Byť miliar­dá­rom jed­no­du­cho nie je dôle­ži­té

Ľudovít Nastišin / 18. januára 2016 / Business

Zdra­vý rešpekt a obdiv voči tým­to úspeš­ným ľuďom je nie­čo, čo má mno­ho ľudí spo­loč­ných. A je to zaslú­že­né. Prob­lém však je, keď sa to pre­že­nie, sku­toč­ne pre­že­nie.

Cho­vám obrov­ský rešpekt k tým, čo sa na miliar­dá­rov vypra­co­va­li sami. Ľudia, kto­rí začí­na­li žijúc úpl­ne bež­ný život a cez pod­ni­ka­nie, tvr­dú prá­cu a kvap­ku šťas­tia sa dosta­li do klu­bu tých naj­bo­hat­ších. Pre väč­ši­nu z nich to však nebo­lo o šťast­ných náho­dách. Bolo to o tvr­dej dri­ne a správ­nych roz­hod­nu­tiach. Bolo to o pri­ve­de­ní pro­duk­tu na trh a potom jeho pre­tvo­re­nie vo veľ­ký biz­nis. Bill Gates, Elon Musk, tie­to mená sú čas­to spo­mí­na­né ako hrdi­no­via či ido­ly. A niet sa čomu diviť.

GTY_Elon_Musk_ml_150512_12x5_1600

Zdra­vý rešpekt a obdiv voči tým­to úspeš­ným ľuďom je nie­čo, čo má mno­ho ľudí spo­loč­ných. A je to zaslú­že­né. Prob­lém však je, keď sa to pre­že­nie, sku­toč­ne pre­že­nie. Urči­te ste sa stret­li s tým, keď sa mla­dí pod­ni­ka­te­lia nesta­ra­jú až tak o eko­no­mi­ku, vede­nie a budo­va­nie spo­loč­nos­ti, keď majú v očiach jedi­ný ulti­mát­ny cieľ a to stať sa neuve­ri­teľ­ne boha­tý­mi. Ako­by bolo dosia­hnu­tie toh­to sta­tu­su všet­ko ale­bo nič.

Sna­ha stať sa miliar­dá­rom nie je to, čomu by si mal veno­vať svo­ju pozor­nosť. Nie je to správ­ny cieľ a nemal by si sa na to sústre­diť. Keď ľudia zará­ba­jú také množ­stvo peňa­zí, je to ved­ľaj­ší pro­dukt úspeš­né­ho biz­ni­su, nie opač­ne.

Untitled-2

To, čo by mali pod­ni­ka­te­lia robiť je začať pod­ni­kať a veno­vať sa pod­ni­ka­niu. To isté robi­li aj miliar­dár­sky hrdi­no­via. Nezo­bu­di­li sa v jeden deň s roz­hod­nu­tím, že idú zaro­biť miliar­du, ale s roz­hod­nu­tím, že idú zalo­žiť spo­loč­nosť, kto­rú pre­me­nia na úspeš­ný biz­nis.

Ak zakla­dáš star­tup s cie­ľom, aby si ho čo naj­skôr pre­dal, potom chceš nájsť výher­ný tiket z loté­rie a nie svo­ju život­nú prá­cu. Chceš, aby ti nie­kto uká­zal reb­rík, nech­ce sa ti pre­liezť ste­nu vlast­ný­mi sila­mi.

Penia­ze sú v biz­ni­se dôle­ži­tá vec a pri star­tu­poch to nie je inak. Byť zis­ko­vý je dôle­ži­té, mať utia­hnu­teľ­né mar­že je dôle­ži­té. Pre­to nech­cem tvr­diť, že suro­vý cash nie je veľ­kou pri­ori­tou. No sme­ro­vať pohľad na vstup do klu­bu miliar­dá­rov je stra­ta času a ener­gie.

Spo­loč­nosť, kto­rú zalo­žíš či pro­dukt, kto­rý sa roz­hod­neš pre­dá­vať by nema­li byť urče­né na zákla­de tvo­jej pred­sta­vy, kto­rá ťa uro­bí hrieš­ne boha­tým. Je to ako hrať na vlast­nú brá­nu. Malo by to byť vysta­va­né na zákla­de tvo­jich sil­ných strá­nok, schop­nos­tí a záuj­mov. V prie­seč­ní­ku tých­to troch oblas­tí náj­deš svoj “swe­et spot”.

Ladder

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)