Byť múd­rym má prek­va­pivú nevý­hodu

Martina Horváthová / 2. mája 2016 / Tools a produktivita

Náš vzde­lá­vací sys­tém je zame­raný na pro­du­ko­va­nie „inte­li­gen­tnej­ších“ štu­den­tov – aka­de­micky inte­li­gen­tnej­ších. Máme vieru v to, že čím je člo­vek múd­rejší, tým je úspeš­nejší a to zna­mená, že má plno­hod­not­nejší život. Takže, ak to tak naozaj je, mali by sme tré­no­vať a roz­ví­jať stále viac inte­li­gen­tnej­ších štu­den­tov – ale môžno sa mýlime… Exis­tujú určité kľú­čové nevý­hody byť múd­rym. (Ak si jed­ným z tých, ktorí spa­dajú do kate­gó­rie chyt­rých ľudí, určite nebu­deš súhla­siť so všet­kým…)

Náš vzde­lá­vací sys­tém je zame­raný na pro­du­ko­va­nie „inte­li­gen­tnej­ších“ štu­den­tov – aka­de­micky inte­li­gen­tnej­ších. Máme vieru v to, že čím je člo­vek múd­rejší, tým je úspeš­nejší a to zna­mená že má plno­hod­not­nejší život. Takže, ak to tak naozaj je, mali by sme tré­no­vať a roz­ví­jať stále viac inte­li­gen­tněj­ších štu­den­tov – ale môžno sa mýlime… Exis­tujú určité kľú­čové nevý­hody byť múd­rym. (Ak si jed­ným z tých, ktorí spa­dajú do kate­gó­rie týchto ľudí, určite nebu­deš súhla­siť so všet­kým…)

Najprv si roz­deľme inte­li­gen­ciu:

  • Aka­de­mická inte­lign­cia
  • Sociálna a emočná inte­li­gen­cia

Aka­de­mická inte­li­gen­cia je tra­dične meraná podľa toho, aký vysoký je tvoj inte­li­genčný kvo­cient (IQ). Čím máš vyš­šie IQ, tým si múd­rejší.

Vzde­lá­va­cie sys­témy a všetky pri­dru­žené štruk­túry sú zame­rané na zlep­še­nie aka­de­mic­kej inte­li­gen­cie a IQ je stále pri­már­nym spô­so­bom mera­nia kog­ni­tív­nych schop­ností.

Míňame tisíce na školy, kurzy a iné vzde­lá­va­cie prvky na zvy­šo­va­nie kog­ni­tív­nych schop­ností a tými sa sna­žíme merať a zvy­šo­vať inte­li­genčné skóre.

people-woman-coffee-meeting

V roku 1926 psy­cho­lóg Lewis Ter­man vlo­žil do testu IQ test. Pou­žil to pre iden­ti­fi­ká­ciu a výber sku­piny nada­ných detí. Cie­ľom bolo vybrať naj­lep­ších z naj­lep­ších. Z kali­forn­ských škôl vybral 1500 žia­kov s IQ 140 a vyš­ším. 80 z nich malo IQ nad 170. Sku­pinu týchto detí nazval „Ter­miti“. Štú­dia pre­bie­hala po celý ich život a tu je krátky súhrn výsled­kov: Plat Ter­mi­tov bol v prie­mere dva krát vyšší ako platy prie­merne inte­li­gent­ných ľudí. Mnohí z nich boli slávni, bohatí a veľmi úspešní. Avšak väč­šina z nich mala skrom­nej­šie pro­fe­sie, ktoré nevy­ža­do­vali vysokú dávku inte­lektu. Ich IQ nemalo nič spo­ločné s ich osob­ným šťas­tím. Miera roz­vo­do­vosti, alko­ho­lizmu, či samov­rážd bola rov­naká ako národný prie­mer. Keď sa dostali do vyš­šieho veku, ich inte­lekt im brá­nil v napl­ne­niu šťas­tia. Takže byť súčas­ťou elity s vyso­kým IQ neko­re­luje s úspe­chom.

