Bys­trík Míček — dizaj­no­val autá pre Mer­ce­des-Benz a VW, dnes vedie vlastnú firmu a navrhuje jachty, lode, drony či sto­ličku Neseda

Veronika Horváthová / 6. októbra 2016 / Rozhovory

Bys­trík Míček je šikovný cha­lan, ktorý žije dizaj­nom. Ešte počas školy spo­lu­pra­co­val s fir­mami ako Volk­swa­gen, Audi, Renault či Škoda. No vždy ho lákala cesta nezá­vis­losti, a preto si zalo­žil vlastné dizajn štú­dio Wer­ke­mo­tion. Dnes spo­lu­pra­cuje s fir­mami z Európy či USA. Roz­prá­vali sme sa s ním o jeho pes­tro­fa­reb­nej škále pro­jek­tov, o jeho tvr­dých začiat­koch v biz­nise a aj o tom, ako sa dá využiť vzde­la­nie v auto­mo­bi­lo­vom dizajne v iných odvet­viach.

Bys­trík, vyštu­do­val si VŠVU tran­s­port design. Nie bežne sa stáva, že sa z desig­ne­rov stanú pod­ni­ka­te­lia. Vždy ťa lákalo zalo­žiť si vlastný biz­nis?

Mojim cie­ľom nebolo stať sa pod­ni­ka­te­ľom, vždy som chcel navrho­vať a rie­šiť prob­lémy, ktoré boli vonku, a preto som sa k nim vždy sta­val ako k výzvam. Stať sa neskôr pod­ni­ka­te­ľom, som bral ako nevy­hnut­nosť.

bystrik1

Tvoja firma WER­KE­MO­TION sa venuje pre­dov­šet­kým tran­s­port­nému a prie­my­sel­nému designu. Ako sa teda štu­dent ume­lec­kej školy dostane k navrho­va­niu áut, lodí, jácht, pon­tó­nov, dro­nov, … ?

Počas školy som na tak­mer dva roky odišiel do Nemecka, poda­rilo sa mi zís­kať kon­trakty vo Volk­swa­gen design a v Mer­ce­des-Benz design. Pra­co­val som na via­ce­rých pro­jek­toch, mnohé sa dostali aj do výroby ako Mer­ce­des G 6x6 63 AMG. Po škole som mal nie­koľko ponúk na prácu, ale išiel som do rizika a zalo­žil som WER­KE­MO­TION s tým, že mám 25 a päť rokov pred sebou na ris­ko­va­nie.

Prvý rok firmy bol dosť tvrdý. Následne sa to zlep­šilo, poda­rilo sa mi zís­kať pro­jekty na prvé lode a naj­väč­šieho výrobcu trak­to­rov zo Slo­vin­ska, neskôr aj pon­tóny. Plus para­lelne pri­bú­dali aj men­šie pro­dukty, ako šperky, drony, pro­dukty do lie­ta­diel, ino­va­tívny náby­tok a pod.

A k otázke, ako sa k tým pro­jek­tom dostať, neexis­tuje jed­notná cesta k zís­ka­niu prí­le­ži­tostí, lebo pro­jekt sa odvíja od kli­enta, ktorý za ním stojí.

bystrik2

Máš pocit, že by ti eko­no­mické vzde­la­nie pomohlo pri tvo­jej teraj­šej práci?

Obá­vam sa, že aj keby sa niečo také zaviedlo, štu­do­valo by sa to podľa typic­kých postu­pov, ktoré by boli v rámci, tak rýchlo roz­ví­ja­jú­ceho sa sek­tora, neefek­tívne. Poviem prí­klad, keď som začí­nal školu, chcel som byť čo naj­lepší auto­mo­bi­lový dizaj­nér, zís­kať stáže a prácu. Keď prišla kríza 2009, bol som v dru­hom roč­níku a celý sek­tor sa začal meniť. Keď som kon­čil školu v roku 2013 už bolo úplne nor­málne, že práca nie je pri­orita a via­cerí štu­denti už chceli byť nezá­vislí. Teraz je zase v kurze, že ľudia vyštu­dujú dopravný dizajn, ale svoje vedo­mosti pou­žijú v úplne inom sek­tore, týmto spô­so­bom vedia pri­niesť zmenu. Dnes je pre­be­ra­nie postu­pov a zna­lostí z odboru do odboru novou kolo­ri­zá­ciu biz­nisu a trhu ako takého.

bystrik3

Pra­co­val si so znač­kami ako Mer­ce­dez-Benz, Volk­swa­gen, počas školy aj s Audi, Renault, Škoda. Prečo si sa teda roz­ho­dol odbo­čiť od tejto dobre roz­be­hnu­tej kari­éry a zalo­žiť vlastné dizaj­nové štú­dia?

Keď člo­vek príde do školy, tak je v základe ako nepo­pí­saný papier a každý rok ak sa snaží, zažíva prúdký roz­voj svo­jich schop­ností a osob­nosti. To sa prak­ticky deje od 15 do 25 roku života. VŠVU, VW a Mer­ce­des bolo pre mňa úplne top obdo­bím, rých­lym, fareb­ným, plným úspe­chov a zly­haní. Bál som sa, že ak sa zamest­nám, tak sa zacyk­lim a stra­tím ten vývoj. Samoz­rejme toto je môj sub­jek­tívny prí­stup, mám veľa úspeš­ných kama­rá­tov, ktorí sú auto­mo­bi­lo­vými dizaj­nérmi v Pors­che, BMW, Mer­ce­des, VW, Škoda atď a ich výsledky sú fan­tas­tické. Vlastné štú­dio a biz­nis som videl ako mož­nosť dostať sa z kom­fort­nej zóny, zlep­šiť sa a mať viac mož­nosti. Prav­du­po­ve­diac prvý rok po škole som to ľuto­val :D, ale vydr­žal som a teraz sme ako firma už sta­bilní. Následne som zalo­žil štú­dio na digi­tálne pro­dukty pre hry a pre A.I. pod náz­vom EKMOS začal som s prog­ra­mo­va­ním a rád by som spätne s týmito schop­nos­ťami obo­ha­til aj WER­KE­MO­TION.

