České Ivio pri­náša legálne filmy zadarmo. Bude to sta­čiť?

Šandi / 16. marec 2014 / Tools a produktivita

Igor Kony­uk­hov, ktorý stojí za fir­mou Hol­ly­wood Clas­sic Enter­tain­ment (HCE) spus­til po roku príp­rav svoju AVOD službu zalo­ženú na sle­do­vaní legál­nych fil­mov, ktoré sú k dis­po­zí­cií zadarmo, no s rekla­mou. Služba ponúka aj pred­platné, pre tých ktorí sa rekla­mami počas sle­do­va­nia nechcú nechať vyru­šo­vať.

Máme tu novú inter­ne­tovú službu Ivio.tv, ktorá sa pokúša uká­zať smer súčas­ným mar­ket lead­rom, kto­rými sú Voyo Top­fun. Ivio si zvo­lilo úplne iný kon­cept, kto­rým je sle­do­va­nie fil­mov s rekla­mami zadarmo, alebo za pred­platné bez reklám (s pred­plat­ným za 7€/mes. máte prí­stup aj ku kva­lit­nej­ším fil­mom). V súčas­nosti je v ponuke 700 fil­mov a zopár seriá­lov. HCE plá­nuje ponuku dopl­ňo­vať o nové české filmy a tak­tiež filmy od Dis­ney, ABC Uni­ver­sal, FOX a brit­skej BBC. Zau­jala nás plá­no­vaná služba Hot from the US, ktorá má ponúk­nuť naj­nov­šie ame­rické seriály len 24 hodín po ich odvy­sie­laní v US.

Čo nás však prek­va­pilo a zara­zilo je iden­tický dizajn webu Ivio.tv s Hulu.com. Za množ­stvo ener­gie a peňazí, ktoré pán Kony­uk­hov do Ivio inves­to­val si mohol určite dovo­liť dôs­toj­nej­šiu ver­ziu webu, ako len čistú kópiu naj­po­pu­lár­nej­šej ame­ric­kej AVOD služby Hulu. Načo meniť niečo čo fun­guje? Možno aj toto bola otázka, ktorú si HCE pri tvorbe služby a loga polo­žilo. 

Službe Ivio vznikla pred pár mesiacmi kon­ku­ren­cia v podobe KLIKTV, ktorá svoju službu spus­tila na Slo­ven­sku aj v Česku. KLIKTV, za kto­rou stojí inves­tičný klub G4 sa pokúša oslo­viť svo­jich zákaz­ní­kov úplne iným spô­so­bom ako to robí Ivio, vsá­dza na model (TVOD a SVOD) pred­plat­ného a pria­meho zapo­ži­ča­va­nia naj­nov­šich titu­lov od 1€ do 2€ za film.

To, ktorá z týchto šty­roch slu­žieb uspeje a pokorí si Čes­ko­slo­ven­ský trh ukáže čas, no v kra­ji­nách, kde je sťa­ho­va­nie fil­mov národ­ným šport to bude mať každá z nich veľmi ťažké.

Zdroj: technet.cz

Pridať komentár (0)