Byt v prvorepublikovom činžiaku zmenili architekti na nepoznanie. Pozri sa, ako vyzerá

Veronika Bartošová / 4. januára 2019 / Architektúra

  • Z pô­vod­ného sa veľa ne­za­cho­valo
  • Dô­raz na prak­tickú a funkčnú stránku ná­vrhu vie­dol k efek­tív­nemu pries­to­ro­vému vy­uži­tiu ma­lého bytu
  • Do­mi­nan­tou v in­te­ri­éri je pa­ra­doxne vý­hľad do záh­rady orá­mo­vaný pre­sk­le­nou ste­nou no­vej obyt­nej časti
zdroj: Eva Vopátková
  • Z pô­vod­ného sa veľa ne­za­cho­valo
  • Dô­raz na prak­tickú a funkčnú stránku ná­vrhu vie­dol k efek­tív­nemu pries­to­ro­vému vy­uži­tiu ma­lého bytu
  • Do­mi­nan­tou v in­te­ri­éri je pa­ra­doxne vý­hľad do záh­rady orá­mo­vaný pre­sk­le­nou ste­nou no­vej obyt­nej časti
Podľa článku od au­tora Šte­fan Mo­rav­čík, Ar­chinfo.sk, au­tori pro­jektu: Ing. arch. Ka­te­řina Mar­gol­dová

Byt sa na­chá­dza na zvý­še­nom prí­zemí ma­lého čin­žo­vého domu z roku 1922. Po­kojný dvor so záh­ra­dou bol pre sú­čas­ných ma­ji­te­ľov naj­väč­ším im­pul­zom na jeho kúpu. Lo­gic­kou po­žia­dav­kou pri pre­stavbe bola preto orien­tá­cia obyt­nej miest­nosti do dvora a jej ot­vo­re­nie sme­rom do ex­te­ri­éru. To­muto zá­meru na­po­mohlo aj zá­padné sme­ro­va­nie dvo­ro­vej fa­sády pre­plá­va­jú­ceho bytu.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Eva Vo­pál­ková

V byte sa bo­hu­žiaľ ok­rem vstup­ných dverí ne­za­cho­vali žiadne pô­vodné prvky, s kto­rými by ar­chi­tekti mohli v rámci re­kon­štruk­cie pra­co­vať. Pre­stavba preto mohla byť a tiež aj bola ra­di­kálna.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Eva Vo­pál­ková

Pô­vodná dis­po­zí­cia bytu bola pre­vrá­tená na­ruby – väč­šia obytná miest­nosť s ku­chyn­ským kú­tom vznikla spo­je­ním pô­vod­nej ku­chyne a kú­peľne. A na­opak pô­vodne veľká miest­nosť orien­to­vaná do ulice bola roz­de­lená na spálňu a kú­peľňu.

„Při ná­vrhu in­te­ri­éru byla snaha o opětovné souz­nění bytu s do­bou vý­stavby domu,“ vy­svet­ľuje ar­chi­tektka Ka­te­řina Mar­gol­dová. Na pod­lahe sú po­lo­žené tra­dičné du­bové par­kety skla­dané na dvo­j­itú ry­binu, v kú­peľni je po­u­žitý ker­mický ob­klad men­šieho for­mátu. Pô­vodné vstupné dvere ne­bolo možné re­pa­so­vať a preto boli na­hra­dené re­pli­kou.

Viac po­dob­ných člán­kov náj­deš na Ar­chinfo.sk 

Zvy­šok in­te­ri­éru bol po­ňatý no­vo­dobo. Vzhľa­dom na malú pod­la­hovú plo­chu bytu sa od za­čiatku uva­žo­valo so vsta­va­ným ná­byt­kom, ktorý umož­nil efek­tívne vy­uži­tie pries­toru. Väč­šina ná­bytku je vy­ro­bená z bo­ro­vi­co­vej preg­lejky. Drevo je na­mo­rené do si­vo­mod­rej farby, kniž­nica pri okne a la­vice sú biele. V mies­tach, kde do­chá­dza ku kon­taktu s vo­dou pra­cuje ar­chi­tektka s tma­vo­mod­rou kom­pakt­nou do­skou s čier­nym jad­rom.

Čier­no­biela škála je do­pl­nená rôz­nymi od­tieňmi mod­rej. Do bu­dúc­nosti sa po­číta s do­pl­ne­ním pries­toru ob­razmi, ktoré do­dajú fa­rebný ak­cent. Za­tiaľ zo­stáva je­diný, ale o to krajší – vý­hľad do záh­rady.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Eva Vo­pál­ková
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Eva Vo­pál­ková
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Eva Vo­pál­ková
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Eva Vo­pál­ková
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Eva Vo­pál­ková
Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: Eva Vo­pál­ková

zdroj: Ar­chinfo.sk

Pridať komentár (0)