CES 2015 — deň prvý

Andrej Kras / 8. januára 2015 / Tech a inovácie

Prvý ofi­ciálny deň CES-u je za nami, a tu je pre­hľad toho naj­zau­jí­ma­vej­šieho.

Volk­swa­gen sa pri­dáva

Vok­swa­gen ozná­mil, že nie­ktoré jeho modely budú v prie­behu roka 2015 vyba­vené palub­nou doskou pri­po­ji­teľ­nou k Apple CarP­lay a Android Auto, a kom­pa­ti­bil­nou s Mir­ror­lin­kom. Na CES tiež ozná­mili veľké pokroky na poli auto­nóm­nych auto­mo­bi­lov, a hyb­rid­ných elek­to­mo­bi­lov e-golf.

Sony má svoje oku­liare …. teda vlastne, má tie vaše

Sony uviedlo Smartg­lass Attach — klip, ktorý si pri­pnete na aké­koľ­vek oku­liare, a vytvo­ríte z nich oku­liare s roz­ší­re­nou rea­li­tou (aug­men­ted rea­lity). Naj­väč­šími pred­nos­ťami je oboj­stranná pri­po­ji­teľ­nosť (ako na pravé, tak aj na ľavé oko), vode­odol­nosť (pot, oblia­tie … ale neskú­šal by som sa v nich potá­pať), a hlavne — open­source, čo bude určite veľ­kou pomo­cou pri ich roz­ší­rení na trh. Medzi nevý­hody sa radí hlavne veľká baterka, teda tro­cha “neo­hra­baná” veľ­kosť.

Prvý herný note­book so vsta­va­nou mecha­nic­kou klá­ves­ni­cou

MSI uviedlo na trh nový herný note­book TG80 Titan SLI so vsta­va­nou mecha­nic­kou klá­ves­ni­cou. Konečne si tak nemu­síme pri­pá­jať dobrú klá­ves­nicu k note­bo­oku externe. Okrem toho tiež pred­viedlo prvo­triedne vyba­vený AG240 4K, prvý All-in-one herný počí­tač s roz­lí­še­ním 4K.

Link­sys zlac­ňuje

Link­sys pred­vie­dol novú ver­ziu svojho iko­nic­kého modro-čier­neho rou­teru WRT1900AC. WRT1200 je síce o niečo slabší ako jeho starší brat, ale je cenovo pria­teľ­nejší. Namiesto 4 antén bude mať len dve, a bude dosa­ho­vať rých­losť od 400 do 687 mbps. Jadro rou­teru vyjde open­source po spus­tení v apríli.

Znova Intel, ten­to­krát pre tab­let

Okrem Bro­adwel­lov­skej rady sa upg­radu doč­kajú aj pro­ce­sory pre tab­lety a mobily. Nová rada Cherry Trail-T by sa mala usa­diť na našich tab­le­toch a mobi­loch v prvom pol­roku 2015, a pri­ne­sie zlep­šené gra­fické jadrá, tech­no­ló­giu na šet­re­nie ener­gie cez redu­ko­va­nie jasu obra­zovky, a vylep­šenú konek­ti­vitu LTE. Pre nás to bude zna­me­nať sil­nejší výkon, lep­šiu výdrž baté­rii, a vraj “gra­fiku sto­lo­vých počí­ta­čov na pre­nos­ných zaria­de­niach”.

Pla­y­Sta­tion bude stre­a­mo­vať tele­vízne prog­ramy

Nová služba Pla­y­Sta­tion Vue, ktorá bude dostupná maji­te­ľom PS3 a PS4 už v prvom kvar­táli 2015, bude stre­a­mo­vať relá­cie veľ­kých sta­níc ako Via­com či Fox. Hlav­nou výho­dou je, že si doká­žete pozrieť aj sta­nice, ktoré by ste si museli inak pred­pla­tiť — a k tomu dosta­nete navyše troj­denný archív. Cena Vue zatiaľ nebola ozná­mená.

Zdroj: techradar.com

Pridať komentár (0)