Cena iPho­nu SE v Euró­pe bude pod­stat­ne vyš­šia

Dávid Baránek / 22. marca 2016 / Business

Vče­raj­šie pred­sta­ve­nie iPho­nu SE vyvo­la­lo po celom sve­te naj­rôz­nej­šie reak­cie.

anú­ši­ko­via sa roz­de­li­li na dve základ­ne — jed­na oce­ňo­va­la nový lac­ný a výkon­ný štvor­pal­co­vý smart­fón od App­le, tej dru­hej sa nepá­či, že sa spo­loč­nosť vra­cia nas­päť namies­to toho, aby pri­chá­dza­la s nie­čím novým. Kaž­dý nám však dá za prav­du, keď povie­me, že cena tej­to novin­ky milo prek­va­pi­la. 399 dolá­rov za nový iPho­ne je roz­práv­ko­vá cena, aj keď nej­de o vlaj­ko­vú loď.0x600

foto: theverge.com

Aj naši fanú­ši­ko­via sa pote­ši­li. Musí­me však schla­diť všet­ky pozi­tív­ne reak­cie. Uká­za­lo sa, že táto cena bude pla­tiť len v Spo­je­ných štá­toch. Euró­pa je na tom o nie­čo hor­šie. iPho­ne SE sa tu bude pre­dá­vať za 490 € v prí­pa­de 16 GB mode­lu, čo je o 50 $ viac ako v Ame­ri­ke. 64 GB iPho­ne SE bude stáť 590 €, teda v pre­poč­te 663 $. V porov­na­ní s 499 $ ide o pod­stat­ný roz­diel.

foto: technobuffalo.com

Je ale dôle­ži­té podot­knúť, že suma, za kto­rú sa iPho­ne SE bude pre­dá­vať v USA, neza­hŕňa daň z pre­da­ja, kto­rá sa líši v kaž­dom jed­nom štá­te. Do európ­skej ceny je zará­ta­ná aj DPH. Aj tak ale ide o dosť pod­stat­ný roz­diel, kto­rý nepo­te­ší žiad­ne­ho fanú­ši­ka App­le v Euró­pe. Na dru­hej stra­ne, vyš­šia cena v Euró­pe nie je ničím novým, a tak sme si na nie­čo podob­né už moh­li zvyk­núť.

Thinkapple.sk

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: apple.com

Pridať komentár (0)