Chceš nové auto bez pla­te­nia? Ford vie ako na to

Lukáš Timko / 28. júna 2015 / Tech a inovácie

Ford v máji toh­to roka spus­til pre­vádz­ku pilot­nej služ­by GoD­ri­ve urče­nej na zdie­ľa­nie aut v Lon­dý­ne. V prin­cí­pe ide o poži­čov­ňu auto­mo­bi­lov, kde nemu­sí­te vrá­tiť auto tam odkiaľ ste ho zobra­li. To však ani z ďale­ka nie je všet­ko, čo si Ford pri­chys­tal.

Táto služ­ba využí­va flo­ti­lu elek­tric­kých Fiest a Focu­sov a je sprí­stup­ne­ná nie­koľ­ko tisíc uží­va­te­ľom, kto­rí majú k dis­po­zí­cii 50 áut roz­miest­ne­ných na 20 mies­tach v Lon­dý­ne. Výho­dou je, že aktu­ál­ne poplat­ky si doká­že­te pozrieť na GoD­ri­ve apli­ká­cií, pri­čom prvých 5 minút, kto­ré sú zdar­mo, môže­te využiť pre zozná­me­nia sa s autom.

Pred­ne­dáv­nom Ford pri­šiel s ďal­šou mož­nos­ťou pre šofé­rov ako si zapo­ži­čať auto­mo­bil. Spo­loč­nosť pred­sta­vi­la svoj nový prog­ram „Peer-2-Peer Car Sha­ring“. Ten vám umož­ní na krát­ky čas zapo­ži­čať svoj auto­mo­bil iným vodi­čom.

Využiť ho bude môcť 14,000 drži­te­ľov vodičs­ké­ho opráv­ne­nia v šies­tich ame­ric­kých mes­tách – Ber­ke­ley, Oak­land, San Fran­cis­co, Port­land, Chi­ca­go a Was­hing­ton DC – a ďal­ších 12,000 šofé­rov v Lon­dý­ne. Tí sa môžu toh­to prog­ra­mu zúčast­niť cez soft­vér fun­gu­jú­ci na prin­cí­pe webo­vej strán­ky a kto­rý je ľah­ko dostup­ný aj cez mobil­né zaria­de­nia. Ford si ho vypo­ži­čal od spo­loč­nos­tí Geta­round a easy­Car Club zame­ra­ných na zdie­ľa­nie áut a uis­til šofé­rov, že všet­ci budú­ci pou­ží­va­te­lia musia prejsť sch­va­ľo­va­cím pro­ce­som ešte pred­tým, ako si váš auto­mo­bil zapo­ži­ča­jú. Pred­ne­dáv­nom GoD­ri­ve pred­sta­vil sché­mu, kto­rá vyze­rá viac menej ako kla­sic­ká poži­čov­ňa áut. Spo­lie­ha sa na to, že zákaz­ní­ci auto vrá­tia po uply­nu­tí výpo­žič­nej doby.

Prog­ram na poži­ča­nie áut je otvo­re­ný pre všet­kých vodi­čov, kto­rí musia splá­cať svo­je auto­mo­bi­ly

Zatiaľ je „Peer-2-Peer Car Sha­ring“ prog­ram otvo­re­ný len pre ľudí, kto­rí majú svo­je vozid­lo kúpe­né pro­stred­níc­tvom Ford Cre­dit (for­ma finan­co­va­nia na splát­ky cez spo­loč­nosť Ford). Penia­ze, kto­ré zís­ka­te za poži­ča­nie svoj­ho auta, je mož­né využiť pria­mo na zapla­te­nie mesač­nej splát­ky. Služ­by ako easy­Car Club zabez­pe­ču­jú “výpo­žič­ky” už neja­ký ten čas, ale Ford sa stal prvým výrob­com áut, kto­rý ich nie­len aktív­ne pod­po­ru­je, ale záro­veň nimi umož­ňu­je vozid­lo splá­cať. „Vzhľa­dom na to, že mno­ho áut je väč­ši­nu času odpar­ko­va­ných, môže to pomôcť naším zákaz­ní­kom zís­kať extra hoto­vosť a udr­žať ich vozid­lá v cho­de.“ pove­dal David McC­lel­land, vice pre­zi­dent pre mar­ke­ting spo­loč­nos­ti Ford.

zdroj: The Ver­ge

Pridať komentár (0)