Českí štu­denti posta­vili kon­ku­renta pre Teslu!

Lukáš Gašparík jr. / 1. júla 2015 / Tech a inovácie

Čes­kým štu­den­tom sa aj za pod­pory Tech­no­lo­gic­kej agen­túry ČR poda­rilo posta­viť sku­točne zau­jí­mavý kúsok. Ide o špor­tový dvoj­miestny elek­tro­mo­bil s výko­nom sluš­ných 300 koní.

Nepot­re­bu­jete záze­mie veľ­kej auto­mo­bilky, aby ste posta­vili pekné, funkčné a výko­novo-zau­jí­mavé špor­tové vozidlo. Dôka­zom toho je naprí­klad pro­jekt štu­dent­ských for­múl, ktorý sa v Európe obja­vil už v roku 1998. Zapo­jila sa do neho aj Vysoká škola banícka — Tech­nic­kej uni­ver­zity Ostrava. Tá má však v rukáve ešte jeden tromf — elek­tro­mo­bil Stu­dent­Car SCX, ktorý na pohon pou­žíva štyri synch­rónne elek­tro­mo­tory.

Pro­jekt Stu­dent­Car Vyso­kej školy ban­skej pod­po­rila Tech­no­lo­gická agen­túra ČR a počas šty­roch rokov postupne vznikli tri gene­račné stupne. Stu­dent­Car SCX využíva rov­naký prin­cíp ako Tesla Model S — elek­tro­mo­tory sú na nápra­vách, chýba pre­vo­dovka a o pre­nos krú­tia­ceho momentu sa stará čisto elek­tro­nika. Výkon elek­tro­mo­bilu dosa­huje výkon až 220 kW (300 koní) a krú­tiaci moment 1800 Nm, čo mu umož­ňuje zrých­le­nie z 0 – 100 km/h iba za 4,9 sekundy. Na rých­losť 150 km/h sa dostane Stu­dent­Car SCX za 9,2 sekundy a v zákru­tách mu pomáha pri­br­z­ďo­va­nie kolies simu­lu­júce fun­kciu aktív­nych dife­ren­ciá­lov.

Napá­ja­nie obsta­ráva aku­mu­lá­tor LiFe­PO4 pra­cu­júci s napä­tím 320V. Auto­mo­bil váži 1438 kilo­gra­mov, čo je vzhľa­dom k mohut­nej rámo­vej kon­štruk­cii a na prvý pohľad nijako “ochu­dob­ne­nému” inte­ri­éru skvelá hod­nota. Dosť hmot­nosti sa ušet­rilo na karo­sé­rii z kom­po­zitu, ktorá bola navr­hnutá priamo v labo­ra­tó­riách VŠB. Dojazd sa pocho­pi­teľne mení v závis­losti na štýle jazdy. SCX by ale malo na jedno nabi­tie aku­mu­lá­tora s kapa­ci­tou 17,7 kWh prejsť až 180 kilo­met­rov.

Podľa neofi­ciál­nych infor­má­cií by sa jeho cena mala pohy­bo­vať okolo 10 mili­ó­nov čes­kých korún, v pre­počte okolo 367 242 EUR. Okrem ceny je auto­mo­bil jedi­nečný aj vďaka tomu, že ide o prvý špor­tový elek­tro­mo­bil vyvi­nutý a vyro­bený v Čes­kej repub­like. Ostrav­skú uni­ver­zitu už nav­ští­vili aj zástup­co­via BMW a McLa­renu. “Ani v tak tech­no­lo­gicky vyspe­lých kra­ji­nách, ako je Veľká Bri­tá­nia či Nemecko, nie je na uni­ver­zi­tách obvyklé, aby vývo­jové pro­jekty boli dotia­hnuté tak ďaleko,” uvie­dol Petr Tom­čík a dodal, že dizajn exte­ri­éru SCX navrhol Michal Vlček, ktorý pra­cuje pre McLa­ren.

Úplne naj­lep­šou sprá­vou na záver však je, že sa nejedná iba o oby­čajný výstrel do tmy, ale tento auto­mo­bil bol schvá­lený aj pre pre­vádzku na ces­tách!

zdroj: auto.cz, blog.autobazar.eu

Pridať komentár (0)