Bys­trík Míček — dizaj­no­val autá pre Mer­ce­des-Benz a VW, dnes vedie vlast­nú fir­mu a navrhu­je jach­ty, lode, dro­ny či sto­lič­ku Nese­da

Veronika Horváthová / 6. októbra 2016 / Rozhovory

Bys­trík Míček je šikov­ný cha­lan, kto­rý žije dizaj­nom. Ešte počas ško­ly spo­lu­pra­co­val s fir­ma­mi ako Volk­swa­gen, Audi, Renault či Ško­da. No vždy ho láka­la ces­ta nezá­vis­los­ti, a pre­to si zalo­žil vlast­né dizajn štú­dio Wer­ke­mo­ti­on. Dnes spo­lu­pra­cu­je s fir­ma­mi z Euró­py či USA. Roz­prá­va­li sme sa s ním o jeho pes­tro­fa­reb­nej šká­le pro­jek­tov, o jeho tvr­dých začiat­koch v biz­ni­se a aj o tom, ako sa dá využiť vzde­la­nie v auto­mo­bi­lo­vom dizaj­ne v iných odvet­viach.

Bys­trík, vyštu­do­val si VŠVU tran­s­port design. Nie bež­ne sa stá­va, že sa z desig­ne­rov sta­nú pod­ni­ka­te­lia. Vždy ťa láka­lo zalo­žiť si vlast­ný biz­nis?

Mojim cie­ľom nebo­lo stať sa pod­ni­ka­te­ľom, vždy som chcel navrho­vať a rie­šiť prob­lé­my, kto­ré boli von­ku, a pre­to som sa k nim vždy sta­val ako k výzvam. Stať sa neskôr pod­ni­ka­te­ľom, som bral ako nevy­hnut­nosť.

bystrik1

Tvo­ja fir­ma WER­KE­MO­TI­ON sa venu­je pre­dov­šet­kým tran­s­port­né­mu a prie­my­sel­né­mu desig­nu. Ako sa teda štu­dent ume­lec­kej ško­ly dosta­ne k navrho­va­niu áut, lodí, jácht, pon­tó­nov, dro­nov, … ?

Počas ško­ly som na tak­mer dva roky odišiel do Nemec­ka, poda­ri­lo sa mi zís­kať kon­trak­ty vo Volk­swa­gen design a v Mer­ce­des-Benz design. Pra­co­val som na via­ce­rých pro­jek­toch, mno­hé sa dosta­li aj do výro­by ako Mer­ce­des G 6x6 63 AMG. Po ško­le som mal nie­koľ­ko ponúk na prá­cu, ale išiel som do rizi­ka a zalo­žil som WER­KE­MO­TI­ON s tým, že mám 25 a päť rokov pred sebou na ris­ko­va­nie.

Prvý rok fir­my bol dosť tvr­dý. Násled­ne sa to zlep­ši­lo, poda­ri­lo sa mi zís­kať pro­jek­ty na prvé lode a naj­väč­šie­ho výrob­cu trak­to­rov zo Slo­vin­ska, neskôr aj pon­tó­ny. Plus para­lel­ne pri­bú­da­li aj men­šie pro­duk­ty, ako šper­ky, dro­ny, pro­duk­ty do lie­ta­diel, ino­va­tív­ny náby­tok a pod.

A k otáz­ke, ako sa k tým pro­jek­tom dostať, neexis­tu­je jed­not­ná ces­ta k zís­ka­niu prí­le­ži­tos­tí, lebo pro­jekt sa odví­ja od kli­en­ta, kto­rý za ním sto­jí.

bystrik2

Máš pocit, že by ti eko­no­mic­ké vzde­la­nie pomoh­lo pri tvo­jej teraj­šej prá­ci?

