Československá značka vyrába tašky s príbehom, dbá pritom na životné prostredie

Alexandra Valkova / 17. marca 2019 / Marketing/Sketcher

  • Čes­ko­slo­ven­ská značka, ktorá dbá na ži­votné pro­stre­die
  • Vo svo­jom port­fó­liu má rôzne typy ta­šiek, ktoré sú vy­rá­bané z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov
  • Na svoje si prídu mi­lov­níci kla­sic­kých ta­šiek s uchom, ale aj mi­lov­níci ruk­sa­kov
  • Každý je­den kus je tvo­rený vlast­no­ručne, čo mu pri­dáva na ori­gi­na­lite
zdroj: Archív VecizVeci
  • Čes­ko­slo­ven­ská značka, ktorá dbá na ži­votné pro­stre­die
  • Vo svo­jom port­fó­liu má rôzne typy ta­šiek, ktoré sú vy­rá­bané z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov
  • Na svoje si prídu mi­lov­níci kla­sic­kých ta­šiek s uchom, ale aj mi­lov­níci ruk­sa­kov
  • Každý je­den kus je tvo­rený vlast­no­ručne, čo mu pri­dáva na ori­gi­na­lite

So znač­kami, ktoré vy­rá­bajú rôzne pro­dukty z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov sa v po­sled­nej dobe akoby vrece roz­trhlo. Ďal­šou čes­ko­slo­ven­skou znač­kou, ktorá dbá na ži­votné pro­stre­die, je značka Ve­ciz­Veci, ktorá sa špe­cia­li­zuje na vý­robu mód­ných, re­klam­ných a kon­fe­renč­ných ta­šiek z re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov, čím pod­po­ruje sú­časný trend po­kro­ko­vého vy­uží­va­nia tex­tí­lií.

Ich prvá veľká ob­jed­návka je pre firmu Ac­cen­ture v ob­jeme 1 500 ku­sov na kon­fe­ren­ciu do Hous­tonu, Te­xasu a USA. Značku pod­po­rila aj ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia East Me­ets West, ktorá v rámci ne­twor­kingu za­stu­puje ma­lých pod­ni­ka­te­ľov z vý­chod­nej Europy, od Poľ­ska až po Bál­kán. 

zdroj: Ar­chív Ve­ciz­Veci

Prečo re­cyk­lo­vať

Vač­šina ta­šiek do­stup­ných na trhu je dnes bo­hu­žiaľ vy­ro­bená z no­vých, lac­ných ma­te­riá­lov. Ich ži­vot­nosť je pre ich kva­litu ča­sovo ob­me­dzená. Ce­lo­sve­tový tlak na zni­žo­va­nie vý­rob­ných cien pri­náša nie­len niž­šiu kva­litu po­u­ži­tých ma­te­riá­lov, ale aj zni­žo­va­nie ho­di­no­vej ceny pre pra­cov­ní­kov vý­roby na úro­veň exis­tenč­ného mi­nima.

Kon­fe­renčné tašky sú dnes zväčša vy­rá­bané rov­na­kým spô­so­bom a často z ne­eko­lo­gic­kých ma­te­riá­lov. Pri­tom po sa­mot­nej kon­fe­ren­cii z via­ce­rých dô­vo­dov často kon­čia v koši a o ich lik­vi­dá­cii si ilú­zie ne­ro­bíme.

zdroj: Ar­chív Ve­ciz­Veci

Nie len re­cyk­lá­cia, ale aj osobné puto

Viac jako 90% ma­te­riá­lov, ktoré po­u­ží­vame na vý­robu na­šich ta­šiek, už vo svo­jej pô­vod­nej forme (napr. džínsy, ko­šele, tričká) do­slú­žili. Ne­zna­mená to však, že ne­môžu nájsť svoje uplat­ne­nie v inej, no­vej forme. Značka Ve­ciz­Veci sym­bo­li­zuje re­cyk­lá­ciu a tvo­re­nie vecí z vecí, ktoré majú svoj prí­beh.

Pr­vý­krát bola značka pred­sta­vená ve­rej­nosti v roku 2017 a to krs­tom loga čes­kými ce­leb­ri­tami na čele s Mi­cha­e­lou Gem­ro­to­vou, Mi­cha­e­lou To­me­šo­vou či Na­tá­liou Gros­so­vou. Aj ony už majú vlastné tašky Ve­ciz­Veci ušité z ich osob­ných prí­be­hov.

zdroj: Ar­chív Ve­ciz­Veci

Ko­lek­cia Ve­ciz­Veci

Módne tašky sú vy­tvo­rené buď z ma­te­riálu po­sla­ného sa­mot­ným kli­en­tom, ktorý je do­pl­nený o vy­branú pod­šívku alebo sa vy­rá­bajú z ma­te­riá­lov, ktoré máme k dis­po­zí­cii. Po­u­žité ma­te­riály, ktoré pre­mie­ňame na nové, či už di­zaj­nom, ale aj fun­ci­ona­li­tou, na­ku­pu­jeme v se­ká­čoch. Módne tašky po­nú­kame v troch ori­gi­nál­nych stri­hoch.

Kon­fe­renčné tašky vy­rá­bame z po­u­ži­tých pán­skych ko­šiel, do­da­ných alebo na­ku­po­va­ných tak­tiež v se­ká­čoch. Ši­jeme ich v dvoch štan­dar­di­zo­va­ných stri­hoch. Prvý mo­del má formu kla­sic­kej tašky s uchom a druhý je v po­dobe ma­lého ruk­saku.

zdroj: Ar­chív Ve­ciz­Veci

Zlatá edí­cia sa vy­zna­čuje ori­gi­na­li­tou po­u­ži­tého ma­te­riálu a spô­so­bom tvorby, ktorú zo svo­jich rúk ne­púšťa za­kla­da­teľ značky Laco Hu­dec Šubrt. Ako váš­nivý ces­to­va­teľ pri­náša z po­tu­liek po svete látky, ktoré sú ori­gi­nálne a vždy sa viažu k ne­ja­kej vý­znam­nej uda­losti. Tieto látky sú k dis­po­zí­cii iba v ma­lom množ­stve a ako pod­šívku po­u­žíva kva­litný sa­tén. Po­sled­ným uni­kát­ným úlov­kom sú látky zo se­vero-in­dic­kého štátu La­dakh, ktorý mnohí na­zý­vajú malý Ti­bet. Ide o hod­váb, ktorý sa po­u­žíva na tra­dičné oz­doby Bud­his­tic­kých chrá­mov a sôch Budhu.

zdroj: Ar­chív Ve­ciz­Veci

Kde a ako sa Ve­ciz­Veci vy­rá­bajú

Sa­motná vý­roba ta­šiek Ve­ciz­Veci sa re­a­li­zuje v Ra­kúsku, na Slo­ven­sku a v Če­chách. Každý kus je ori­gi­nál a každý je tvo­rený vlast­no­ručne – od vy­re­za­nia strihu z ko­šiel, džín­sov alebo tri­čiek, až po sa­motné ši­tie. Za­tiaľ čo sa vo vel­kých pro­duk­ciách na stri­ha­nie po­u­ží­vajú stroje, čím sa skra­cuje doba strihu, naše tašky sú kom­pletne stri­hané, resp. re­zané ručne a ná­sledne šité na ši­ja­com stroji.

Pridať komentár (0)