Chceš nové auto bez pla­te­nia? Ford vie ako na to

Lukáš Timko / 28. júna 2015 / Tech a inovácie

Ford v máji tohto roka spus­til pre­vádzku pilot­nej služby GoD­rive urče­nej na zdie­ľa­nie aut v Lon­dýne. V prin­cípe ide o poži­čovňu auto­mo­bi­lov, kde nemu­síte vrá­tiť auto tam odkiaľ ste ho zobrali. To však ani z ďaleka nie je všetko, čo si Ford pri­chys­tal.

Táto služba využíva flo­tilu elek­tric­kých Fiest a Focu­sov a je sprí­stup­nená nie­koľko tisíc uží­va­te­ľom, ktorí majú k dis­po­zí­cii 50 áut roz­miest­ne­ných na 20 mies­tach v Lon­dýne. Výho­dou je, že aktu­álne poplatky si doká­žete pozrieť na GoD­rive apli­ká­cií, pri­čom prvých 5 minút, ktoré sú zdarmo, môžete využiť pre zozná­me­nia sa s autom.

Pred­ne­dáv­nom Ford pri­šiel s ďal­šou mož­nos­ťou pre šofé­rov ako si zapo­ži­čať auto­mo­bil. Spo­loč­nosť pred­sta­vila svoj nový prog­ram „Peer-2-Peer Car Sha­ring“. Ten vám umožní na krátky čas zapo­ži­čať svoj auto­mo­bil iným vodi­čom.

Využiť ho bude môcť 14,000 drži­te­ľov vodičs­kého opráv­ne­nia v šies­tich ame­ric­kých mes­tách – Ber­ke­ley, Oak­land, San Fran­cisco, Port­land, Chi­cago a Was­hing­ton DC – a ďal­ších 12,000 šofé­rov v Lon­dýne. Tí sa môžu tohto prog­ramu zúčast­niť cez soft­vér fun­gu­júci na prin­cípe webo­vej stránky a ktorý je ľahko dostupný aj cez mobilné zaria­de­nia. Ford si ho vypo­ži­čal od spo­loč­ností Geta­round a easy­Car Club zame­ra­ných na zdie­ľa­nie áut a uis­til šofé­rov, že všetci budúci pou­ží­va­te­lia musia prejsť sch­va­ľo­va­cím pro­ce­som ešte pred­tým, ako si váš auto­mo­bil zapo­ži­čajú. Pred­ne­dáv­nom GoD­rive pred­sta­vil schému, ktorá vyzerá viac menej ako kla­sická poži­čovňa áut. Spo­lieha sa na to, že zákaz­níci auto vrá­tia po uply­nutí výpo­žič­nej doby.

Prog­ram na poži­ča­nie áut je otvo­rený pre všet­kých vodi­čov, ktorí musia splá­cať svoje auto­mo­bily

Zatiaľ je „Peer-2-Peer Car Sha­ring“ prog­ram otvo­rený len pre ľudí, ktorí majú svoje vozidlo kúpené pro­stred­níc­tvom Ford Cre­dit (forma finan­co­va­nia na splátky cez spo­loč­nosť Ford). Peniaze, ktoré zís­kate za poži­ča­nie svojho auta, je možné využiť priamo na zapla­te­nie mesač­nej splátky. Služby ako easy­Car Club zabez­pe­čujú “výpo­žičky” už nejaký ten čas, ale Ford sa stal prvým výrob­com áut, ktorý ich nie­len aktívne pod­po­ruje, ale záro­veň nimi umož­ňuje vozidlo splá­cať. „Vzhľa­dom na to, že mnoho áut je väč­šinu času odpar­ko­va­ných, môže to pomôcť naším zákaz­ní­kom zís­kať extra hoto­vosť a udr­žať ich vozidlá v chode.“ pove­dal David McC­lel­land, vice pre­zi­dent pre mar­ke­ting spo­loč­nosti Ford.

zdroj: The Verge

Pridať komentár (0)