Obá­vam sa, že aj keby sa nie­čo také zavied­lo, štu­do­va­lo by sa to pod­ľa typic­kých postu­pov, kto­ré by boli v rám­ci, tak rých­lo roz­ví­ja­jú­ce­ho sa sek­to­ra, neefek­tív­ne. Poviem prí­klad, keď som začí­nal ško­lu, chcel som byť čo naj­lep­ší auto­mo­bi­lo­vý dizaj­nér, zís­kať stá­že a prá­cu. Keď priš­la krí­za 2009, bol som v dru­hom roč­ní­ku a celý sek­tor sa začal meniť. Keď som kon­čil ško­lu v roku 2013 už bolo úpl­ne nor­mál­ne, že prá­ca nie je pri­ori­ta a via­ce­rí štu­den­ti už chce­li byť nezá­vis­lí. Teraz je zase v kur­ze, že ľudia vyštu­du­jú doprav­ný dizajn, ale svo­je vedo­mos­ti pou­ži­jú v úpl­ne inom sek­to­re, tým­to spô­so­bom vedia pri­niesť zme­nu. Dnes je pre­be­ra­nie postu­pov a zna­los­tí z odbo­ru do odbo­ru novou kolo­ri­zá­ciu biz­ni­su a trhu ako také­ho.

bystrik3

Pra­co­val si so znač­ka­mi ako Mer­ce­dez-Benz, Volk­swa­gen, počas ško­ly aj s Audi, Renault, Ško­da. Pre­čo si sa teda roz­ho­dol odbo­čiť od tej­to dob­re roz­be­hnu­tej kari­é­ry a zalo­žiť vlast­né dizaj­no­vé štú­dia?

Keď člo­vek prí­de do ško­ly, tak je v zákla­de ako nepo­pí­sa­ný papier a kaž­dý rok ak sa sna­ží, zaží­va prúd­ký roz­voj svo­jich schop­nos­tí a osob­nos­ti. To sa prak­tic­ky deje od 15 do 25 roku živo­ta. VŠVU, VW a Mer­ce­des bolo pre mňa úpl­ne top obdo­bím, rých­lym, fareb­ným, plným úspe­chov a zly­ha­ní. Bál som sa, že ak sa zamest­nám, tak sa zacyk­lim a stra­tím ten vývoj. Samoz­rej­me toto je môj sub­jek­tív­ny prí­stup, mám veľa úspeš­ných kama­rá­tov, kto­rí sú auto­mo­bi­lo­vý­mi dizaj­nér­mi v Pors­che, BMW, Mer­ce­des, VW, Ško­da atď a ich výsled­ky sú fan­tas­tic­ké. Vlast­né štú­dio a biz­nis som videl ako mož­nosť dostať sa z kom­fort­nej zóny, zlep­šiť sa a mať viac mož­nos­ti. Prav­du­po­ve­diac prvý rok po ško­le som to ľuto­val :D, ale vydr­žal som a teraz sme ako fir­ma už sta­bil­ní. Násled­ne som zalo­žil štú­dio na digi­tál­ne pro­duk­ty pre hry a pre A.I. pod náz­vom EKMOS začal som s prog­ra­mo­va­ním a rád by som spät­ne s tými­to schop­nos­ťa­mi obo­ha­til aj WER­KE­MO­TI­ON.

bystrik4

Pro­duk­ty, kto­ré vyvý­ja­te nie sú urče­né len na slo­ven­ský trh. Spo­lu­pra­cu­je­te aj s fir­ma­mi zo zahra­ni­čia, či už sú to kli­en­ti, vývoj pro­to­ty­pov ale­bo aj výro­ba samot­ných pro­duk­tov?

My sme prak­tic­ký dizajn sty­ling štú­dio, rie­ši­me hlav­ne este­ti­ku pro­duk­tov, ale veľa­krát sa deje, že navrhu­je­me aj archi­tek­tú­ru a sklad­bu pro­duk­tu. Kli­en­tov zatiaľ máme zo Slo­ven­ska, Slo­vin­ska, Flo­ri­dy v USA, teraz poma­lič­ky zís­ka­vá­me aj kli­en­tov z Chor­vát­ska a Poľ­ska a tiež komu­ni­ku­je­me aj s nemec­ký­mi fir­ma­mi či rakús­ky­mi. Pro­to­ty­py pomá­ha­me mana­žo­vať s naši­mi par­tner­mi, kto­rí sa špe­cia­li­zu­jú na výro­bu, to nech­ce­me mať pod jed­nou stre­chou, aspoň zatiaľ nie.

bystrik5

Na akých pro­jek­toch momen­tál­ne pra­cu­je­te? Je mož­né vidieť aj u nás nie­kto­ré vaše pro­duk­ty?

