CESA: Stre­do­európ­ska súťaž star­tu­pov je za dve­rami

Richard Bednár / 25. apríl 2014 / Tools a produktivita

CESA (Cen­tral Euro­pean Star­tup Awards) je séria podu­jatí, kto­rých cie­ľom je pre­po­jiť národné star­tu­pové komu­nity v Stred­nej a Východ­nej Európe. Uspo­ria­dava regi­onálne súťaže v Rakúsku, Bul­har­sku, v Čes­kej repub­like, v Maďar­sku, Poľ­sku, Srb­sku a na Slo­ven­sku, ktoré vyvr­cho­lia v grand finálne 30. mája v Buda­pešti.

Star­tupy sa najprv pri­hla­sujú vo svo­jich kra­ji­nách, kde zís­ka­vajú hlasy od fanú­ši­kov. Hlav­ným cie­ľom CESA je spo­jiť trhy v tejto čast Európy a pou­ká­zať, že aj my máme miesto na mape ino­vač­ných cen­tier. Po súťaži je pre všet­kých pri­pra­vená veľká párty.

Medzi porot­cov patrí Bog­dan Ior­da­che, zakla­da­teľ How-to-Web, Michele Orzan, pre­zi­dent EuCham a Tim Roh­rich, líder Pione­ers Fes­ti­valu. Amba­sa­do­rom CESA na Slo­ven­sku je Pat­rik Fojtů, ktorý je jed­ným z líd­rov Star­tup­Campu. Odpo­ve­dal nám na pár otá­zok:

Si amba­sá­do­rom pre Slo­ven­sko. Čo je Tvo­jou úlo­hou a v čom môžeš byť našim star­tu­pom nápo­mocný.
Cie­ľom CESA je spo­jiť komu­nity v oko­li­tých kra­ji­nách a vytvo­riť poten­ciál pre medzi­ná­rodné pod­ni­ka­nie star­tu­pov. Veľa star­tu­pov si za svoj cieľ určilo ame­rický trh, chceme však pou­ká­zať na to, že obrov­ský pries­tor je oveľa bliž­šie k Slo­ven­sku a tým je aj oveľa lac­nej­šie aspoň na začiatku v ňom pôso­biť. Mojou úlo­hou je pri­lá­kať slo­ven­ské star­tupy a pomôcť im sa pre­zen­to­vať na CESA. Startupcamp.sk ako slo­ven­ský par­tner CESA bude pomá­hať star­tu­pom pri štarte medzi­ná­rod­ných pod­ni­ka­teľ­ských akti­vít v regi­óne stred­nej a východ­nej Európy, čo sme si už vlani vytý­čili ako jeden z našich cie­ľov.

Mys­líš si, že slo­ven­ský star­tu­pový eko­sys­tém je dosta­točne kva­litný, aby mohol kon­ku­ro­vať na takýchto súťa­žiach?
Jed­no­značne áno, máme tu veľa zau­jí­ma­vých star­tu­pov. Časť z nich sa už v minu­losti pre­zen­to­vala aj na star­tup­cam­poch.

Do kedy a kde je možné sa do súťaže pri­hlá­siť?
Regis­trá­cia do národ­ných kôl v jed­not­li­vých kate­gó­riách sa uzat­vára 30.4., pri­hlá­siť sa je možné cez for­mu­lár na webe www.centraleuropeanstartupawards.com

Na čo nomi­nanti majú dbať a na čo neza­bud­núť pri pri­hla­so­vaní?
Po regis­trá­cii bude v máji pre­bie­hať verejné hla­so­va­nie, preto by nemali zabud­núť vytvo­riť čo naj­zau­jí­ma­vejší pro­fil a dosta­točne zro­zu­mi­teľne popí­sať svoj pro­jekt. A samoz­rejme oslo­viť svo­jich pria­te­ľov a zná­mych, aby im dali hlas :-)

Ďal­šie info o CESA

Súťaží sa v šies­tich kate­gó­riách:

1. STAR­TUP OF THE YEAR – star­tup musí pre­uká­zať, aký veľký roz­voj dosia­hol z hľa­diska rastu a pre­daja pro­duk­tov a slu­žieb

2. FOUN­DER OF THE YEAR – jed­not­li­vec, ktorý má veľké líder­ské schop­nosti a vytvo­ril dobrý finančný model, zís­kal veľa zákaz­ní­kov alebo dosia­hol dobrý fun­drai­sing

3. BEST INVES­TOR – osoba alebo orga­ni­zá­cia, ktorá v posled­nom roku naj­lep­šie inves­to­vala, poslala dobrý pro­dukt na trh a spo­zo­ro­vala rodiaci star­tup už pri vzniku

4. BEST SER­VICE PRO­VI­DER – pozo­ru­hodná spo­loč­nosť, ktorá si zaslúži uzna­nie za jej pomoc, službu a pod­poru pre star­tupy

5. DEVE­LO­PER HEROE – ide o tímy deve­lo­pe­rov, ktoré dosiahli neuve­ri­teľné veci (spon­zo­ro­vané EES­TEC)

6. BEST DESIGN STAR­TUP – uká­zal oso­bitné zame­ra­nie na dizajn výrobku alebo služby (spon­zo­ro­vané Design Ter­mi­nal)

Prečo pri­hlá­siť svoj star­tup do CESA?

 • Zvi­di­teľ­níte svoj pro­jekt vo všet­kých kra­ji­nách, ktoré sa do CESA zapo­jili
 • Máte šancu zís­kať inves­tí­ciu od množ­stva inves­to­rov a rady od skve­lého men­tora pre medzi­ná­rodný biz­nis
 • Stret­nete mnoho star­tu­pov a máte pries­tor vytvo­riť medzi­ná­rodné par­tner­stvá
 • Nabe­riete kon­takty pre ďalší rast svojho biz­nisu
 • Súčas­ťou CESA sú aj ďal­šie podu­ja­tia
 • Zaži­jete medzi­ná­rodnú párty J

Prečo sa pri­hlá­siť ako inves­tor?

 • Zvý­šite pove­do­mie o svo­jich akti­vi­tách v celom regi­óne
 • Máte šancu nájsť novú supers­tar do svojho port­fô­lia
 • Nad­via­žete nové par­tner­stvá v regi­óne
 • Zozná­mite sa s ostat­nými inves­tormi
 • Zaži­jete úžasnú atmo­sféru v Grand Finále v Buda­pešti

Uži­točné linky:

Web: http://centraleuropeanstartupawards.com/
Videa: http://vimeo.com/86058783, https://www.youtube.com/user/TheStartupAwards
Kon­takt: hello@cesawards.com
Kon­takt CESA v SR: Pat­rik Fojtů, fojtu@startupcamp.sk 

Pridať komentár (0)