CES 2015 — Deň pre novi­ná­rov

Andrej Kras / 7. január 2015 / Tools a produktivita

Aj keď CES ešte ofi­ciálne neza­čal, aj tak máme z neho plné vedrá nových tech­no­lo­gic­kých správ. Deň vopred sa totiž začala akcia určená pre novi­ná­rov, takže nás môžu záso­bo­vať tým, na čo sa môžeme počas nasle­du­jú­cich troch dní tešiť. Poďme sa pozrieť na to, v akom duchu sa bude toh­to­ročný CES niesť, a na čo všetko sa môžeme tešiť.

Inte­li­gentná domác­nosť — čo môže mať čip, to ho mať bude

Inter­net vecí sa na CES začína stá­vať súčas­nos­ťou. Veľa sa hovo­rilo o pre­po­jení domov a domá­cich spot­re­bi­čov, dokonca sa pri­dali aj autá.

Vlaj­ko­no­si­čom inter­netu vecí sa stal Nest, ktorý v tejto oblasti abso­lútne ovlá­dol CES. Spo­jil sa s nie­koľ­kými veľ­kými znač­kami, a spo­ločne pred­viedli “Works with Nest” — veci v dome, ktoré doká­žete ovlá­dať cez svoj mobilný tele­fón. Okrem ovlá­da­nia tep­loty tak už doká­žete pra­co­vať cez apli­ká­ciu aj so zám­kami na dve­rách, ovlá­dať svoju lad­ničku, či kon­tro­lo­vať merače CO2 — mobil vás upo­zorní, ak by začalo naprí­klad horieť.

Toto všetko sa dohro­mady spája v reži­moch “Home” a “Away” — celý váš dom sa pri vašom odchode uloží do “spánku”, v kto­rom šetrí maxi­mum ener­gie (ľad­nička sa dá do spo­ria­ceho režimu, tep­lota v miest­nos­tiach sa zníži), a pri vašom prí­chode sa znova zobudí. Od feb­ru­ára by mali začať pri­bú­dať noví par­tneri ako Osram a Whir­pol, takže sa máme na čo tešiť.

Tele­ví­zie — 4K, SUHD, pre­po­je­nie s kon­zo­lami

Čo sa týka tele­ví­zo­rov všetko sa nieslo v mene 4K. V pod­state všetci výrob­co­via pri­niesli toto roz­lí­še­nie — alebo SUHD. Čo je SUHD? Super-UltraHD fun­guje na prin­cípe nanok­ryš­tá­lo­vých polo­vo­di­čov (kvan­tové body), umiest­ne­ných medzi kla­sic­kými LED svet­lami. Po skom­bi­no­vaní vzniká väč­šie množ­stvo farieb, a teda lepší obraz.

Veľa výrob­cov tiež pri­nieslo updaty svo­jich soft­wa­rov (vyš­šie rých­losti, viac apli­ká­cii …), a par­tner­stvá s inter­ne­to­vými služ­bami stre­a­mu­jú­cimi v 4K.

Hodinky sa spá­jajú s autami

V seg­mente inte­li­gent­ných hodi­niek sa začali vo veľ­kom anga­žo­vať hráči z auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu. Hyun­dai do konca roka uve­die apli­ká­ciu na Apple Watch a Android Wear, ktorá vám dovolí odo­mknúť si auto a naštar­to­vať. Pre extra bez­peč­nosť bude potrebný na ovlá­da­nie pin.

Lenovo uviedlo inte­li­gentné vode­odolné hodinky s e-ink disp­le­jom, a Smart­watch od Sony sa uká­zali v novej, kovo­vej ver­zii. Gar­min sa zame­ral na špor­tov­cov, a bude merať kroky, odplá­vané metre či odbi­cyk­lo­vané kilo­metre. Všetko aj vtedy, keď nie ste online a pri­po­jený na smart­fón.

Počí­tače — lep­šie obra­zovky a pro­ce­sory

Intel uvie­dol novú radu svo­jich pro­ce­so­rov Bro­adwell, čo ovplyvní v pod­state kaž­dého výrobcu počí­ta­čov. Nová gene­rá­cia má (znova) vyšší výkon a niž­šiu spot­rebu ener­gie.

Lep­šie obra­zovky by sa mali mali dostať k šir­šej verej­nosti, zame­ra­nie bude hlavne na hrá­čov či foto­gra­fov. Keď už sme pri hrá­čoch, herné note­bo­oky sa začnú ztenšovať,a tak­tiež dostanú vyso­ko­vý­konné obra­zovky.

HP má svoj mini­po­čí­tač Pavil­lion mini, snaží sa pre­tla­čiť na trh, kto­rému vládne Mac mini.

A nako­niec, Sam­sung pred­vie­dol 1 TB externé SSD men­šie ako vizitka.

Nasle­du­júce 3 dni vám pri­ne­sieme krátky pre­hľad toho naj­zau­jí­ma­vej­šieho, čo sa na CES šuchlo. Stay tun­ned!

Zdroj: cnet.com, theverge.com

Pridať komentár (0)