Budúce trendy webo­vého dizajnu, o kto­rých by si mal vedieť

Karol Stracar / 3. júl 2015 / Tools a produktivita

To, čo letí vo webo­vom dizajne sa dozvieš na kaž­dom rohu. V tomto článku sa dozvieš ale viac, ako len to, čo je v dizajne webov dnes. Dozvieš sa to, čo ešte len bude in.

1. Gestá namiesto kli­kov

Pred pár rokmi asi každý poznal ten otravný moment, keď čítal nejaký pútavý člá­nok a v tom naj­lep­šom musel prejsť myšou do pra­vej strany pre­hlia­dača a pou­žiť starý známy „scroll­bar“. Pokro­či­lejší pou­ží­va­te­lia PC asi už nie­kedy pou­žili aj koliesko na myši, prí­padne šípky na klá­ves­nici.

Dnes je scrol­lo­va­nie jed­no­duch­šie ako samotný klik. Na mobi­loch ti stačí šmyk­núť prs­tom po obra­zovke, teda vyna­lo­žíš nepo­rov­na­teľne menej námahy ako pri snahe klik­núť na link pri dob­ro­druž­nej náv­števe neres­pon­zív­neho webu.

Tren­dom sa preto stáva scrol­lu­júci web, ktorý zasta­víš kli­kom. Moderné stránky už dnes majú mini­mum kli­ka­nia, pri­čom scrol­lo­va­nie sa stále viac roz­máha. V budúc­nosti uvi­díme menej lin­kov, viac tla­čí­tok, väč­šie „kli­ka­cie“ miesta a dlhé stránky, ktoré budeš len scrol­lo­vať (po novom).

2. Fold je konečne mŕtvy

Roz­ší­re­ním scrol­lo­va­nia a tým, že zaria­de­nia sa stali roz­dieľne veľké sa fold stal nepot­reb­ným. Dizaj­néri už teda nemu­sia všetko nacpať do hla­vičky webu. Vďaka novým „vyso­kým“ webom je im umož­nené zapl­niť stránky dobre vyze­ra­jú­cimi veľ­kými obráz­kami.

V roku 2015 sa oča­káva väčší počet dizaj­nov, ktoré „zaberú“ viac miesta, hlavne ver­ti­kálne a tým umož­nia poňať viac obráz­kov.

3. Pou­ží­va­te­lia sú rých­lejší, weby jed­no­duch­šie

V dneš­nej dobe je každý mladý exper­tom na pou­ží­va­nie inter­netu. Výsled­kom je, že sa všetko zrých­ľuje a my sa stá­vame čoraz viac netr­pez­liví. Aj totál­nemu fleg­ma­ti­kovi ide pena z úst, keď čaká na načí­ta­nie stránky 30 a viac sekúnd.

Hlav­nou výzvou dneš­ných webov nie je len samotná rých­losť načí­ta­nia, ale pre­dov­šet­kým rých­losť pocho­pe­nia uží­va­te­ľom. Dôvo­dom je nový pro­fil inter­ne­to­vého usera: je viac chá­pavý, menej trpez­livý a pomalé weby pova­žuje za niečo, čo ho len zdr­žuje.

Čistý dizajn je len začia­tok, trend ktorý budeme sle­do­vať v roku 2015 je pokra­čo­va­nie zjed­no­du­šo­va­nia a robe­nia strá­nok viac bez­pro­stred­nými pri prvom kon­takte.

4. Pixel skon­čil

Kedysi každý vedel, o čo sa jedná, dnes už len málo­kto. S res­pon­zív­nym dizaj­nom sme obja­vili svet gri­dov a per­cent. Posled­ným mohy­ká­nom v tejto oblasti sú bit­ma­pové obrázky.

Okrem toho tak­mer na celom webe sú obrázky v roz­lí­šení polo­vič­nom aké posky­tujú moderné disp­leje. Preto je práve teraz ten správny čas na roz­ší­re­nie vek­to­ro­vých obráz­kov. Umož­ňujú pris­pô­so­biť veľ­kosť obrázku k veľ­kosti disp­leja bez straty jeho kva­lity.

Táto tech­no­ló­gia už exis­tuje, ale ešte asi chvíľu potrvá kým dizaj­néri zme­nia svoje zvyk­losti, naj­skôr asi keď sa disp­leje ako Retina stanú samoz­rej­mos­ťou.

5. Ani­má­cia je späť…

… a pozrieme sa v akých oblas­tiach. Čistý a jed­no­du­chý dizajn môže nie­kedy vyze­rať až prí­liš jed­no­du­cho, dokonca nudne. Práve ani­má­cia pomôže v „oži­vení“ týchto webov.

CSS ani­má­cia umož­ňuje vylep­šiť dizajn strá­nok bez plu­gi­nov, bez akej­koľ­vek straty rých­losti alebo kom­pa­ti­bi­lity.

Späť je aj GIF ani­má­cia a je sil­nej­šia ako nikdy pred­tým, najmä vďaka jed­no­du­chosti jej vytvo­re­nia a zdie­ľa­nia.

6. Kom­po­nenty sú nové fra­me­worky

Tvorba webov sa stáva čoraz kom­pli­ko­va­nej­šia. Prog­ra­má­tori sa musia pre­hrýzť cez dlho­čizný kód, len aby nimi vytvo­rená stránka spl­nila jed­no­du­chú úlohu, ako naprí­klad mož­nosť oli­ke­ovať ju.

Web Com­po­nents uľahčí tvorbu webu nie­koľ­ko­ná­sobne a, napriek tomu, že stále nie sú hotové, 2015 vyzerá ako ich rok.

Mate­rial design od Goog­leu môže byť práve ich odra­zo­vým mos­tí­kom, nakoľko ho pod­po­rujú všetky súčasné pre­hlia­dače a sprí­stup­ňuje bohatú ani­má­ciu a inte­rak­ciu kom­po­nen­tov z Andro­ido­vých appiek s kódom jed­no­du­chým ako nikdy pred­tým.

7. Sociálna satu­rá­cia a vzo­stup pria­meho emailu

Social media sú feno­mé­nom dneš­nej doby, pre­dov­šet­kým ale pre pou­ží­va­te­ľov. Výrob­co­via až takí nad­šení nie sú. Prob­lé­mom je nasý­te­nie. Každý deň pri­budnú na Face­bo­oku miliardy nových prís­pev­kov a Face­book rozo­znáva, ktoré sa uží­va­te­ľom páčia naj­viac a zobra­zuje len tie. Časom teda tvoje prís­pevky vidí čoraz menej ľudí a jedi­ným rie­še­ním zväčša býva zapla­tiť si reklamu (Face­bo­oku).

V roku 2014 sa opäť dostal do pop­re­dia starý dobrý email, pri­čom tento trend by mal pokra­čo­vať aj v roku 2015. Má jednu obrov­skú výhodu: oveľa viac ľudí uvidí, čo si im poslal.

zdroj: The Next Web

Pridať komentár (0)