Prečo je to tak? Byť šikovný a inte­li­gentný nie je dosta­toč­ným kľú­čom k dosia­hnu­tiu úspe­chu? Tu vzni­kajú nevý­hody, ktoré väč­šina z nás nevidí, pre­tože spa­dáme do kate­gó­rie múd­rych.

startup-photos

Inte­li­gentní ľudia ťažko vní­majú svoje nedos­tatky a zle sa im na nich pra­cuje. Pred­stav si situ­áciu, kedy sa hádaš s inte­li­gent­nou oso­bou o úpl­nej bizar­nosti a pre­mýš­ľaš nad tým „Ako môže toto pove­dať?“. Po chvíli sa pýtaš, či ty si ten, kto je na omyle. Inte­li­gentný člo­vek vidí chyby na dru­hých, svo­jimi argu­men­tami ťa dokáže pre­sved­čiť o tom, že nemáš pravdu, aj keď ju možno máš. Majú svoje men­tálne slepé miesta, ktoré nedo­kážu vidieť. Keď už o svo­jich nedos­tat­koch vedia, ťažko s nimi pra­cujú a nepri­jí­majú opat­re­nia. Majú sklon k nad­mer­nému ana­ly­zo­va­niu situ­ácie až do štá­dia, kedy nevy­vinú žiadnu akciu-hovo­ríme tomu ana­ly­tická para­lýza.

Je veľa ľudí, ktorí sa zaobe­rajú novými nápadmi alebo pod­ni­ka­teľ­ským plá­nom a ana­ly­zujú ho až do posled­nej bodky, sna­žiac sa využiť každú mož­nosť a vytvo­riť doko­nalý plán. Robia to preto, lebo to je podľa nich inte­li­gentná vec. Čo tým dosiahnu? Sústre­dia sa na diery v ide­ách a na vlastné nedos­tatky a zis­tia, že sú tu ďal­šie oblasti, ktoré vyža­dujú ana­lýzu a zis­tia, že na nich musia pra­co­vať viac ako pred­po­kla­dali. Namiesto toho, aby niečo uro­bili, dokola ana­ly­zujú a potom stra­tia záu­jem – tento cyk­lus opa­kujú, lebo iba inte­li­gentný ľudia majú kapa­city sa k tomu vra­cať.

Môžu viac stra­tiť

Byť úspešný je veľká pre­stíž a nesie so sebou bre­meno. Pred­stav si, že si úspešný a zapo­jíš sa do nie­čoho, čo príde ostat­ným ako úplná hlú­posť a mohlo by to ohro­ziť tvoj sta­tus. Ale nie! Prečo by si ris­ko­val? Dáva väčší zmy­sel robiť všetko preto aby si si udr­žal tento titul, ako robiť niečo, čím ho môžeš ohro­ziť. Či už budeš robiť jedno z toho, ris­ku­ješ to, nech robíš čokoľ­vek. Myš­lienku pev­nej mysle a jej rastu vytvo­ril psy­cho­lóg Carol Dweck.

pexels-photo-48566

Pevná myseľ – ľudia veria vo svoje cha­rak­te­ris­tické vlast­nosti, ku kto­rým patrí aj inte­li­gen­cia a talent, to sú pevné rysy. Trá­via čas nad ich ana­lý­zou namiesto toho, aby ich roz­ví­jali.

Ras­túca myseľ – ľudia, ktorí veria, že ich naj­zá­klad­nej­šie schop­nosti môžu byť roz­ví­jané vďaka nasa­de­niu a tvr­dej práci. Mozog a talent sú len výcho­dis­ko­vými bodmi. Mnoho úspeš­ných ľudí sú tam kde sú vďaka tomuto. 

Cie­ľom je nebyť múdry?

Inte­li­gen­cia nie je svätý grál úspe­chu, výučba ju len zvy­šuje a s tým pri­chá­dza rada „víru­sov“. A to je krok, ktorý si vyža­duje zmenu v mys­lení. Samoz­rejme je tu niečo, čo môžeme tré­no­vať a učiť sa. Exis­tujú aj iné miery, ktoré si neuve­do­mu­jeme, no sú rov­nako dôle­žité. Môžu nás doviesť k väč­šiemu úspe­chu, či už pro­fes­nému alebo osob­nému a poskytnú plno­hod­not­nejší život.

Spolu s IQ — je dôle­žité vziať do úvahy: EQ (emočná inte­li­gen­cia), MQ (morálna inte­li­gen­cia), a BQ (telesná inte­li­gen­cia). Aj tie vedú k jed­nej kľú­čo­vej veci – byť si viac vedomý. Vedomý svo­jej mysli, vedomý si svojho sprá­va­nia, tela a chýb.

pexels-photo

Ak si aj dosia­hol to naj­lep­šie aka­de­mické vzde­la­nie na skve­lej škole, osoba s porov­na­teľne niž­ším vzde­la­ním, ktorá má plne vyvi­nuté vyš­šie spo­me­nuté miery inte­li­gen­cie môže byť oveľa úspeš­nej­šia vo všet­kých aspek­toch života.

Zdroj: medium.com, zdroj foto­gra­fií: pexels.com

Pridať komentár (0)