Ces­ta na Mars bude trvať len 3 dni! Vedec z NASA vyvi­nul revo­luč­ný lase­ro­vý pohon, kto­rý ti vyzra­zí dych

Matúš Mitro / 16. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Screenshot/NASA 360/YouTube

Za posled­né desať­ro­čia uro­bi­lo ľud­stvo v skú­ma­ní ves­mí­ru veľ­ké pokro­ky, no stá­le sme obme­dzo­va­ní rých­los­ťou našich rakiet. Čosko­ro sa však na Mars bude­me môcť dostať už za pár dní vďa­ka revo­luč­né­mu lase­ro­vé­mu poho­nu.

Čer­ve­ná pla­né­ta našej slneč­nej sústa­vy je už po mno­ho sto­ro­čí pre ľud­stvo veľ­kou záha­dou. Aj s pou­ži­tím naj­mo­der­nej­ších ves­mír­nych lodí by ces­ta na ňu trva­la pri­bliž­ne 5 mesia­cov, no ten­to prob­lém sa sna­ží vyrie­šiť vedec ves­mír­nej agen­tú­ry NASA. Phi­lip Lubin totiž pra­cu­je na novom sys­té­me, kto­rý mies­to tra­dič­né­ho rake­to­vé­ho pali­va využí­va lase­ro­vý pohon. Na prvý pohľad môže toto tvr­de­nie vyznieť ako vystri­hnu­té zo sci-fi fil­mu. Mno­ho ved­cov však verí, že prá­ve fotó­ny gene­ro­va­né obrov­ským lase­rom raz môžu vyniesť našu koz­mic­kú loď na Mars. Moder­né rake­ty sa pri štar­te spo­lie­ha­jú na ťah, kto­rý ich má „odle­piť“ od Zeme a vyniesť do ves­mí­ru.

zdroj foto­gra­fie: Screenshot/NASA 360/YouTube

Bez­mo­to­ro­vé elek­tro­mag­ne­tic­ké žia­re­nie pro­du­ko­va­né lase­rom však pri­ná­ša omno­ho viac výhod, pri­čom jed­nou z naj­vý­raz­nej­ších je rých­losť. Tá je pri tom­to spô­so­be poho­nu obme­dzo­va­ná iba rých­los­ťou svet­la, no pri spa­ľo­va­cích moto­roch rakiet všet­ko závi­sí od pre­bie­ha­jú­cich che­mic­kých pro­ce­sov. Nový lase­ro­vý pohon bol dopo­siaľ tes­to­va­ný len v labo­ra­tór­nych pod­mien­kach. Na jeho fun­go­va­nie a vývoj bolo za potre­by mno­ho inves­tí­cií a dra­hých zaria­de­ní. Zrej­me najd­rah­šou a záro­veň naj­dô­le­ži­tej­šou čas­ťou je veľ­ký sup­ra­vo­di­vý mag­ne­to­vý prs­te­nec. Ten môže­me nájsť aj vo Veľ­kom had­ró­no­vom urých­ľo­va­či. Spô­sob, akým je ten­to lase­ro­vý pohon skon­štru­ova­ný, však momen­tál­ne brá­ni zväč­šiť ho pre pou­ži­tie vo ves­mír­nych lodiach.

Dôle­ži­tým fak­tom je to, že celý sys­tém je funkč­ný a tok fotó­nov by raz mohol ľud­stvu zabez­pe­čiť ces­tu na Mars už za pár dní. Pod­ľa výpoč­tov Phi­li­pa Lubi­na by aktu­ál­ne bolo mož­né tým­to spô­so­bom pre­pra­viť na čer­ve­nú pla­né­tu pri­bliž­ne 220 kg nákla­du, no naj­väč­šou výho­dou celé­ho obja­vu je mož­nosť jeho využi­tia pri dlhých ves­mír­nych ces­tách. Je priam neuve­ri­teľ­né, aké veľ­ké kro­ky uro­bil člo­vek v sna­he pre­skú­mať oko­li­tý ves­mír. Budúc­nosť si pre nás pri­pra­vu­je ešte mno­ho ďal­ších obja­vov, vďa­ka kto­rým bude ces­to­va­nie tým­to neko­neč­ným pries­to­rom jed­no­duch­ším ako je tomu dnes.

zdroj: fontech.startitup.sk

Pridať komentár (0)