Čaro­dej­ní­kom v reál­nom svete: Slo­vák spúšťa zbierku na Kicks­tar­teri!

Martin Bohunický / 27. júla 2015 / Tech a inovácie

Pre­pá­ja­nie rea­lity s vir­tu­ál­nou rea­li­tou je v súčas­nosti obrov­skou výzvou a prí­le­ži­tos­ťou pre via­ce­rých vývo­já­rov. Pred­po­kla­dom je, že práve to je smer, kto­rým sa bude ube­rať budúc­nosť.

Maguss Wand je pro­jekt mla­dého Slo­váka Ondreja Tokára žijú­ceho v Dán­sku, ktorý ti dovolí pre­ží­vať čaro­dej­nícky svet v tom sku­toč­nom. Jedná sa o čaro­dej­níc­kym prú­tik, s kto­rým sa sta­neš sku­toč­ným mágom – budeš vyvo­lá­vať kúzla, chrá­niť sa a bojo­vať.

Tento prú­tik je podľa mňa fan­tas­tic­kou vecou pre všet­kých váš­ni­vých hrá­čov fan­tasy hier, ktorí chcú hru pre­žiť na vlast­nej koži. Je to ako role-play, len je to sku­točný boj.

Výsled­kom jeho dlhej práce je elek­tro­nická palička pre­po­jená so smart­fó­nom, ktorá cit­livo vníma gestá a odošle sig­nál do pri­jí­mača umiest­ne­ného na tele pro­tiv­níka. Reál­nosť celej hre dodáva fakt, že hráč potre­buje byť naozaj presný. Všetky dáta sa následne vyhod­no­tia v smart­fóne a sú odo­slané na zabez­pe­čený ser­ver.

Maguss Wand ponúka hneď tri herné módy: 

  • Prac­tice mode, kde umiest­niš svoj pri­jí­mač a tré­nu­ješ svoju pres­nosť

  • Duel mode, kla­sický duel s pri­jí­ma­čom na tele pro­tiv­níka

  • Long dis­tance duel mode, kde si vieš zahrať s kým­koľ­vek na celom svete

S Maguss Wan­dom môžeš na svojho pro­tiv­níka zaú­to­čiť celou trid­siat­kou kúziel, pri­čom nie­ktoré zís­kaš až po dosia­hnutí urči­tého levelu. No neča­kaj, že s lep­šími kúz­lami budeš nesmr­teľný. Správne ovlá­da­nie paličky chce naozaj veľa cviku.

Nie je to však všetko len o paličke. Celá mágia sa skrýva v pre­po­jení troch ele­men­tov. Prvá je samoz­rejme Maguss Wand. Musíš byť naozaj presný a dôsledný. Neča­kaj, že zasy­peš pro­tiv­níka smr­teľ­nými kúz­lami náhod­ným potra­se­ním ruky.

Sig­nál je vyslaný do dru­hej časti skla­dačky a tou je samotný pri­jí­mač, ktorý je vysoko cit­livý, preto musíš “strie­lať” pre­cízne. Pri­jí­mač je dis­tri­bu­ovaný vo forme nád­her­ného erbu a okam­žite pre­po­siela každý pohyb do tvojho smart­fónu.

Tre­ťou čas­ťou je mobilná apli­ká­cia. Tá ti dovolí pre­po­jiť sa s pro­tiv­ní­kom a v reál­nom čase zazna­me­náva všetky vaše kroky. Tele­fón navyše nemu­síš pri boji nemo­torne držať v ruke, pre­tože zvu­kový sig­nál ti dá jasne najavo, či si pro­tiv­níka zasia­hol alebo minul. Na konci celého boja ti appka všetko vyhod­notí a zobrazí infor­má­cie o boji.

Tím okolo Ondreja má do budúc­nosti v pláne pri­dá­vať svo­jej čarpv­nej paličke ďal­šie využi­tia. Pri­bud­núť by mala naprí­klad mož­nosť boja v sku­pine. Naj­skôr však potre­buje vyzbie­rať na Kicks­tar­teri okolo 60.000 eur. Zbierka ešte nebola spus­tená, no naplá­no­vané to vyzerá byť dobre. 

Pre­ne­se­nie hrá­čov RPG hier do reál­neho sveta, s reál­nymi pohybmi a reál­nym spoz­ná­va­ním ľudí je podľa mňa hud­bou budúc­nosti. Nelá­kajú nás predsa hry preto, aby sme boli tými, kým sme nikdy byť nemohli? Teraz túto prí­le­ži­tosť máme a nemu­síme byť ani pri­pú­taní doma a strá­cať sku­točný kon­takt so sve­tom.

Tím okolo Maguss Wand môže byť v tejto oblasti prie­kop­ní­kom a dosiah­nuť veľké veci. Držíme palce!

Pod­por kam­paň Magus Wand na tomto odkaze: odkaz na kam­paň

Pridať komentár (0)