Česká apli­ká­cia, ktorá zni­žuje riziko úniku dát

Paula Šingliarová / 23. marec 2015 / Business

Apli­ká­cia Pho­neX zlep­šuje bez­peč­nosť komu­ni­ká­cie medzi Andro­idmi cez šif­ro­va­nie dát. Pho­neX umož­ňuje úplne ano­nymnú komu­ni­ká­ciu, bez zálo­ho­va­nia dát tre­ťou stra­nou. Oce­nia ju najmä uží­va­te­lia, pre kto­rých je dôle­žitá ano­ny­mita podaná cez user-fre­indly dizajn.

Uží­va­te­lia smart tele­fó­nov a tab­le­tov si často neuve­do­mujú bez­peč­nostné riziká spo­jené s infor­mač­nými tech­no­ló­giami. Pohodl­nosť rých­lej komu­ni­ká­cie je upred­nost­ňo­vaná pred bez­peč­nos­ťou a uží­va­te­lia sa denne vysta­vujú riziku straty cit­li­vých dát, ktoré môžu byť zne­užité proti nim. Pre pod­ni­ka­te­ľov je toto riziko ešte väč­šie, pre­tože strata dát môže vážne poško­diť obcho­do­va­nie firmy ako aj repu­tá­ciu. Český pod­ni­ka­teľ Petr Beneš a jeho team pred­sta­vil na trh Pho­neX – apli­ká­cia, ktorá šif­ruje peer to peer komu­ni­ká­ciu. Zašif­ro­va­nie zni­žuje riziko úniku dát cez odpo­čú­va­nie a sle­do­va­nie komu­ni­ká­cie.

Pho­neX fun­guje na prin­cípe šif­ro­va­nia dát medzi jed­not­li­vými zaria­denmi. Zaria­de­nie vola­jú­ceho sa pri­pojí na komu­ni­kačný ser­ver, kde si vymení symet­rický bez­peč­nostný klúč so zaria­de­ním vola­ného. Komu­ni­ká­cia je následne zašif­ro­vaná a riziko úniku dát je zní­žené. Pho­neX posky­tuje šif­ro­va­nie hovo­rov, správ a pre­nos súbo­rov. Základ­ným pilie­rom Pho­neX je ano­ny­mita a apli­ká­cia preto nez­biera žiadne údaje a pou­žíva iba uží­va­teľ­ské nicky. Volaný kon­takt musí byť ulo­žený a obe zaria­de­nia musia byť pri­po­jené na inter­net, ide­álne 3G alebo wifi.

Pho­neX je pri­márne určený pre uží­va­te­lov, pohy­bu­jú­cich sa v busi­ness sfére, ale aj pre jed­not­liv­cov, ktorý si zakla­dajú na ano­nym­nej komu­ni­ká­cií. Je možné zaku­piť si štan­dardnú ver­ziu, ako aj ver­ziu Busi­ness X. Licen­cie Pho­neX sú fle­xi­bilné, s mesač­nou alebo roč­nou ver­ziu. Výho­dou je 7 dňová skú­šobná doba, počas kto­rej je možné otes­to­vať si apli­ká­ciu zadarmo. Apli­ká­cia sa dá stiah­nuť v Google Play v 35 sve­to­vých jazy­kov.

Aj keď 100%-ná bez­peč­nosť sa v dneš­nej dobe nedá garan­to­vať, Pho­neX výrazne zni­žuje riziko úniku dát cez sle­do­va­nie komu­ni­ká­cie.

zdroj: Pho­neX

Pridať komentár (0)