­dum, by teda mal zohrá­vať jednu z dôle­ži­tých rolí pri roz­voji star­tu­pov, ktoré už čoskoro zasadnú do Rubi­xLabu. Pro­jekt pod­po­ruje z pozí­cie angel inves­tora Michal Suchoba, a pri­ro­dzene z toho pra­mení otázka, ako on vidí situ­áciu.

Ak by som pri­veľmi sa bál, nešiel by som do toho. :) Mám za sebou via­cero veľ­kých pro­jek­tov v oblasti infor­mač­ných tech­no­ló­gii a star­tupy boli pre mňa vždy výzvou. Ako iste viete, ide o rizi­kové inves­to­va­nie, kde za poten­ciálu obrov­ského zhod­no­te­nia vkladu pod­stu­pu­jete riziko úpl­ného zne­hod­no­te­nia inves­tí­cie. Mys­lím si však, že je veľká šanca, že v nasle­du­jú­cich rokoch vzniknú pro­jekty, ktoré zme­nia fun­go­va­nie spo­loč­nosti, tak ako tomu bolo v prí­pade slu­žieb AirBnb, Uber či slo­ven­ský Hopin. Pri­púš­ťam, že nie­ktoré inves­tí­cie výjsť nemu­sia, no vidina prí­nosu, aký môže star­tup pre ľudí mať, ma sku­točne fas­ci­nuje a to je jeden z hlav­ných dôvo­dov, prečo som sa aj za cenu rizika roz­ho­dol vstú­piť do pro­jektu Rubi­xLab,“ oko­men­to­val situ­áciu Michal Suchoba, ktorý patrí medzi hŕs­tku star­tu­po­vých inves­to­rov zo Slo­ven­ska.

Po skú­se­nos­tiach z minu­losti sú inves­tori opatr­nejší, no nie­len vidina zisku, ale aj vplyvu na spo­loč­nosť, posil­ňuje ich záu­jem podie­ľať sa na ino­va­tív­nych pro­jek­toch. Hoci sa komerč­ného úspe­chu v celo­sve­to­vom meradle dočká len pár vyvo­le­ných myš­lie­nok, stále je to obrov­ským lákad­lom popri málo dyna­mic­kých pro­jek­toch, ktoré sa pra­vi­delne v rámci IT rie­šia. Preto bude určite zau­jí­mavé sle­do­vať, či aj na Slo­ven­sku alebo v okolí dokážu vznik­núť služby zau­jí­mavé pre celé ľud­stvo.

Pridať komentár (0)