Bug­Herd: Pol mili­óna pre zakla­da­te­lov s aver­ziou k networ­kingu

Daniela Vojíková / 19. marec 2014 / Tools a produktivita

Deve­lo­peri, pred­stavte si svet, v kto­rom si ušet­ríte zdan­livo neko­nečné e-maily a tele­fo­náty s kli­en­tom. Svet, v kto­rom každý bug náj­dete za pár sekúnd a zís­kate o ňom infor­má­cie v pre­hľad­nom for­máte. Otvorte oči, zoznámte sa s Bug­Herd.

Na začiatku roku 2012 zís­kali zakla­da­te­lia Alan DownieMatt Milo­sav­lej­vic zdroje vo výške 500.000 aus­trál­skych dolá­rov od fondu Start­fish Venu­res. Inves­tori sa, ľudovo pove­dané, plesli po vrecku a tento ťah sa im vypla­til. Na Bug­Herd sa valia pozi­tívne kri­tiky z kaž­dej strany a s prí­jemne nasta­ve­nými cenami si ich pro­dukt môže dovo­liť aj bežný web deve­lo­per. Okrem toho sa jed­no­du­cho ovláda a vytvára tak­mer okam­žitý feed­back. Ak to potre­bu­jete, môžete ho dokonca pre­po­jiť s robust­nej­šími nástrojmi ako naprí­klad JIRA.

Prí­beh Bug­Herdu má popri pro­duk­to­vej ešte jednu zauj­mavú stránku. Alan Downie sa radí medzi tých pozo­ru­hod­nej­ších zakla­da­te­ľov, na akých môžete natra­fiť. Má po 35-ke, čím sa v IT svete radí medzi dino­sau­rov, networ­king nie je jeho silná stránka a podla vlast­ných slov nezná­šal co-wor­king, čo je tak­mer syno­ny­mom star­tup kul­túry. Keď sa Alana Downieho pýtali na tipy pre ľudí, ktorý sa pohrá­vajú s myš­lien­kou zalo­žiť vlastný star­tup, pove­dal toto: 

  • Otes­tuj svoj nápad. Pred­tým, než ho vyvi­nieš, dokáž, že preň exis­tuje trh.
  • Pri­hlás sa do kaž­dého akce­le­rá­tor-prog­ramu, lokál­neho alebo medzi­ná­rod­neho.
  • Nemô­žeš viesť star­tup a súčasne mať prácu na plný úvä­zok. Prečo by mal ísť inves­tor naplno do tvojho pro­jektu, ak doň nej­deš naplno sám?
  • Byť Aus­trál­ča­nom nie je na škodu.

Prvé tri rady sú tak­mer samoz­rejmé. Posledná veta ma však pri­nú­tila sa zamys­lieť. Ak Aus­trál­ča­nia z izo­lo­va­ného kon­ti­nentu na konci sveta dokážu pre­ra­ziť, sme my, Slo­váci zo srdca Európy, horší? 

zdroj: www.bugherd.com

Pridať komentár (0)