Čes­ko­slo­ven­ská appka Wal­kee spája aktív­nych maji­te­ľov zvie­rat

Michal Sorkovský / 27. február 2015 / Business

Wal­kee je apli­ká­cia, ktorá otvorí nové mož­nosti pre vás a vášho domá­ceho milá­čika. Vďaka tejto šikov­nej appke obja­víte nové miesta na ven­če­nie, náj­dete najb­liž­šieho vete­ri­nára v okolí či par­ťáka na vychádzku.

Wal­kee je pro­jekt, ktorý vzni­kol v roku 2014 a pochá­dza dielne slo­ven­skej spo­loč­nosti eGlu, ktorá sa zame­riava na vývin apli­ká­cií. Kon­krétne appku Wal­kee vyvi­nula pre čes­kého kli­enta Bio­veta a.s., ktorý sa zaoberá výsku­mom výro­bou vete­ri­nár­nych, imu­no­lo­gic­kých a far­ma­ce­utic­kých príp­rav­kov. Apli­ká­cia beží v troch jazy­koch (Češ­tina, Slo­ven­čina a Anglič­tina) a je voľne stia­hnu­teľná pre iOS , no v budúc­nosti je samoz­rejme v pláne aj ver­zia pre Android.

Wal­kee uľah­čuje život kaž­dému maji­te­ľovi domá­ceho zvie­ratka, ktorý naprí­klad hľadá nové miesta na ven­če­nie či pomoc pre svojho milá­čika v podobe najb­liž­šej vete­ri­nár­nej kli­niky. Apli­ká­cia ponúka aktu­álny zoznam vete­ri­ná­rov ( zatiaľ len v Čes­kej Repub­like) s kon­takt­nými infor­má­ciami a mož­nos­ťou ohod­no­tiť. Appka tiež umož­ňuje naplá­no­vať vychádzku a pozvať na ňu pria­te­ľov s ich domá­cimi zvie­rat­kami.

Vďaka Wal­kee náj­dete vhodné „Venč­po­inty“. Apli­ká­cia vám zobrazí vhodné miesta na ven­če­nie, ktoré sa nachá­dzajú vo vašom okolí a vy sa pokojne môžete vybrať na prí­jemnú pre­chádzku. Wal­kee vám tiež ukáže zoznam maji­te­ľov zvie­rat, ktorý aku­rát aktívne ven­čia vo vašom okolí, a za kto­rými sa môžete vybrať. Vyhľa­dá­va­nie v okolí je nasta­vi­teľné a tak môžete hľa­dať v okolí len naprí­klad psí­kov rov­na­kej rasy, ako je ten váš. No a nové kama­rát­stva, či už medzi zvie­ra­tami, alebo maji­teľmi môžu byť vďaka tejto apli­ká­cií čochvíľa na svete.

Asi každý šťastný maji­teľ, ktorý sa teší zo svojho domá­ceho zvie­ratka má pre­pl­nený mobil a počí­tač jeho fot­kami. Prob­lém ale vzniká, keď sa chce v spo­loč­nosti pochvá­liť neja­kým vyda­re­ným zábe­rom, ale nevie ho medzi ostat­nými fot­kami nájsť. Wal­kee pomôže aj v takejto situ­ácií, keďže appka vytvorí pre vaše zvie­ratko pro­fil, kto­rého súčas­ťou je aj galé­ria fotiek. Fotky z galé­rie môžete samoz­rejme zdie­ľať s vašimi pria­teľmi.

Apli­ká­cia vám tiež pri­po­me­nie naprí­klad očko­va­nia či náv­števy u vete­ri­nára a tak už nikdy neza­bud­nete na žiadnu dôle­žitú uda­losť, ktorá na vášho milá­čika čaká. Na území Čes­kej Repub­liky vás tiež bude appka infor­mo­vať o akút­nom výskyte bes­noty. Okrem toho plá­nujú tvor­co­via dopl­niť fun­kciu nahlá­se­nia stra­te­ného psíka, ktorá by auto­ma­ticky rozo­slala správu o strate uží­va­te­ľom v okolí. Wal­kee tiež ponúka zoznam pro­duk­tov od spo­loč­nosti Bio­veta, ktoré pomôžu pri zdra­vot­ných ťaž­kos­tiach vášho zvie­ratka. 

zdroj: walkee.bioveta.cz

Pridať komentár (0)