Čes­kí štu­den­ti posta­vi­li kon­ku­ren­ta pre Tes­lu!

Lukáš Gašparík jr. / 1. júla 2015 / Tech a inovácie

Čes­kým štu­den­tom sa aj za pod­po­ry Tech­no­lo­gic­kej agen­tú­ry ČR poda­ri­lo posta­viť sku­toč­ne zau­jí­ma­vý kúsok. Ide o špor­to­vý dvoj­miest­ny elek­tro­mo­bil s výko­nom sluš­ných 300 koní.

Nepot­re­bu­je­te záze­mie veľ­kej auto­mo­bil­ky, aby ste posta­vi­li pek­né, funkč­né a výko­no­vo-zau­jí­ma­vé špor­to­vé vozid­lo. Dôka­zom toho je naprí­klad pro­jekt štu­dent­ských for­múl, kto­rý sa v Euró­pe obja­vil už v roku 1998. Zapo­ji­la sa do neho aj Vyso­ká ško­la baníc­ka — Tech­nic­kej uni­ver­zi­ty Ostra­va. Tá má však v ruká­ve ešte jeden tromf — elek­tro­mo­bil Stu­dent­Car SCX, kto­rý na pohon pou­ží­va šty­ri synch­rón­ne elek­tro­mo­to­ry.

Pro­jekt Stu­dent­Car Vyso­kej ško­ly ban­skej pod­po­ri­la Tech­no­lo­gic­ká agen­tú­ra ČR a počas šty­roch rokov postup­ne vznik­li tri gene­rač­né stup­ne. Stu­dent­Car SCX využí­va rov­na­ký prin­cíp ako Tes­la Model S — elek­tro­mo­to­ry sú na nápra­vách, chý­ba pre­vo­dov­ka a o pre­nos krú­tia­ce­ho momen­tu sa sta­rá čis­to elek­tro­ni­ka. Výkon elek­tro­mo­bi­lu dosa­hu­je výkon až 220 kW (300 koní) a krú­tia­ci moment 1800 Nm, čo mu umož­ňu­je zrých­le­nie z 0 – 100 km/h iba za 4,9 sekun­dy. Na rých­losť 150 km/h sa dosta­ne Stu­dent­Car SCX za 9,2 sekun­dy a v zákru­tách mu pomá­ha pri­br­z­ďo­va­nie kolies simu­lu­jú­ce fun­kciu aktív­nych dife­ren­ciá­lov.

Napá­ja­nie obsta­rá­va aku­mu­lá­tor LiFe­PO4 pra­cu­jú­ci s napä­tím 320V. Auto­mo­bil váži 1438 kilo­gra­mov, čo je vzhľa­dom k mohut­nej rámo­vej kon­štruk­cii a na prvý pohľad nija­ko “ochu­dob­ne­né­mu” inte­ri­é­ru skve­lá hod­no­ta. Dosť hmot­nos­ti sa ušet­ri­lo na karo­sé­rii z kom­po­zi­tu, kto­rá bola navr­hnu­tá pria­mo v labo­ra­tó­riách VŠB. Dojazd sa pocho­pi­teľ­ne mení v závis­los­ti na štý­le jaz­dy. SCX by ale malo na jed­no nabi­tie aku­mu­lá­to­ra s kapa­ci­tou 17,7 kWh prejsť až 180 kilo­met­rov.

Pod­ľa neofi­ciál­nych infor­má­cií by sa jeho cena mala pohy­bo­vať oko­lo 10 mili­ó­nov čes­kých korún, v pre­poč­te oko­lo 367 242 EUR. Okrem ceny je auto­mo­bil jedi­neč­ný aj vďa­ka tomu, že ide o prvý špor­to­vý elek­tro­mo­bil vyvi­nu­tý a vyro­be­ný v Čes­kej repub­li­ke. Ostrav­skú uni­ver­zi­tu už nav­ští­vi­li aj zástup­co­via BMW a McLa­re­nu. “Ani v tak tech­no­lo­gic­ky vyspe­lých kra­ji­nách, ako je Veľ­ká Bri­tá­nia či Nemec­ko, nie je na uni­ver­zi­tách obvyk­lé, aby vývo­jo­vé pro­jek­ty boli dotia­hnu­té tak ďale­ko,” uvie­dol Petr Tom­čík a dodal, že dizajn exte­ri­é­ru SCX navrhol Michal Vlček, kto­rý pra­cu­je pre McLa­ren.

Úpl­ne naj­lep­šou sprá­vou na záver však je, že sa nejed­ná iba o oby­čaj­ný výstrel do tmy, ale ten­to auto­mo­bil bol schvá­le­ný aj pre pre­vádz­ku na ces­tách!

zdroj: auto.cz, blog.autobazar.eu

Pridať komentár (0)