Bývalý slovenský politik svojou fotkou baví internet hneď v niekoľkých krajinách sveta

Linda Cebrová / 3. decembra 2018 / Marketing/Sketcher

  • Me­čiar do­sia­hol sve­tovú slávu
  • Podľa zná­mej stránky Squ­at­ting Slavs in Track­su­its je bý­valý pre­miér Slo­ven­ska – Me­čiar prav­de­po­dobne tá naj­slo­van­skej­šia vec, akú kedy uvi­díte
zdroj: Squatting Slavs In Tracksuits
  • Me­čiar do­sia­hol sve­tovú slávu
  • Podľa zná­mej stránky Squ­at­ting Slavs in Track­su­its je bý­valý pre­miér Slo­ven­ska – Me­čiar prav­de­po­dobne tá naj­slo­van­skej­šia vec, akú kedy uvi­díte

Ale­xan­dru Ma­te­san je 19-ročný cha­lan sto­jaci za dnes už po­pu­lár­nou strán­kou Squ­at­ting Slavs in Track­su­its, ktorá má viac ako mi­lión fa­nú­ši­kov. Na svo­jej stránke zhro­maž­ďuje zväčša fotky Ru­mu­nov, Po­lia­kov či Ru­sov v tep­lá­ko­vých súp­ra­vách. Na tejto stránke naj­nov­šie za­hviez­dil aj náš bý­valý pre­miér Vla­di­mír Me­čiar.

Na fotke je za­chy­tený v le­žér­nom out­fite, kto­rým by ne­po­hr­dol žia­den „Slo­van“. Ad­mini stránky sa o ňom vy­jad­rili ako o tej naj­slo­van­skej­šej veci, ktorú môže člo­vek vi­dieť. Čierna ba­ra­nica, vet­rovka z 80-tych ro­kov a prázdna fľaša od pá­lenky už len do­tvá­rajú kúzlo oka­mihu, za­chy­te­ného na fo­to­gra­fii.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Squ­at­ting Slavs In Track­su­its

Me­čiar je tak vý­raz­nou osob­nos­ťou, že ne­pri­ťa­huje len zá­u­jem mé­dií ale aj do­ku­men­ta­ris­tov a fil­má­rov. Mi­nulý rok vy­šiel film s príz­nač­ným náz­vom Me­čiar, ktorý v pro­dukci HBO Europe a spo­loč­ností Pub­Res a Ne­ga­tiv na­to­čila re­ži­sérka Te­reza Nvo­tová. Film sle­duje ži­vot bý­va­lého slo­ven­ského po­li­tika Vla­di­míra Me­čiara a jeho do­pad na slo­ven­skú spo­loč­nosť, vrá­tane osob­ného ži­vota au­torky, ktorá mala v čase Než­nej re­vo­lú­cie je­den rok.

Po páde ko­mu­nis­tic­kého re­žimu sa do kon­kurzu na mi­nis­tra vnútra pri­hlási do tej doby ne­známy práv­nik z ma­lo­mesta – Vla­di­mír Me­čiar. Ten sa po vý­hre do­stáva až na po­li­tický vr­chol, od­kiaľ vládne kra­jine cel­kom bez škru­pulí a za po­moci v de­mok­ra­tic­kom zria­dení, ťažko po­cho­pi­teľ­ných prak­tík. Sní­mok Me­čiar ne­po­jed­náva len o jed­nej etape slo­ven­ských de­jín. Po­pi­suje ak­tu­álnu a v sú­čas­nosti veľmi ak­tu­álnu tému, na­koľko po­dobný ar­che­typ po­li­tika sa ob­ja­vuje po ce­lom svete. Podľa por­tálu ČSFD do­sia­hol tento film tržby 66,332 do­lá­rov.

Re­ži­sérka do­ku­mentu, Te­raza Nvo­tová naj­skôr na­to­čila tento kú­sok ako stre­do­met­rážny ba­ka­lár­sky fil na FAMU. V roku 2013 ho s veľ­kým ohla­som pre­zen­to­vala na Me­dzi­ná­rod­nom fes­ti­vale do­ku­men­tár­nych fil­mov v Ji­hlavě.  Sní­mok po­stupne roz­ší­rila do po­doby ce­le­ve­čer­ného filmu. Zo 100 ho­dín na­to­če­ného ma­te­riálu a 250 ho­dín ar­chív­nych zá­zna­mov však ne­mohla po­u­žiť všetko.

Pridať komentár (0)