Budúc­nosť bude bez apli­ká­cií

Linda Cebrová / 15. apríla 2016 / Business

Čosko­ro už mož­no nebu­de­me musieť vyna­kla­dať náma­hu na inšta­lá­ciu apli­ká­cií. Zlep­ší sa pou­ží­va­teľ­ské pro­stre­die a naše smart­fó­ny nebu­dú zapl­ne­né ikon­ka­mi appiek pre kaž­dú prí­le­ži­tosť?

Exis­tu­je na to app­ka.” To je slo­gan, kto­rý defi­nu­je mobil­ný svetod roku 2008, kedy vzni­kol aj App sto­re. App­le nám ako prvý ponú­kol pek­ne zaba­le­né a jed­no­du­cho sťa­ho­va­teľ­né app­ky. Avšak ten­to druh cen­tra­li­zo­va­né­ho dis­tri­buč­né­ho soft­vé­ru nie je až takou novin­kou. Mno­ho sto­lo­vých a vrec­ko­vých zaria­de­ní už dis­po­no­va­lo neja­kou for­mou obcho­du s apli­ká­cia­mi ešte pred samot­ným App sto­re.

Dôvo­dom pre­čo uspech prá­ve obchod od App­le bola kom­bi­ná­cia nača­so­va­nia a vývo­ja tech­ni­ky. Od roku 2008 iOS a potom iPho­ne OS ponú­ka­li plat­for­mu s prí­stu­pom na 3G sieť. Spo­ji­lo sa jedi­neč­né pou­ži­va­teľ­ské pro­stre­die, skve­lá gra­fi­ka, tech­no­ló­gia a pod­po­ra tech­no­lo­gic­ké­ho obra. Mobil­né app­ky zača­li dávať zmy­sel. Boli najú­čin­nej­ším spô­so­bom, ako pri­niesť ľuďom naj­nov­ší obsah a služ­by ruka v ruke so skve­lým výko­nom. Dnes app­ky čelia dvom základ­ným prob­lé­mom.

Developers look over new apps being displayed on iPads at the Apple Worldwide Developers Conference Monday, June 10, 2013 in San Francisco. (AP Photo/Eric Risberg)

Je čoraz ťaž­šie udr­žať si pozor­nosť a záu­jem uží­va­te­ľa. Stia­hnu­tie app­ky bol kedy­si pohodl­ným a rých­ly zážit­kom. Avšak dnes to pred­sta­vu­je for­mu záväz­ku. Ľudia potre­bu­jú naozaj pre­sved­či­vý dôvod, aby si app­ku stiah­li ale­bo nebo­daj kúpi­li. Fir­my chcú dodá­vať obsah a služ­by pre zákaz­ní­kov ľah­ko, rých­lo, bez­bo­lest­ne. No ras­tú­ca neocho­ta inšta­lá­cie pred­sta­vu­je čoraz väč­ší prob­lém.

aps2

Dru­hým prob­lé­mom je, že nemô­že­me apli­ká­ciu obja­viť a pre­skú­mať. Veľa popu­lár­nych mobil­ných apli­ká­cií, ako je naprí­klad Ins­ta­gram začí­na­li, ako mobil­né apli­ká­cie, kto­ré posky­to­va­li obsah iba v rám­ci uzav­re­tej plat­for­my. Na to, aby ste si pozre­li fot­ky svo­jich pria­te­ľov ste si app­ku muse­li naj­skôr stiah­nuť a zare­gis­tro­vať sa. Exis­tu­je mno­ho uži­toč­ných apli­ká­cií, kto­ré nie sú vidi­teľ­né ale­bo dohľa­da­teľ­né vo vašom pre­hlia­da­či. Rozt­rieš­te­ný Inter­net, kde je kre­a­tív­ny a ori­gi­nál­ny obsah uzav­re­tý na súkrom­ných plat­for­mách nie je tým Inter­ne­tom, kto­rý máme radi.
App lin­king a inde­xo­va­nie fun­gu­je, ale nesta­čí. Výraz “app lin­king” vám mož­no nie je až tak zná­my. Ale kaž­dý krát, keď klik­ne­te na You­Tu­be link v inej apli­ká­cií a You­Tu­be app­ka sa otvo­rí, aby pre­hra­la video pri­chá­dza­te s ním do kon­tak­tu. App lin­king vás nasme­ru­je na apli­ká­ciu, kto­rá naj­lep­šie pre­zen­tu­je obsah, kto­rý chce­te vidieť.

link

App inde­xo­va­nie je tiež mož­nosť. Vyhľa­dá­va­te nie­čo v Goog­le, obja­ví sa vám rele­ve­nat­ný obsah spo­lu s in-app obsa­hom a mož­nos­ťou stiah­nuť si navrho­va­nú app­ku. Ale čo ak app­ka nepod­po­ru­je app lin­king a inde­xo­va­nie? Urči­te kaž­dý zažil moment, keď si chcel pre­zrieť neja­ký obsah ale na jeho zobra­ze­nie potre­bo­val app­ku. Nie kaž­dý si chce pes­to­vať vo svo­jom smart­fó­ne záh­ra­du s apli­ká­cia­mi a sťa­ho­vať si app­ku ku kaž­dé­mu člán­ku, kto­rý si chce pre­čí­tať.

app indexing

Pred pár mesiac­mi pri­šiel Goog­le so zau­jí­ma­vou tech­no­ló­gi­ou, kto­rú si tak­mer nik nepa­mä­tá - App stre­a­ming. Namies­to toho, aby ste si app­ku muse­li stiah­nuť a vyna­kla­dať úsi­lie, len klik­ne­te na link v obsa­hu a Goog­le vás pre­sme­ru­je len na tú časť apli­ká­cie, kto­rá vám poskyt­ne to, čo prá­ve hľa­dá­te. Kým fan­tas­tic­ké rie­še­nie spo­loč­nos­ti Goog­le je stá­le iba v expe­ri­men­tál­nom štá­diu, App­le pošťu­chu­je svo­jich vývo­já­rov viac- menej podob­ným sme­rom.

stream

On-Demand Resour­ces (ODR) je tech­no­ló­gia sprí­stup­ne­ná prí­cho­dom iOS 9. Fun­gu­je tak, že stiah­ne a nain­šta­lu­je iba malé jad­ro apli­ká­cie a pod­ľa potre­by sa doin­šta­lu­jú ďal­šie čas­ti. ODR sa naj­čas­tej­šie pou­ží­va v hrách. Uží­va­teľ si naj­skôr stiah­ne len začia­toč­né leve­ly a s jeho postu­pom sa inšta­lu­jú nasle­du­jú­ce úrov­ne a sta­ré dáta sa mažú. Tak apli­ká­cie zabe­rie len mini­mum pamä­te.

ondem

Cie­ľom vývo­já­rov je pri­niesť tech­no­ló­giu, kto­rá bude čo mož­no naj­pri­ro­dze­nej­šia pre pou­ží­va­te­ľa a pre­nos­ná do všet­kých dru­hov zaria­de­ní. V blíz­kej budúc­nos­ti by sa inšta­lá­cia moh­la stať len zasta­ra­lou metó­dou a zobra­zo­va­nie čoraz viac natív­ne­ho obsa­hu pri­ne­sie úpl­ne iný záži­tok zo sur­fo­va­nia na inter­ne­te.

Zdroj: Don­ny Rey­nolds, fwd: Thoughts, medium.com, zdroj foto­gra­fií: medium.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bgr.com

Pridať komentár (0)