bystrik4

Pro­dukty, ktoré vyvý­jate nie sú určené len na slo­ven­ský trh. Spo­lu­pra­cu­jete aj s fir­mami zo zahra­ni­čia, či už sú to kli­enti, vývoj pro­to­ty­pov alebo aj výroba samot­ných pro­duk­tov?

My sme prak­tický dizajn sty­ling štú­dio, rie­šime hlavne este­tiku pro­duk­tov, ale veľa­krát sa deje, že navrhu­jeme aj archi­tek­túru a skladbu pro­duktu. Kli­en­tov zatiaľ máme zo Slo­ven­ska, Slo­vin­ska, Flo­ridy v USA, teraz poma­ličky zís­ka­váme aj kli­en­tov z Chor­vát­ska a Poľ­ska a tiež komu­ni­ku­jeme aj s nemec­kými fir­mami či rakús­kymi. Pro­to­typy pomá­hame mana­žo­vať s našimi par­tnermi, ktorí sa špe­cia­li­zujú na výrobu, to nech­ceme mať pod jed­nou stre­chou, aspoň zatiaľ nie.

bystrik5

Na akých pro­jek­toch momen­tálne pra­cu­jete? Je možné vidieť aj u nás nie­ktoré vaše pro­dukty?

Nedávno sme dokon­čili sty­ling pre väčší pon­tón HUMA6 pri moste SNP zo strany od Sta­rého mesta, na ktorý sa vylo­ďujú turis­tické lode z Viedne a v nad­stavbe je pekná reštau­rá­cia. Momen­tálne jed­náme s fir­mami, ktoré vyrá­bajú jachty z Chor­vát­ska a budeme mať pre­zen­tá­ciu pro­to­typu trak­tora v Talian­sku na Expe v novem­bri tohto roku.

Tiež vyví­jame dva mediál­nej­šie pro­dukty a to sto­ličku NESEDA pre Miša Tru­bana a Vlada Zla­toša a sty­ling malých inte­ri­é­ro­vých dro­nov pre firmu DRONn­BASE, Ani­ma­tech­nika.

bystrik6

Čo si naj­viac vaši kli­enti na vás cenia?

Kli­en­tov nene­chá­vame v sle­pej uličke, pod­po­ru­jeme celý pro­ces od nápadu, cez dizajn, pro­to­typ a kon­zul­tá­cie pre masovú výrobu. Ak nastanú prob­lémy aké­ho­koľ­vek druhu, ktoré by vývoj daného pro­duktu mohli zasta­viť, vždy náj­deme rie­še­nie, či už v samot­nom pro­dukte alebo pri komu­ni­ká­cií s výrob­cami.

bystrik7

Máš teda skú­se­nosti s biz­ni­som, nemáš vyslo­vene eko­no­mické vzde­la­nie. Čo by si pora­dil mla­dým ľuďom, ktorí majú veľa nápa­dov, ale boja sa do toho ísť?

Zostaňte deťmi, nepres­tá­vajte sní­vať, a keď to už chcete zaba­liť choďte sa rad­šej vyspať. Určite sa roz­ho­dujte za seba a záro­veň si udr­žujte odstup od ľudí, ktorí sa vás sna­žia pre­sved­čiť o opaku. Samoz­rejme, je potrebné byť vždy nohami na zemi, vidieť reálne gra­vi­tá­ciu a kon­ver­ziu vášho nápadu a vydr­žať. Je potrebné byť schopný si sta­no­viť miery toho, kedy pro­dukt je dokon­čený, lebo vyví­jať a zlep­šo­vať sa dá bez konca. Naj­dô­le­ži­tej­šia je však exe­kú­cia nápadu, jeho rea­li­zá­cia a dotia­hnu­tie až do konca, bez toho nápad nemá žiadnu hod­notu. Dôle­žité však je učiť sa, čítať knihy, nepod­ce­ňo­vať vzťahy, mať vo všet­kom poria­dok, dodr­žať svoje slovo a nemať doma TV. Bez toho fun­gu­jem od 15-tich.

Na koniec nám povedz, aké máte ciele, ktoré by ste chceli s WER­KE­MO­TION napl­niť.

Chceme upg­ra­do­vat s WER­KE­MO­TION trh tvorby pro­duk­tov o nový biz­nis kon­cept prvej bez­plat­nej kon­zul­tá­cie online. A pokiaľ oboj­stranne budeme vidieť s kli­en­tom zmy­sel v spo­lu­práci môžeme sa dohod­núť aj na kon­krét­nej­ších pod­mien­kach, či už vo forme ďal­ších kon­zul­tá­cií alebo priamo na návrh pro­duktu.

Tiež sa chceme viac dostať do game sek­tora a movie sek­tora, momen­tálne už na nie­čom aj spo­lu­pra­cu­jeme, tak uvi­díme, aký dopad budú tieto akti­vity mať. Prvé las­to­vičky si môžete pozrieť na našom Ins­ta­grame.

snimka-obrazovky-2016-10-06-o-12-04-45

Zdroj fotky: archív Wer­ke­mo­tion

Pridať komentár (0)