Je to čaj alebo káva? Naštar­tuj sa do nového dňa aj ty!

Michaela Líšková / 5. november 2016 / Business

Nápoj, ktorý obsa­huje viac anti­oxi­dan­tov ako zelený čaj, no menej kofe­ínu ako káva. Hádaj, z čoho sa vyrába.

Nie si veľ­kým nad­šen­com kávy, ale potre­bu­ješ sa ráno nakop­núť, aby si sa celý deň necí­til ako cho­diaca mátoha? Ener­ge­tické nápoje ti už lezú hore krkom, neho­vo­riac o tom, že ich účel sa už dávno míňa účinku. A to množ­stvo cukru, ktoré obsa­hujú, rad­šej ani nespo­mí­najme. Raz za čas si jeden možno dáš, ale čo zvy­šok roka? Čo každé ďal­šie nové ráno?
Alebo čo tak nasle­du­júca situ­ácia — si nad­šený kávič­kár, ale už to s kofe­ínom pre­há­ňaš, čo si uve­do­mu­ješ nie len ty, ale aj tvoje oko­lie či lekár?

tasting-table-com

foto: tastingtable.com

Čo tak skú­siť túto kávu? Alebo…tento čaj? Čo to vlastne je? Ani jedno a záro­veň obe. Tento nápoj je čaj, ktorý sa vyrába z kávo­vých lís­tkov! To znie cel­kom zau­jí­mavo, však? A to nie je všetko. Okrem zau­jí­ma­vého kon­ceptu je pre teba tento nápoj aj osožný. Neob­sa­huje totiž také vysoké množ­stvo kofe­ínu ako káva a záro­veň obsa­huje viac oxy­dan­tov a poly­fe­no­lov ako zelený čaj.

coffee-leaf-tea-brewed

Takýto čaj z kávo­vých lís­tkov má údajne čistú, osvie­žu­júcu chuť a neza­ne­cháva v ústach pachuť, ako je to v prí­pade kávy. Možno by teda čaj z kávo­vých lís­tkov mohol byť skve­lou alter­na­tí­vou práve pre teba. Dobre chutí a ešte má aj priaz­nivé účinky.

Navyše, ak sa tro­chu zau­jí­maš o dia­nie okolo seba a chceš pris­pieť k dob­rému eko­no­mic­kému sys­tému v kra­ji­nách, ktoré pro­du­kujú kávu, máš o dôvod navyše tento pro­dukt vyskú­šať.

vancitybuzz-com

foto: vancitybuzz.com

Zber kávo­vých zŕn totiž nie je celo­ročná práca, ale sezónna, teda zber kávo­vých zŕn trvá okolo troch mesia­cov, a to od decem­bra do marca alebo apríla. Čo zna­mená, že okolo 90% ľudí pra­cu­jú­cich na takýchto far­mách je počas zvyš­ných mesia­cov v roku neza­mest­na­ných, prí­padne majú ťaž­kosti a sta­rosti s hľa­da­ním si práce. Oproti tomu zber kávo­vých lís­tkov je práca, ktorú je možné vyko­ná­vať počas celého roka. Takže pitie tohto nápoja je osožné nie len pre teba, ale rov­nako aj pre ľudí, ktorí sa veľ­kou čas­ťou podie­ľajú na jeho rea­li­zá­cií.

wize-m

foto: wizemonkey.com

A keď už hovo­ríme o rea­li­zá­cií, tomuto skve­lému nápadu vďa­číme dvom mla­dým cha­la­nom z Kanady, Maxovi Rives­tovi a Arnau­dovi Petit­val­le­tovi, ktorí prišli so star­tu­pom s náz­vom Wize Mon­key. Nav­štív ich stránku a nechaj sa inšpi­ro­vať ich prí­be­hom.

linked-in

foto: linkedin.com

Zdroj a titul­nej foto­gra­fie: inhabitat.com

Pridať komentár (0)