CES 2015 — deň prvý

Andrej Kras / 8. januára 2015 / Tech a inovácie

Prvý ofi­ciál­ny deň CES-u je za nami, a tu je pre­hľad toho naj­zau­jí­ma­vej­šie­ho.

Volk­swa­gen sa pri­dá­va

Vok­swa­gen ozná­mil, že nie­kto­ré jeho mode­ly budú v prie­be­hu roka 2015 vyba­ve­né palub­nou doskou pri­po­ji­teľ­nou k App­le CarP­lay a Andro­id Auto, a kom­pa­ti­bil­nou s Mir­ror­lin­kom. Na CES tiež ozná­mi­li veľ­ké pokro­ky na poli auto­nóm­nych auto­mo­bi­lov, a hyb­rid­ných elek­to­mo­bi­lov e-golf.

Sony má svo­je oku­lia­re …. teda vlast­ne, má tie vaše

Sony uvied­lo Smartg­lass Attach — klip, kto­rý si pri­pne­te na aké­koľ­vek oku­lia­re, a vytvo­rí­te z nich oku­lia­re s roz­ší­re­nou rea­li­tou (aug­men­ted rea­li­ty). Naj­väč­ší­mi pred­nos­ťa­mi je oboj­stran­ná pri­po­ji­teľ­nosť (ako na pra­vé, tak aj na ľavé oko), vode­odol­nosť (pot, oblia­tie … ale neskú­šal by som sa v nich potá­pať), a hlav­ne — open­sour­ce, čo bude urči­te veľ­kou pomo­cou pri ich roz­ší­re­ní na trh. Medzi nevý­ho­dy sa radí hlav­ne veľ­ká bater­ka, teda tro­cha “neo­hra­ba­ná” veľ­kosť.

Prvý her­ný note­bo­ok so vsta­va­nou mecha­nic­kou klá­ves­ni­cou

MSI uvied­lo na trh nový her­ný note­bo­ok TG80 Titan SLI so vsta­va­nou mecha­nic­kou klá­ves­ni­cou. Koneč­ne si tak nemu­sí­me pri­pá­jať dob­rú klá­ves­ni­cu k note­bo­oku exter­ne. Okrem toho tiež pred­vied­lo prvo­tried­ne vyba­ve­ný AG240 4K, prvý All-in-one her­ný počí­tač s roz­lí­še­ním 4K.

Link­sys zlac­ňu­je

Link­sys pred­vie­dol novú ver­ziu svoj­ho iko­nic­ké­ho mod­ro-čier­ne­ho rou­te­ru WRT1900AC. WRT1200 je síce o nie­čo slab­ší ako jeho star­ší brat, ale je ceno­vo pria­teľ­nej­ší. Namies­to 4 antén bude mať len dve, a bude dosa­ho­vať rých­losť od 400 do 687 mbps. Jad­ro rou­te­ru vyj­de open­sour­ce po spus­te­ní v aprí­li.

Zno­va Intel, ten­to­krát pre tab­let

Okrem Bro­adwel­lov­skej rady sa upg­ra­du doč­ka­jú aj pro­ce­so­ry pre tab­le­ty a mobi­ly. Nová rada Cher­ry Trail-T by sa mala usa­diť na našich tab­le­toch a mobi­loch v prvom pol­ro­ku 2015, a pri­ne­sie zlep­še­né gra­fic­ké jad­rá, tech­no­ló­giu na šet­re­nie ener­gie cez redu­ko­va­nie jasu obra­zov­ky, a vylep­še­nú konek­ti­vi­tu LTE. Pre nás to bude zna­me­nať sil­nej­ší výkon, lep­šiu výdrž baté­rii, a vraj “gra­fi­ku sto­lo­vých počí­ta­čov na pre­nos­ných zaria­de­niach”.

Pla­y­Sta­ti­on bude stre­a­mo­vať tele­víz­ne prog­ra­my

Nová služ­ba Pla­y­Sta­ti­on Vue, kto­rá bude dostup­ná maji­te­ľom PS3 a PS4 už v prvom kvar­tá­li 2015, bude stre­a­mo­vať relá­cie veľ­kých sta­níc ako Via­com či Fox. Hlav­nou výho­dou je, že si doká­že­te pozrieť aj sta­ni­ce, kto­ré by ste si muse­li inak pred­pla­tiť — a k tomu dosta­ne­te navy­še troj­den­ný archív. Cena Vue zatiaľ nebo­la ozná­me­ná.

Zdroj: techradar.com

Pridať komentár (0)