Chceš dosiah­nuť svoje životné ciele? Nahraď výho­vorku za alter­na­tívu

Zeno Rocha/Anna Ragančíková / 30. decembra 2015 / Tools a produktivita

Pre dnešnú spo­loč­nosť a súčas­ných ľudí je typická jedna vec, a tou je, že väč­šina nie je spo­kojná so svo­jim živo­tom. Len sa stačí obzrieť dookola, od chu­dob­ných po boha­tých, stále je niečo, na čo sa dá sťa­žo­vať, niečo s čím nie sme spo­kojní a čo nejde tak, ako by sme chceli.

Moja práca je hrozná. Potre­bu­jem pra­co­vať nie­kde inde.“

Táto kra­jina je bez­ná­dejná. Mal by som čo naj­skôr odísť.“

Mám skvelý nápad, len to potre­bu­jem dať do praxe.“

V pod­state na tom nie je nič zlé, pre­tože túžba zabez­pe­čiť si lep­šiu budúc­nosť a dosiah­nuť svoje životné ciele, sú základ­nými potre­bami ľud­ského bytia. Kde je potom prob­lém?

…no nie som ničím výni­močný.“

…nemám dosť peňazí.“

…ale ja nemám čas.“

Optimized-titulna

Fak­tom je, že mnoho ľudí vie rozo­znať, čo ich brzdí, avšak len málo­kto má odvahu a odhod­la­nie čeliť všet­kým týmto výzvam.

Jediná vec, ktorá ti bráni v dosia­hnutí cieľa si ty sám.“

Chceš zme­niť prácu? Takže, pre aké spo­loč­nosti by si pra­co­val naj­rad­šej? Koľ­ko­krát si sa zúčast­nil na poho­vore do jed­nej z nich? Aké zruč­nosti a schop­nosti musíš mať aby si dostal vytú­žené miesto a čo sa ešte musíš naučiť? Aké knihy čítaš, aby si dopl­nil to, čo ti chýba?

Chceš žiť v zahra­ničí? Tak poďme na to, pri­znaj si, koľko času týž­denne venu­ješ uče­niu sa cudzieho jazyka? Koľko peňazí si za mesiac doká­žeš ušet­riť, aby sa tvoja túžba stala sku­toč­nos­ťou? Aký typ doku­mentu a víz potre­bu­ješ aby si mohol žiť v danej kra­jine?

Chceš inves­to­vať do idey? Koľko času týž­denne venu­ješ tomuto pro­jektu? Čo robíš od 20tej hodiny do dru­hej rána? To je šesť hodín, počas kto­rých môžeš pra­co­vať len na tomto „pro­jekte“. A čo víkendy?

1

Samoz­rejme, že máš veľa rôz­nych povin­ností. Všetci musíme pla­tiť účty a všetci máme ľudí, ktorí od nás závi­sia, ale­boza nich pre­be­ráme určitú zod­po­ved­nosť. Sám vieš, že v živote nič nie je jed­no­du­ché.
Ale ak len na chvíľu pre­sta­neš zmýš­ľať „roman­ticky“ a začneš uva­žo­vať viac prak­ticky, s nad­še­ním zis­tíš, že každá výho­vorka môže byť jed­no­du­cho nahra­dená alter­na­tí­vou a mož­nos­ťami. Za kaž­dým cie­ľom stojí veľa vecí, ktoré musia byť denno-denne spl­nené a uro­bené.

Tak, akú výho­vorku náj­deš teraz? Čo robíš dnes preto, aby si zaj­tra dosia­hol svoj cieľ?

Na čo čakáš? 

clothes-travel-voyage-backpack

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)