Byť miliar­dá­rom jed­no­du­cho nie je dôle­žité

Ľudovít Nastišin / 18. januára 2016 / Business

Zdravý rešpekt a obdiv voči týmto úspeš­ným ľuďom je niečo, čo má mnoho ľudí spo­loč­ných. A je to zaslú­žené. Prob­lém však je, keď sa to pre­že­nie, sku­točne pre­že­nie.

Cho­vám obrov­ský rešpekt k tým, čo sa na miliar­dá­rov vypra­co­vali sami. Ľudia, ktorí začí­nali žijúc úplne bežný život a cez pod­ni­ka­nie, tvrdú prácu a kvapku šťas­tia sa dostali do klubu tých naj­bo­hat­ších. Pre väč­šinu z nich to však nebolo o šťast­ných náho­dách. Bolo to o tvr­dej drine a správ­nych roz­hod­nu­tiach. Bolo to o pri­ve­dení pro­duktu na trh a potom jeho pre­tvo­re­nie vo veľký biz­nis. Bill Gates, Elon Musk, tieto mená sú často spo­mí­nané ako hrdi­no­via či idoly. A niet sa čomu diviť.

GTY_Elon_Musk_ml_150512_12x5_1600

Zdravý rešpekt a obdiv voči týmto úspeš­ným ľuďom je niečo, čo má mnoho ľudí spo­loč­ných. A je to zaslú­žené. Prob­lém však je, keď sa to pre­že­nie, sku­točne pre­že­nie. Určite ste sa stretli s tým, keď sa mladí pod­ni­ka­te­lia nesta­rajú až tak o eko­no­miku, vede­nie a budo­va­nie spo­loč­nosti, keď majú v očiach jediný ulti­mátny cieľ a to stať sa neuve­ri­teľne boha­tými. Akoby bolo dosia­hnu­tie tohto sta­tusu všetko alebo nič.

Snaha stať sa miliar­dá­rom nie je to, čomu by si mal veno­vať svoju pozor­nosť. Nie je to správny cieľ a nemal by si sa na to sústre­diť. Keď ľudia zará­bajú také množ­stvo peňazí, je to ved­ľajší pro­dukt úspeš­ného biz­nisu, nie opačne.

Untitled-2

To, čo by mali pod­ni­ka­te­lia robiť je začať pod­ni­kať a veno­vať sa pod­ni­ka­niu. To isté robili aj miliar­dár­sky hrdi­no­via. Nezo­bu­dili sa v jeden deň s roz­hod­nu­tím, že idú zaro­biť miliardu, ale s roz­hod­nu­tím, že idú zalo­žiť spo­loč­nosť, ktorú pre­me­nia na úspešný biz­nis.

Ak zakla­dáš star­tup s cie­ľom, aby si ho čo naj­skôr pre­dal, potom chceš nájsť výherný tiket z loté­rie a nie svoju životnú prácu. Chceš, aby ti nie­kto uká­zal reb­rík, nechce sa ti pre­liezť stenu vlast­nými silami.

Peniaze sú v biz­nise dôle­žitá vec a pri star­tu­poch to nie je inak. Byť zis­kový je dôle­žité, mať utia­hnu­teľné marže je dôle­žité. Preto nech­cem tvr­diť, že surový cash nie je veľ­kou pri­ori­tou. No sme­ro­vať pohľad na vstup do klubu miliar­dá­rov je strata času a ener­gie.

Spo­loč­nosť, ktorú zalo­žíš či pro­dukt, ktorý sa roz­hod­neš pre­dá­vať by nemali byť určené na základe tvo­jej pred­stavy, ktorá ťa urobí hriešne boha­tým. Je to ako hrať na vlastnú bránu. Malo by to byť vysta­vané na základe tvo­jich sil­ných strá­nok, schop­ností a záuj­mov. V prie­seč­níku týchto troch oblastí náj­deš svoj “sweet spot”.

Ladder

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)