Český miliar­dár Karel Jane­ček zakladá star­tu­pový inku­bá­tor s kapi­tá­lom ako hrom!

Martin Bohunický / 22. apríla 2016 / Tools a produktivita

Český mate­ma­tik a bur­zový obchod­ník Karel Jane­ček vstu­puje do star­tu­po­vého sveta vo veľ­kom štýle.

A že je to teda poriadna správa pre stre­do­európ­sku star­tu­povú scénu! Karel vlo­žil do svojho inku­bá­tora s náz­vom Gis­ti­nUp celých 25 mili­ó­nov eur, ktoré chce inves­to­vať do star­tu­pov nie­len v Česku, ale aj na Slo­ven­sku a v kra­ji­nách sme­rom na východ.

Sme v situ­ácii, kedy máme ako ľud­ská spo­loč­nosť obrov­ský poten­ciál, musíme ho ale pre­bu­diť,” pove­dal Karel pre ser­ver Lupa.cz.

media3

Pri­hlá­siť sa môžeš aj ty — pro­jekt, ktorý má na sta­rosti Vít Šubert je otvo­rený nie­len fun­gu­jú­cim star­tu­pom, ale aj mla­dým ide­a­lis­tom so zau­jí­ma­vým nápa­dom.

Aký­koľ­vek star­tup, ktorý uznáva hod­noty inku­bá­tora, môže poslať nápad. Do desia­tich dní odpo­vieme, ako roz­hodla rada men­to­rov. Každý star­tu­pov potom dostane pri­de­le­ného men­tora,” pove­dal Šubert a jed­ným dychom dodal: „Na miest­nej scéne vládne kon­ku­renčný boj. My by sme chceli do Česka pri­niesť skôr ducha Sili­con Val­ley.”

zdroj: lupa.cz, zdroj foto­gra­fií: kareljanecek.com

Pridať komentár (0)