Chceš šetriť a nevieš ako na to? S týmto pravidlom to pôjde ako po masle

Psych.sk / 11. februára 2019 / Lifehacking

  • Šet­re­nie však nie je také jed­no­du­ché, ako by sa mohlo spo­čiatku zdať. Aj keď si po­vieme, že si každý me­siac od­lo­žíme na­prí­klad tre­tinu vý­platy, vždy sa ob­ja­via ne­jaké ne­ča­kané vý­davky
  • A člo­vek predsa raz za čas musí ísť aj me­dzi ľudí, na­prí­klad do kina či na kon­cert, kú­piť si niečo nové na seba alebo in­ves­to­vať do no­vého spot­re­biča
  • Po­môcť by vám však mohlo toto pra­vidlo
zdroj: pexels.com
  • Šet­re­nie však nie je také jed­no­du­ché, ako by sa mohlo spo­čiatku zdať. Aj keď si po­vieme, že si každý me­siac od­lo­žíme na­prí­klad tre­tinu vý­platy, vždy sa ob­ja­via ne­jaké ne­ča­kané vý­davky
  • A člo­vek predsa raz za čas musí ísť aj me­dzi ľudí, na­prí­klad do kina či na kon­cert, kú­piť si niečo nové na seba alebo in­ves­to­vať do no­vého spot­re­biča
  • Po­môcť by vám však mohlo toto pra­vidlo

Čo pred­sta­vuje po­mer 50/20/30?

Dô­le­žité je nájsť si sys­tém a zis­tiť, ako si od­kla­dať pe­niaze tým správ­nym spô­so­bom. Od­bor­níci však od­po­rú­čajú uro­biť to takto: vy­čleňte si 50% zá­robku na za­pla­te­nie všet­kých ne­vy­hnu­tých vecí, 20% si od­ložte k úspo­rám a 30% vám ostane na os­tatné út­raty, ako na­prí­klad po­se­de­nia s pria­teľmi či nové ob­le­če­nie.

Prečo je efek­tívne práve ta­kéto de­le­nie?

Najmä preto, že ak ste si ešte spo­riť ne­za­čali, je na­čase a táto me­tó­da je jed­no­du­chá, ale účinná. Ok­rem toho je len na vás, čo si do kto­rej ka­te­gó­rie za­ra­díte. Po­lo­vicu by ste mali in­ves­to­vať do ne­vy­hnut­ných pla­tieb, ako je na­prí­klad ná­jomné, ener­gie či čo­koľ­vek iné sú­vi­siace s pla­te­ním za bý­va­nie. Nie­ktorí ľu­dia si do tejto ka­te­gó­rie za­ra­dia aj ob­le­če­nie, kým iní túto po­ložku ra­dia do tre­tej ka­te­gó­rie, teda k os­tat­ným út­ra­tám.

20 per­cent in­ves­tu­jete do čo­ho­koľ­vek, čo po­va­žu­jete za svoj fi­nančný cieľ, ako na­prí­klad spla­te­nie hy­po­téky, ne­ja­kého dlhu alebo šet­re­nie si na nové bý­va­nie či na peknú do­vo­lenku. Zvyš­ných 30 per­cent in­ves­tu­jete na­prí­klad na zá­bavu, člen­ské do po­sil­ňovne či na svoje ko­níčky a zá­ľuby.

Kto je au­to­rom tohto pra­vidla?

Pr­vým člo­ve­kom, ktorý sa po­sta­ral o to, že sa pra­vidlo 50/20/30 stalo po­pu­lár­nym, bola žena me­nom Eli­za­beth War­ren a jej dcéra Ame­lia War­ren Ty­agi. Na­pí­sali to­tiž knihu s náz­vom „All Your Worth“. V nej píšu, že žiadne pra­vidlo tý­ka­júce sa spo­re­nia ne­sadne kaž­dému a ne­exis­tuje akási uni­ver­zálna zá­sada, ktorá vám za­ručí, že svoje fi­nančné ciele spl­níte.

Pra­vidlo 50/20/30 je však dob­rým za­čiat­kom a ak vám ne­vy­ho­vuje, mô­žete si ho pris­pô­so­biť. Sa­moz­rejme, nie je možné dr­žať sa tohto pra­vidla vždy. Ob­čas sa stane, že vý­davky v jed­nej ob­lasti sú jed­no­du­cho vyš­šie a ne­vyh­neme sa tomu, aby sme si po­diel in­ves­to­va­nia jed­no­du­cho pris­pô­so­bili.

Po­da­rilo sa vám už nájsť spô­sob, akým si niečo na­šet­riť? Dajte nám ve­dieť v ko­men­tá­roch, aká me­tó­da sa osved­čila vám.

Zdroj: psych.in­te­rez.sk

viac_podobnych_clankov_na_www_psych_sk
Pridať komentár (0)