Cesty budúc­nosti budú z recyk­lo­va­ného plastu!

David - autobabazar.eu / 16. júla 2015 / Tech a inovácie

Výstavba ciest je sia­ho­dl­hým pro­ce­som. Hlavne ak žijete v kra­jine s menom Slo­ven­sko. Občas máme pocit, že aj Čín­sky múr bol posta­vený rých­lej­šie ako slo­ven­ské diaľ­nice. Dĺžka výstavby a jej náklad­nosť však nerobí vrásky len nám, ale oby­va­te­ľom všet­kých kra­jín. Holand­ská firma Vol­ker­Wes­sels pri­chá­dza s rie­še­ním.

PLAS­TOVÉ PRE­FAB­RI­KÁTY

Pane­lové domy minu­losti boli pre­slá­vené rých­lou a lac­nou výstav­bou vďaka jed­not­ným pre­fab­ri­ko­va­ným diel­com. Aj nové cesty by mali vzni­kať obdob­ným spô­so­bom. Budú však z plastu, kon­krétne recyk­lo­va­ného. Časť z neho bude mor­ský plast, ktorý veľké spo­loč­nosti vypúš­ťajú do oce­ánov, no pôjde aj o prí­mes plas­tov naprí­klad z pet fliaš. Holand­ská spo­loč­nosť pri­chá­dza s kon­cep­tom plas­to­vých diel­cov, ktoré sa skla­dajú podobne ako lego.

Sú dosta­točne únosné, no záro­veň duté. Duti­nami povedú inži­nier­ske siete, elek­trické káble, kana­li­začné potru­bia a podobne. Je to okrem iného aj veľmi prak­tické. Iste poznáte prob­lém prask­nu­tého potru­bia pod ces­tou. Tú treba roz­ko­pať, potru­bie opra­viť a ďal­šie dni trvá asfal­to­va­nie úseku. Takto sa len odstráni plas­tový die­lec, kde je poru­cha, tá sa opraví a pla­tová časť cesty sa opäť založí. Jed­no­du­ché a rýchle.

Volker Wessels cesta

VÄČ­ŠIA ODOL­NOSŤ, VYŠ­ŠIA ŽIVOT­NOSŤ

Život­nosť plas­to­vých ciest by sa mala v porov­naní s kla­sic­kými pre­dĺžiť pri­bližne až o 50%, čo je naozaj dosť. Navyše by sa nemali až tak poško­dzo­vať. Odo­lá­vať majú tep­lot­nému roz­pä­tiu od — 40 po + 80 stup­ňov Cel­zia. To je naozaj veľmi široké spek­trum. Tento kon­cept znie vážne zau­jí­mavo, no ešte ho čaká dlhá fáza tes­to­va­nia. Prvý reálny kon­cept by sa mal obja­viť pri­bližne o 3 roky. Holand­ská firma Vol­ker­Wes­sels sa chce na spo­lu­práci podie­ľať s mes­tom Rot­ter­dam. Držme palce, mini­málne pri mest­skej doprave môže byť podobné rie­še­nie zre­teľ­ným prí­no­som.

Na posled­nej foto­gra­fií môžete vidieť aj starší kon­cept solár­nej cesty, pla­tová však vyzerá oveľa reál­nej­šie.

Volker Wessels cesta

JED­NO­DU­CHÁ VÝSTAVBA “PLAS­TIC ROAD”

Každý jeden diel sa vyrobí a následne pri­ve­zie na miesto určené na mon­táž. Pred­prip­ra­vené bloky sa jed­no­du­cho skla­dajú podob­ným sys­té­mom ako sta­veb­nica Lego. Ako sa vyrieši prí­padné nahra­de­nie zde­for­mo­va­ných alebo opot­re­bo­va­ných blo­kov zatiaľ nie je jasné, ale vzhľa­dom na výrobu z recyk­lo­va­ných mate­riá­lov bude možná výmena celých blo­kov bez väč­ších nákla­dov.

NÍZKA HMOT­NOSŤ MATE­RIÁLU

Ďal­šou výho­dou je fakt, že takáto cesta z plastu je dutá. Vďaka tomu sa počíta s mož­nos­ťou inšta­lá­cie potru­bia priamo do vnú­tor­nej časti vozovky. KWS Infra ešte stále pra­cuje na úprave a skúma sprá­va­nie nového povr­chu v prí­pade klz­kej vozovky. Vyrie­šiť musia ešte aj prob­le­ma­tiku údržby, keď príde čas na výmenu alebo opravu časti vozovky, mohli by nastať rôzne kom­pli­ká­cie.

Volker Wessels cesta

PRVÁ PLAS­TOVÁ CESTA BUDE V ROT­TER­DAME

Prvý úsek nového sys­tému ciest by sa mal posta­viť podľa The Guar­dian do troch rokov. Podľa dostup­ných infor­má­cií by sa mal prvý úsek tes­to­vať v holand­skom Rot­ter­dame. Pro­jekt s ofi­ciál­nym náz­vom “Plas­tic­Road” čaká najprv vlna tes­to­va­nia a skú­ša­nia. Hod­no­tiť sa bude najmä priľ­na­vosťi v rôz­nych pod­mien­kach. Uznajte sami, kon­cept výroby cesty z recyk­lo­va­teľ­ných mate­riá­lov, ktoré kon­čia na sklád­kach alebo v oce­áne, je neuve­ri­teľne atrak­tívny nie­len pre životné pro­stre­die! 

Volker Wessels cestaVolker Wessels cestaVolker Wessels cestaVolker Wessels cesta

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)