Budúc­nosť bude bez apli­ká­cií

Linda Cebrová / 15. apríla 2016 / Business

Čoskoro už možno nebu­deme musieť vyna­kla­dať námahu na inšta­lá­ciu apli­ká­cií. Zlepší sa pou­ží­va­teľ­ské pro­stre­die a naše smart­fóny nebudú zapl­nené ikon­kami appiek pre každú prí­le­ži­tosť?

Exis­tuje na to appka.” To je slo­gan, ktorý defi­nuje mobilný svetod roku 2008, kedy vzni­kol aj App store. Apple nám ako prvý ponú­kol pekne zaba­lené a jed­no­du­cho sťa­ho­va­teľné appky. Avšak tento druh cen­tra­li­zo­va­ného dis­tri­buč­ného soft­véru nie je až takou novin­kou. Mnoho sto­lo­vých a vrec­ko­vých zaria­dení už dis­po­no­valo neja­kou for­mou obchodu s apli­ká­ciami ešte pred samot­ným App store.

Dôvo­dom prečo uspech práve obchod od Apple bola kom­bi­ná­cia nača­so­va­nia a vývoja tech­niky. Od roku 2008 iOS a potom iPhone OS ponú­kali plat­formu s prí­stu­pom na 3G sieť. Spo­jilo sa jedi­nečné pou­ži­va­teľ­ské pro­stre­die, skvelá gra­fika, tech­no­ló­gia a pod­pora tech­no­lo­gic­kého obra. Mobilné appky začali dávať zmy­sel. Boli najú­čin­nej­ším spô­so­bom, ako pri­niesť ľuďom naj­novší obsah a služby ruka v ruke so skve­lým výko­nom. Dnes appky čelia dvom základ­ným prob­lé­mom.

Developers look over new apps being displayed on iPads at the Apple Worldwide Developers Conference Monday, June 10, 2013 in San Francisco. (AP Photo/Eric Risberg)

Je čoraz ťaž­šie udr­žať si pozor­nosť a záu­jem uží­va­teľa. Stia­hnu­tie appky bol kedysi pohodl­ným a rýchly zážit­kom. Avšak dnes to pred­sta­vuje formu záväzku. Ľudia potre­bujú naozaj pre­sved­čivý dôvod, aby si appku stiahli alebo nebo­daj kúpili. Firmy chcú dodá­vať obsah a služby pre zákaz­ní­kov ľahko, rýchlo, bez­bo­lestne. No ras­túca neochota inšta­lá­cie pred­sta­vuje čoraz väčší prob­lém.

aps2

Dru­hým prob­lé­mom je, že nemô­žeme apli­ká­ciu obja­viť a pre­skú­mať. Veľa popu­lár­nych mobil­ných apli­ká­cií, ako je naprí­klad Ins­ta­gram začí­nali, ako mobilné apli­ká­cie, ktoré posky­to­vali obsah iba v rámci uzav­re­tej plat­formy. Na to, aby ste si pozreli fotky svo­jich pria­te­ľov ste si appku museli naj­skôr stiah­nuť a zare­gis­tro­vať sa. Exis­tuje mnoho uži­toč­ných apli­ká­cií, ktoré nie sú vidi­teľné alebo dohľa­da­teľné vo vašom pre­hlia­dači. Rozt­rieš­tený Inter­net, kde je kre­a­tívny a ori­gi­nálny obsah uzav­retý na súkrom­ných plat­for­mách nie je tým Inter­ne­tom, ktorý máme radi.
App lin­king a inde­xo­va­nie fun­guje, ale nestačí. Výraz “app lin­king” vám možno nie je až tak známy. Ale každý krát, keď klik­nete na You­Tube link v inej apli­ká­cií a You­Tube appka sa otvorí, aby pre­hrala video pri­chá­dzate s ním do kon­taktu. App lin­king vás nasme­ruje na apli­ká­ciu, ktorá naj­lep­šie pre­zen­tuje obsah, ktorý chcete vidieť.

link

App inde­xo­va­nie je tiež mož­nosť. Vyhľa­dá­vate niečo v Google, objaví sa vám rele­ve­natný obsah spolu s in-app obsa­hom a mož­nos­ťou stiah­nuť si navrho­vanú appku. Ale čo ak appka nepod­po­ruje app lin­king a inde­xo­va­nie? Určite každý zažil moment, keď si chcel pre­zrieť nejaký obsah ale na jeho zobra­ze­nie potre­bo­val appku. Nie každý si chce pes­to­vať vo svo­jom smart­fóne záh­radu s apli­ká­ciami a sťa­ho­vať si appku ku kaž­dému článku, ktorý si chce pre­čí­tať.

app indexing

Pred pár mesiacmi pri­šiel Google so zau­jí­ma­vou tech­no­ló­giou, ktorú si tak­mer nik nepa­mätá - App stre­a­ming. Namiesto toho, aby ste si appku museli stiah­nuť a vyna­kla­dať úsi­lie, len klik­nete na link v obsahu a Google vás pre­sme­ruje len na tú časť apli­ká­cie, ktorá vám poskytne to, čo práve hľa­dáte. Kým fan­tas­tické rie­še­nie spo­loč­nosti Google je stále iba v expe­ri­men­tál­nom štá­diu, Apple pošťu­chuje svo­jich vývo­já­rov viac- menej podob­ným sme­rom.

stream

On-Demand Resour­ces (ODR) je tech­no­ló­gia sprí­stup­nená prí­cho­dom iOS 9. Fun­guje tak, že stiahne a nain­šta­luje iba malé jadro apli­ká­cie a podľa potreby sa doin­šta­lujú ďal­šie časti. ODR sa naj­čas­tej­šie pou­žíva v hrách. Uží­va­teľ si naj­skôr stiahne len začia­točné levely a s jeho postu­pom sa inšta­lujú nasle­du­júce úrovne a staré dáta sa mažú. Tak apli­ká­cie zabe­rie len mini­mum pamäte.

ondem

Cie­ľom vývo­já­rov je pri­niesť tech­no­ló­giu, ktorá bude čo možno naj­pri­ro­dze­nej­šia pre pou­ží­va­teľa a pre­nosná do všet­kých dru­hov zaria­dení. V blíz­kej budúc­nosti by sa inšta­lá­cia mohla stať len zasta­ra­lou metó­dou a zobra­zo­va­nie čoraz viac natív­neho obsahu pri­ne­sie úplne iný záži­tok zo sur­fo­va­nia na inter­nete.

Zdroj: Donny Rey­nolds, fwd: Thoughts, medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bgr.com

Pridať komentár (0)