Ako ces­to­vať do zahra­ni­čia skoro zadarmo

Veronika Horváthová / 20. apríla 2016 / Zaujímavosti

Veľa ľudí žije v myl­nej pred­stave, že ces­to­va­nie je drahé a nedo­stupné. Nie­kedy však stačí tro­chu odvahy a člo­vek môže ces­to­vať na druhý koniec sveta prak­ticky zadarmo. Exis­tuje veľa mož­ností pre štu­den­tov, absol­ven­tov, ale aj pra­cu­jú­cich, ktorí chcú na pár dní odísť z kaž­do­den­nej rea­lity a spoz­nať inú kul­túru a kra­jinu.

Výmenný štu­dijný pobyt

foto: newschool.edu

Skoro každá vysoká škola už má mož­nosť vyslať svo­jich štu­den­tov do zahra­ni­čia. Stačí zájsť na štu­dijné odde­le­nie tvo­jej školy a môžeš si vybrať z množ­stva škôl a zažiť neza­bud­nu­teľný semes­ter alebo dva. Grant pokrýva základné náklady na život v danej kra­jine. Eras­mus väč­ši­nou zahŕňa iba európ­ske kra­jiny, no veľa škôl má zmluvy aj so ško­lami mimo Európy.

Odborné Stáže

student-travel-jobs-globetrotter

foto: blog.travefy.com

Zahra­ničná pra­covná skú­se­nosť je často ten ele­ment v živo­to­pise, ktorý odlíši jed­ného kan­di­dáta od dru­hého. Okrem zdo­ko­na­le­nia jazy­ko­vých zdat­ností, člo­vek získa schop­nosť lep­šie poro­zu­mieť iným kul­tú­ram a jeho obzor sa roz­šíri. Granty ako Eras­mus Plus sú zame­rané na stáže v Európe. Ak však tvoje srdce túži po väč­šej exo­tike, orga­ni­zá­cie ako AIE­SEC spro­stred­ko­vá­vajú aj pla­tené stáže po celom svete.

Keď si odváž­nejší a roz­hod­neš sa ísť na vlastnú päsť, skús stránky ako www.workinstartups.com, Gra­du­ate­land, www.startus.cc. Tieto stáže sú väč­ši­nou pla­tené a v prie­mere na 6 mesia­cov, no veľa firiem na ich konci ponúka aj zmluvy na trvalý pra­covný pomer.

Dob­ro­voľ­nícka práca

volunteer-jobs-social-work-abroad.1200

foto: projects-abroad.co.uk

Ak si časovo obme­dzený a nech­ceš sa trvalo zavia­zať práci v zahra­ničí alebo sa zau­jí­maš o pro­jekt veno­vaný roz­voju spo­loč­nosti a oko­lia, nie­koľko týž­dňové dob­ro­voľ­nícke stáže sú pre teba tou najv­hod­nej­šou alter­na­tí­vou. WOOF, AIE­SEC alebo aj slo­ven­ský inex.sk ti pomôžu pri hľa­daní tej vysne­nej práce, ale tiež pri vyba­vo­vaní víz, uby­to­va­nia, pois­te­nia a podobne.

Inou mož­nos­ťou je práca na far­mách, v malých hote­loch alebo komu­nit­ných cen­trách, ktorá sa dá nájsť naprí­klad na stránke www.workaway.info alebo www.idealist.org . Tieto práce sú zväčša nepla­tené, ale často poskytnú uby­to­va­nie alebo stravu počas pobytu zadarmo.

Niečo netra­dičné

man-918983_1280

foto: pixabay.com

Nef­lix nedávno ohlá­sil, že zaplatí 4000 dolá­rov za dva týždne ces­to­va­nia a fote­nia miest z ich seriá­lov. Ak však nie si ten šťast­li­vec, ktorý vyhral kon­kurz na túto ponuku, skús naprí­klad stránku reviewstream.com. Tá ponúka 1,50 dolára (1,32 EUR) za napí­sa­nie hod­no­te­nia.

Alebo čo takto strá­viť mesiac v Afrike tes­to­va­ním lie­kov proti malá­rii a dostať za to zapla­tené?

Ďalej sú tu poži­čovne áut, ktoré majú prob­lémy s pre­su­nom svo­jich aút, preto ponú­kajú mož­nosť pre ľudí zadarmo s plnou nádr­žou odviesť ich auto. A to neplatí len pri autách, ale naprí­klad aj pri lodiach.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: gymaround.com

Pridať komentár (0)