Čaro­dej­ní­kom v reál­nom sve­te: Slo­vák spúš­ťa zbier­ku na Kicks­tar­te­ri!

Martin Bohunický / 27. júla 2015 / Tech a inovácie

Pre­pá­ja­nie rea­li­ty s vir­tu­ál­nou rea­li­tou je v súčas­nos­ti obrov­skou výzvou a prí­le­ži­tos­ťou pre via­ce­rých vývo­já­rov. Pred­po­kla­dom je, že prá­ve to je smer, kto­rým sa bude ube­rať budúc­nosť.

Maguss Wand je pro­jekt mla­dé­ho Slo­vá­ka Ondre­ja Toká­ra žijú­ce­ho v Dán­sku, kto­rý ti dovo­lí pre­ží­vať čaro­dej­níc­ky svet v tom sku­toč­nom. Jed­ná sa o čaro­dej­níc­kym prú­tik, s kto­rým sa sta­neš sku­toč­ným mágom – budeš vyvo­lá­vať kúz­la, chrá­niť sa a bojo­vať.

Ten­to prú­tik je pod­ľa mňa fan­tas­tic­kou vecou pre všet­kých váš­ni­vých hrá­čov fan­ta­sy hier, kto­rí chcú hru pre­žiť na vlast­nej koži. Je to ako role-play, len je to sku­toč­ný boj.

Výsled­kom jeho dlhej prá­ce je elek­tro­nic­ká palič­ka pre­po­je­ná so smart­fó­nom, kto­rá cit­li­vo vní­ma ges­tá a odoš­le sig­nál do pri­jí­ma­ča umiest­ne­né­ho na tele pro­tiv­ní­ka. Reál­nosť celej hre dodá­va fakt, že hráč potre­bu­je byť naozaj pres­ný. Všet­ky dáta sa násled­ne vyhod­no­tia v smart­fó­ne a sú odo­sla­né na zabez­pe­če­ný ser­ver.

Maguss Wand ponú­ka hneď tri her­né módy: 

  • Prac­ti­ce mode, kde umiest­niš svoj pri­jí­mač a tré­nu­ješ svo­ju pres­nosť

  • Duel mode, kla­sic­ký duel s pri­jí­ma­čom na tele pro­tiv­ní­ka

  • Long dis­tan­ce duel mode, kde si vieš zahrať s kým­koľ­vek na celom sve­te

S Maguss Wan­dom môžeš na svoj­ho pro­tiv­ní­ka zaú­to­čiť celou trid­siat­kou kúziel, pri­čom nie­kto­ré zís­kaš až po dosia­hnu­tí urči­té­ho leve­lu. No neča­kaj, že s lep­ší­mi kúz­la­mi budeš nesmr­teľ­ný. Správ­ne ovlá­da­nie palič­ky chce naozaj veľa cvi­ku.

Nie je to však všet­ko len o palič­ke. Celá mágia sa skrý­va v pre­po­je­ní troch ele­men­tov. Prvá je samoz­rej­me Maguss Wand. Musíš byť naozaj pres­ný a dôsled­ný. Neča­kaj, že zasy­peš pro­tiv­ní­ka smr­teľ­ný­mi kúz­la­mi náhod­ným potra­se­ním ruky.

Sig­nál je vysla­ný do dru­hej čas­ti skla­dač­ky a tou je samot­ný pri­jí­mač, kto­rý je vyso­ko cit­li­vý, pre­to musíš “strie­lať” pre­cíz­ne. Pri­jí­mač je dis­tri­bu­ova­ný vo for­me nád­her­né­ho erbu a okam­ži­te pre­po­sie­la kaž­dý pohyb do tvoj­ho smart­fó­nu.

Tre­ťou čas­ťou je mobil­ná apli­ká­cia. Tá ti dovo­lí pre­po­jiť sa s pro­tiv­ní­kom a v reál­nom čase zazna­me­ná­va všet­ky vaše kro­ky. Tele­fón navy­še nemu­síš pri boji nemo­tor­ne držať v ruke, pre­to­že zvu­ko­vý sig­nál ti dá jas­ne naja­vo, či si pro­tiv­ní­ka zasia­hol ale­bo minul. Na kon­ci celé­ho boja ti app­ka všet­ko vyhod­no­tí a zobra­zí infor­má­cie o boji.

Tím oko­lo Ondre­ja má do budúc­nos­ti v plá­ne pri­dá­vať svo­jej čarpv­nej palič­ke ďal­šie využi­tia. Pri­bud­núť by mala naprí­klad mož­nosť boja v sku­pi­ne. Naj­skôr však potre­bu­je vyzbie­rať na Kicks­tar­te­ri oko­lo 60.000 eur. Zbier­ka ešte nebo­la spus­te­ná, no naplá­no­va­né to vyze­rá byť dob­re.

Pre­ne­se­nie hrá­čov RPG hier do reál­ne­ho sve­ta, s reál­ny­mi pohyb­mi a reál­nym spoz­ná­va­ním ľudí je pod­ľa mňa hud­bou budúc­nos­ti. Nelá­ka­jú nás pred­sa hry pre­to, aby sme boli tými, kým sme nikdy byť nemoh­li? Teraz túto prí­le­ži­tosť máme a nemu­sí­me byť ani pri­pú­ta­ní doma a strá­cať sku­toč­ný kon­takt so sve­tom.

Tím oko­lo Maguss Wand môže byť v tej­to oblas­ti prie­kop­ní­kom a dosiah­nuť veľ­ké veci. Drží­me pal­ce!

Pod­por kam­paň Magus Wand na tom­to odka­ze: odkaz na kam­paň

Pridať komentár (0)