Casio smart­watch exis­to­va­li už v 90-tych rokoch!

Lukáš Gašparík jr. / 29. júna 2015 / Tech a inovácie

Kým hodin­ky App­le Watch sú von­ku iba zopár mesia­cov, tie od Casio už majú za sebou zopár desať­ro­čí. Dnes už doká­že­te pomo­cou smart­watch ovlá­dať TV, hud­bu či sle­do­vať svo­je zdra­vie. Ale to všet­ko sú veci, kto­ré ste boli schop­ní robiť už v minu­lom sto­ro­čí, ak ste žili v Japon­sku.

V býva­lom dome jed­né­ho zo spo­lu­za­kla­da­te­ľov fir­my Casio, Tos­hio Kasio, sa udia­la zau­jí­ma­vá výsta­va hodi­niek, kto­ré by sa dnes urči­te nazý­va­lo ako smart­wat­ches. Spo­loč­nosť Casio sa pochvá­li­la his­to­ric­kou zbier­kou náram­ko­vých hodi­niek, kto­ré sa v čase svo­jej výro­by zda­li ako keby vypad­li z neja­ké­ho sci-fi fil­mu. Jeho kolek­cia je úžas­ná v tom, že obsa­hu­je hodin­ky s fun­kcia­mi, o kto­rých sa vte­dy nesní­va­lo ani tým naj­väč­ším vizi­oná­rom. Casio sa však nesna­ží tvr­diť, že sú prví, kto­rí kedy vyro­bi­li dneš­né smart­watch, avšak podo­tý­ka­jú, že dneš­né smart­watch sa až náram­ne podo­ba­jú na ich hodin­ky, kto­ré uzre­li svet­lo sve­ta už v 90-tych rokoch minu­lé­ho sto­ro­čia.

Casio sa sna­ží pre­zen­to­vať tým, že ich hodin­ky sú a boli vždy nie­čo viac ako len oby­čaj­né náram­ko­vé hodin­ky. Spo­loč­nosť sa dokon­ca ani nikdy neja­ko výraz­nej­šie nepre­sa­di­la na trhu s jed­no­du­chý­mi hodin­ka­mi. Ich naj­väč­šia slá­va priš­la v polo­vi­ci 90-tych rokov, kedy pred­sta­vi­li ich dote­raz naj­sláv­nej­šiu mode­lo­vú radu hodi­niek Casio G-Shock. V posled­ných rokoch sa však váha úspe­chu začí­na poma­ly pre­klá­pať aj na stra­nu ana­ló­go­vých ručič­ko­vých hodi­niek, kto­ré si čím ďalej zís­ka­va­jú viac fanú­ši­kov. A to nemu­sia byť vyba­ve­né dokon­ca ani blu­e­to­ot­hom či iný­mi vyspe­lý­mi fun­kcia­mi, bez kto­rých sa dneš­né smart­watch už neza­obí­du.

Je až prek­va­pi­vé koľ­ko fun­kcií, kto­rý­mi sú vyba­ve­né dneš­né smart­watch, sú pova­žo­va­né za pre­lo­mo­vé. Jed­ná sa pri tom o fun­kcie, kto­rý­mi boli hodin­ky Casio vyba­ve­né už roky pred­tým. Samoz­rej­me ak nerá­ta­me tech­no­ló­gie ako Blu­e­to­oth, Wifi a podob­né, kto­ré vte­dy nebo­li bež­ne dostup­né.

Bude urči­te zau­jí­ma­vé sle­do­vať vývoj hodi­niek najb­liž­ších pár rokov, dovte­dy však môže­me iba hádať čím budú hodin­ky vyba­ve­né o pár rokov, či nebo­daj o pár desať­ro­čí. :)

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)