Nedáv­no sme dokon­či­li sty­ling pre väč­ší pon­tón HUMA6 pri mos­te SNP zo stra­ny od Sta­ré­ho mes­ta, na kto­rý sa vylo­ďu­jú turis­tic­ké lode z Vied­ne a v nad­stav­be je pek­ná reštau­rá­cia. Momen­tál­ne jed­ná­me s fir­ma­mi, kto­ré vyrá­ba­jú jach­ty z Chor­vát­ska a bude­me mať pre­zen­tá­ciu pro­to­ty­pu trak­to­ra v Talian­sku na Expe v novem­bri toh­to roku.

Tiež vyví­ja­me dva mediál­nej­šie pro­duk­ty a to sto­lič­ku NESE­DA pre Miša Tru­ba­na a Vla­da Zla­to­ša a sty­ling malých inte­ri­é­ro­vých dro­nov pre fir­mu DRONn­BA­SE, Ani­ma­tech­ni­ka.

bystrik6

Čo si naj­viac vaši kli­en­ti na vás cenia?

Kli­en­tov nene­chá­va­me v sle­pej ulič­ke, pod­po­ru­je­me celý pro­ces od nápa­du, cez dizajn, pro­to­typ a kon­zul­tá­cie pre maso­vú výro­bu. Ak nasta­nú prob­lé­my aké­ho­koľ­vek dru­hu, kto­ré by vývoj dané­ho pro­duk­tu moh­li zasta­viť, vždy náj­de­me rie­še­nie, či už v samot­nom pro­duk­te ale­bo pri komu­ni­ká­cií s výrob­ca­mi.

bystrik7

Máš teda skú­se­nos­ti s biz­ni­som, nemáš vyslo­ve­ne eko­no­mic­ké vzde­la­nie. Čo by si pora­dil mla­dým ľuďom, kto­rí majú veľa nápa­dov, ale boja sa do toho ísť?

Zostaň­te deť­mi, nepres­tá­vaj­te sní­vať, a keď to už chce­te zaba­liť choď­te sa rad­šej vyspať. Urči­te sa roz­ho­duj­te za seba a záro­veň si udr­žuj­te odstup od ľudí, kto­rí sa vás sna­žia pre­sved­čiť o opa­ku. Samoz­rej­me, je potreb­né byť vždy noha­mi na zemi, vidieť reál­ne gra­vi­tá­ciu a kon­ver­ziu váš­ho nápa­du a vydr­žať. Je potreb­né byť schop­ný si sta­no­viť mie­ry toho, kedy pro­dukt je dokon­če­ný, lebo vyví­jať a zlep­šo­vať sa dá bez kon­ca. Naj­dô­le­ži­tej­šia je však exe­kú­cia nápa­du, jeho rea­li­zá­cia a dotia­hnu­tie až do kon­ca, bez toho nápad nemá žiad­nu hod­no­tu. Dôle­ži­té však je učiť sa, čítať kni­hy, nepod­ce­ňo­vať vzťa­hy, mať vo všet­kom poria­dok, dodr­žať svo­je slo­vo a nemať doma TV. Bez toho fun­gu­jem od 15-tich.

Na koniec nám povedz, aké máte cie­le, kto­ré by ste chce­li s WER­KE­MO­TI­ON napl­niť.

Chce­me upg­ra­do­vat s WER­KE­MO­TI­ON trh tvor­by pro­duk­tov o nový biz­nis kon­cept prvej bez­plat­nej kon­zul­tá­cie onli­ne. A pokiaľ oboj­stran­ne bude­me vidieť s kli­en­tom zmy­sel v spo­lu­prá­ci môže­me sa dohod­núť aj na kon­krét­nej­ších pod­mien­kach, či už vo for­me ďal­ších kon­zul­tá­cií ale­bo pria­mo na návrh pro­duk­tu.

Tiež sa chce­me viac dostať do game sek­to­ra a movie sek­to­ra, momen­tál­ne už na nie­čom aj spo­lu­pra­cu­je­me, tak uvi­dí­me, aký dopad budú tie­to akti­vi­ty mať. Prvé las­to­vič­ky si môže­te pozrieť na našom Ins­ta­gra­me.

snimka-obrazovky-2016-10-06-o-12-04-45

Zdroj fot­ky: archív Wer­ke­mo­ti­on

Pridať komentár (0)