Čes­ký miliar­dár Karel Jane­ček zakla­dá star­tu­po­vý inku­bá­tor s kapi­tá­lom ako hrom!

Martin Bohunický / 22. apríla 2016 / Lifehacking

Čes­ký mate­ma­tik a bur­zo­vý obchod­ník Karel Jane­ček vstu­pu­je do star­tu­po­vé­ho sve­ta vo veľ­kom štý­le.

A že je to teda poriad­na sprá­va pre stre­do­európ­sku star­tu­po­vú scé­nu! Karel vlo­žil do svoj­ho inku­bá­to­ra s náz­vom Gis­ti­nUp celých 25 mili­ó­nov eur, kto­ré chce inves­to­vať do star­tu­pov nie­len v Čes­ku, ale aj na Slo­ven­sku a v kra­ji­nách sme­rom na východ.

Sme v situ­ácii, kedy máme ako ľud­ská spo­loč­nosť obrov­ský poten­ciál, musí­me ho ale pre­bu­diť,” pove­dal Karel pre ser­ver Lupa.cz.

media3

Pri­hlá­siť sa môžeš aj ty — pro­jekt, kto­rý má na sta­ros­ti Vít Šubert je otvo­re­ný nie­len fun­gu­jú­cim star­tu­pom, ale aj mla­dým ide­a­lis­tom so zau­jí­ma­vým nápa­dom.

Aký­koľ­vek star­tup, kto­rý uzná­va hod­no­ty inku­bá­to­ra, môže poslať nápad. Do desia­tich dní odpo­vie­me, ako roz­hod­la rada men­to­rov. Kaž­dý star­tu­pov potom dosta­ne pri­de­le­né­ho men­to­ra,” pove­dal Šubert a jed­ným dychom dodal: „Na miest­nej scé­ne vlád­ne kon­ku­renč­ný boj. My by sme chce­li do Čes­ka pri­niesť skôr ducha Sili­con Val­ley.”

zdroj: lupa.cz, zdroj foto­gra­fií: kareljanecek.com

Pridať komentár (0)