Chceš dosiah­nuť svo­je život­né cie­le? Nahraď výho­vor­ku za alter­na­tí­vu

Zeno Rocha/Anna Ragančíková / 30. decembra 2015 / Lifehacking

Pre dneš­nú spo­loč­nosť a súčas­ných ľudí je typic­ká jed­na vec, a tou je, že väč­ši­na nie je spo­koj­ná so svo­jim živo­tom. Len sa sta­čí obzrieť dooko­la, od chu­dob­ných po boha­tých, stá­le je nie­čo, na čo sa dá sťa­žo­vať, nie­čo s čím nie sme spo­koj­ní a čo nej­de tak, ako by sme chce­li.

Moja prá­ca je hroz­ná. Potre­bu­jem pra­co­vať nie­kde inde.“

Táto kra­ji­na je bez­ná­dej­ná. Mal by som čo naj­skôr odísť.“

Mám skve­lý nápad, len to potre­bu­jem dať do pra­xe.“

V pod­sta­te na tom nie je nič zlé, pre­to­že túž­ba zabez­pe­čiť si lep­šiu budúc­nosť a dosiah­nuť svo­je život­né cie­le, sú základ­ný­mi potre­ba­mi ľud­ské­ho bytia. Kde je potom prob­lém?

…no nie som ničím výni­moč­ný.“

…nemám dosť peňa­zí.“

…ale ja nemám čas.“

Optimized-titulna

Fak­tom je, že mno­ho ľudí vie rozo­znať, čo ich brz­dí, avšak len málo­kto má odva­hu a odhod­la­nie čeliť všet­kým tým­to výzvam.

Jedi­ná vec, kto­rá ti brá­ni v dosia­hnu­tí cie­ľa si ty sám.“

Chceš zme­niť prá­cu? Tak­že, pre aké spo­loč­nos­ti by si pra­co­val naj­rad­šej? Koľ­ko­krát si sa zúčast­nil na poho­vo­re do jed­nej z nich? Aké zruč­nos­ti a schop­nos­ti musíš mať aby si dostal vytú­že­né mies­to a čo sa ešte musíš naučiť? Aké kni­hy čítaš, aby si dopl­nil to, čo ti chý­ba?

Chceš žiť v zahra­ni­čí? Tak poď­me na to, pri­znaj si, koľ­ko času týž­den­ne venu­ješ uče­niu sa cudzie­ho jazy­ka? Koľ­ko peňa­zí si za mesiac doká­žeš ušet­riť, aby sa tvo­ja túž­ba sta­la sku­toč­nos­ťou? Aký typ doku­men­tu a víz potre­bu­ješ aby si mohol žiť v danej kra­ji­ne?

Chceš inves­to­vať do idey? Koľ­ko času týž­den­ne venu­ješ tomu­to pro­jek­tu? Čo robíš od 20tej hodi­ny do dru­hej rána? To je šesť hodín, počas kto­rých môžeš pra­co­vať len na tom­to „pro­jek­te“. A čo víken­dy?

1

Samoz­rej­me, že máš veľa rôz­nych povin­nos­tí. Všet­ci musí­me pla­tiť účty a všet­ci máme ľudí, kto­rí od nás závi­sia, ale­bo­za nich pre­be­rá­me urči­tú zod­po­ved­nosť. Sám vieš, že v živo­te nič nie je jed­no­du­ché.
Ale ak len na chví­ľu pre­sta­neš zmýš­ľať „roman­tic­ky“ a začneš uva­žo­vať viac prak­tic­ky, s nad­še­ním zis­tíš, že kaž­dá výho­vor­ka môže byť jed­no­du­cho nahra­de­ná alter­na­tí­vou a mož­nos­ťa­mi. Za kaž­dým cie­ľom sto­jí veľa vecí, kto­ré musia byť den­no-den­ne spl­ne­né a uro­be­né.

Tak, akú výho­vor­ku náj­deš teraz? Čo robíš dnes pre­to, aby si zaj­tra dosia­hol svoj cieľ?

Na čo čakáš? 

clothes-travel-voyage-backpack

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)