Casio smart­watch exis­to­vali už v 90-tych rokoch!

Lukáš Gašparík jr. / 29. júna 2015 / Tech a inovácie

Kým hodinky Apple Watch sú vonku iba zopár mesia­cov, tie od Casio už majú za sebou zopár desať­ročí. Dnes už doká­žete pomo­cou smart­watch ovlá­dať TV, hudbu či sle­do­vať svoje zdra­vie. Ale to všetko sú veci, ktoré ste boli schopní robiť už v minu­lom sto­ročí, ak ste žili v Japon­sku.

V býva­lom dome jed­ného zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov firmy Casio, Tos­hio Kasio, sa udiala zau­jí­mavá výstava hodi­niek, ktoré by sa dnes určite nazý­valo ako smart­wat­ches. Spo­loč­nosť Casio sa pochvá­lila his­to­ric­kou zbier­kou náram­ko­vých hodi­niek, ktoré sa v čase svo­jej výroby zdali ako keby vypadli z neja­kého sci-fi filmu. Jeho kolek­cia je úžasná v tom, že obsa­huje hodinky s fun­kciami, o kto­rých sa vtedy nesní­valo ani tým naj­väč­ším vizi­oná­rom. Casio sa však nesnaží tvr­diť, že sú prví, ktorí kedy vyro­bili dnešné smart­watch, avšak podo­tý­kajú, že dnešné smart­watch sa až náramne podo­bajú na ich hodinky, ktoré uzreli svetlo sveta už v 90-tych rokoch minu­lého sto­ro­čia.

Casio sa snaží pre­zen­to­vať tým, že ich hodinky sú a boli vždy niečo viac ako len oby­čajné náram­kové hodinky. Spo­loč­nosť sa dokonca ani nikdy nejako výraz­nej­šie nepre­sa­dila na trhu s jed­no­du­chými hodin­kami. Ich naj­väč­šia sláva prišla v polo­vici 90-tych rokov, kedy pred­sta­vili ich dote­raz naj­sláv­nej­šiu mode­lovú radu hodi­niek Casio G-Shock. V posled­ných rokoch sa však váha úspe­chu začína pomaly pre­klá­pať aj na stranu ana­ló­go­vých ručič­ko­vých hodi­niek, ktoré si čím ďalej zís­ka­vajú viac fanú­ši­kov. A to nemu­sia byť vyba­vené dokonca ani blu­e­to­ot­hom či inými vyspe­lými fun­kciami, bez kto­rých sa dnešné smart­watch už neza­obídu.

Je až prek­va­pivé koľko fun­kcií, kto­rými sú vyba­vené dnešné smart­watch, sú pova­žo­vané za pre­lo­mové. Jedná sa pri tom o fun­kcie, kto­rými boli hodinky Casio vyba­vené už roky pred­tým. Samoz­rejme ak nerá­tame tech­no­ló­gie ako Blu­e­to­oth, Wifi a podobné, ktoré vtedy neboli bežne dostupné.

Bude určite zau­jí­mavé sle­do­vať vývoj hodi­niek najb­liž­ších pár rokov, dovtedy však môžeme iba hádať čím budú hodinky vyba­vené o pár rokov, či nebo­daj o pár desať­ročí. :)

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)