Cena iPhonu SE v Európe bude pod­statne vyš­šia

Dávid Baránek / 22. marca 2016 / Business

Vče­raj­šie pred­sta­ve­nie iPhonu SE vyvo­lalo po celom svete naj­rôz­nej­šie reak­cie.

anú­ši­ko­via sa roz­de­lili na dve základne — jedna oce­ňo­vala nový lacný a výkonný štvor­pal­cový smart­fón od Apple, tej dru­hej sa nepáči, že sa spo­loč­nosť vra­cia nas­päť namiesto toho, aby pri­chá­dzala s nie­čím novým. Každý nám však dá za pravdu, keď povieme, že cena tejto novinky milo prek­va­pila. 399 dolá­rov za nový iPhone je roz­práv­ková cena, aj keď nejde o vlaj­kovú loď.0x600

foto: theverge.com

Aj naši fanú­ši­ko­via sa pote­šili. Musíme však schla­diť všetky pozi­tívne reak­cie. Uká­zalo sa, že táto cena bude pla­tiť len v Spo­je­ných štá­toch. Európa je na tom o niečo hor­šie. iPhone SE sa tu bude pre­dá­vať za 490 € v prí­pade 16 GB modelu, čo je o 50 $ viac ako v Ame­rike. 64 GB iPhone SE bude stáť 590 €, teda v pre­počte 663 $. V porov­naní s 499 $ ide o pod­statný roz­diel.

foto: technobuffalo.com

Je ale dôle­žité podot­knúť, že suma, za ktorú sa iPhone SE bude pre­dá­vať v USA, neza­hŕňa daň z pre­daja, ktorá sa líši v kaž­dom jed­nom štáte. Do európ­skej ceny je zará­taná aj DPH. Aj tak ale ide o dosť pod­statný roz­diel, ktorý nepo­teší žiad­neho fanú­šika Apple v Európe. Na dru­hej strane, vyš­šia cena v Európe nie je ničím novým, a tak sme si na niečo podobné už mohli zvyk­núť.

Thinkapple.sk

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: apple.com

Pridať komentár (0)