Ako ces­to­vať do zahra­ni­čia sko­ro zadar­mo

Veronika Horváthová / 20. apríla 2016 / Zaujímavosti

Veľa ľudí žije v myl­nej pred­sta­ve, že ces­to­va­nie je dra­hé a nedo­stup­né. Nie­ke­dy však sta­čí tro­chu odva­hy a člo­vek môže ces­to­vať na dru­hý koniec sve­ta prak­tic­ky zadar­mo. Exis­tu­je veľa mož­nos­tí pre štu­den­tov, absol­ven­tov, ale aj pra­cu­jú­cich, kto­rí chcú na pár dní odísť z kaž­do­den­nej rea­li­ty a spoz­nať inú kul­tú­ru a kra­ji­nu.

Výmen­ný štu­dij­ný pobyt

foto: newschool.edu

Sko­ro kaž­dá vyso­ká ško­la už má mož­nosť vyslať svo­jich štu­den­tov do zahra­ni­čia. Sta­čí zájsť na štu­dij­né odde­le­nie tvo­jej ško­ly a môžeš si vybrať z množ­stva škôl a zažiť neza­bud­nu­teľ­ný semes­ter ale­bo dva. Grant pokrý­va základ­né nákla­dy na život v danej kra­ji­ne. Eras­mus väč­ši­nou zahŕňa iba európ­ske kra­ji­ny, no veľa škôl má zmlu­vy aj so ško­la­mi mimo Euró­py.

Odbor­né Stá­že

student-travel-jobs-globetrotter

foto: blog.travefy.com

Zahra­nič­ná pra­cov­ná skú­se­nosť je čas­to ten ele­ment v živo­to­pi­se, kto­rý odlí­ši jed­né­ho kan­di­dá­ta od dru­hé­ho. Okrem zdo­ko­na­le­nia jazy­ko­vých zdat­nos­tí, člo­vek zís­ka schop­nosť lep­šie poro­zu­mieť iným kul­tú­ram a jeho obzor sa roz­ší­ri. Gran­ty ako Eras­mus Plus sú zame­ra­né na stá­že v Euró­pe. Ak však tvo­je srd­ce túži po väč­šej exo­ti­ke, orga­ni­zá­cie ako AIE­SEC spro­stred­ko­vá­va­jú aj pla­te­né stá­že po celom sve­te.

Keď si odváž­nej­ší a roz­hod­neš sa ísť na vlast­nú päsť, skús strán­ky ako www.workinstartups.com, Gra­du­ate­land, www.startus.cc. Tie­to stá­že sú väč­ši­nou pla­te­né a v prie­me­re na 6 mesia­cov, no veľa firiem na ich kon­ci ponú­ka aj zmlu­vy na trva­lý pra­cov­ný pomer.

Dob­ro­voľ­níc­ka prá­ca

volunteer-jobs-social-work-abroad.1200

foto: projects-abroad.co.uk

Ak si časo­vo obme­dze­ný a nech­ceš sa trva­lo zavia­zať prá­ci v zahra­ni­čí ale­bo sa zau­jí­maš o pro­jekt veno­va­ný roz­vo­ju spo­loč­nos­ti a oko­lia, nie­koľ­ko týž­dňo­vé dob­ro­voľ­níc­ke stá­že sú pre teba tou najv­hod­nej­šou alter­na­tí­vou. WOOF, AIE­SEC ale­bo aj slo­ven­ský inex.sk ti pomô­žu pri hľa­da­ní tej vysne­nej prá­ce, ale tiež pri vyba­vo­va­ní víz, uby­to­va­nia, pois­te­nia a podob­ne.

Inou mož­nos­ťou je prá­ca na far­mách, v malých hote­loch ale­bo komu­nit­ných cen­trách, kto­rá sa dá nájsť naprí­klad na strán­ke www.workaway.info ale­bo www.idealist.org . Tie­to prá­ce sú zväč­ša nepla­te­né, ale čas­to poskyt­nú uby­to­va­nie ale­bo stra­vu počas poby­tu zadar­mo.

Nie­čo netra­dič­né

man-918983_1280

foto: pixabay.com

Nef­lix nedáv­no ohlá­sil, že zapla­tí 4000 dolá­rov za dva týžd­ne ces­to­va­nia a fote­nia miest z ich seriá­lov. Ak však nie si ten šťast­li­vec, kto­rý vyhral kon­kurz na túto ponu­ku, skús naprí­klad strán­ku reviewstream.com. Tá ponú­ka 1,50 dolá­ra (1,32 EUR) za napí­sa­nie hod­no­te­nia.

Ale­bo čo tak­to strá­viť mesiac v Afri­ke tes­to­va­ním lie­kov pro­ti malá­rii a dostať za to zapla­te­né?

Ďalej sú tu poži­čov­ne áut, kto­ré majú prob­lé­my s pre­su­nom svo­jich aút, pre­to ponú­ka­jú mož­nosť pre ľudí zadar­mo s plnou nádr­žou odviesť ich auto. A to nepla­tí len pri autách, ale naprí­klad aj pri lodiach.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: gymaround.com

Pridať komentár (0)