Chceš vedieť kódiť? Tak sa to nauč!

Lukáš Gašparík jr. / 18. november 2014 / Tools a produktivita

Deti dnes vyras­tajú v digi­tál­nej dobe a často krát vedia oveľa lep­šie nará­bať s inter­ne­tom, smartp­ho­nami a tab­letmi, ako ich rodi­čia. Preto v dneš­nej dobe nestačí iba vedieť písať a čítať, ale do pop­re­dia sa dostáva už aj schop­nosť vedieť prog­ra­mo­vať.

Nejde len o to vycho­vať novú gene­rá­ciu prog­ra­má­to­rov. Progra­mo­va­nie je skôr vstup­nou brá­nou do dneš­ného sveta tech­no­ló­gií. Naučiť sa prog­ra­mo­vať už dnes nie je vôbec zlo­žité a tak môžete svoju kre­a­ti­vitu vlo­žiť do kódov.

1. Code­ca­demy

Je bez­po­chyby naj­zná­mej­šia webová stránka, na kto­rej sa naučíte kódiť. Stránka ponúka na výber veľké množ­stvo prog­ra­mo­va­cích jazy­kov, ako sú naprí­klad: HTML, PHP, JavaSc­ript, jQu­ery, Pyt­hon alebo Ruby. Vo vnútri kaž­dej lek­cie je panel ktorý vysvet­ľuje potrebný kód a inštruk­cie. Stránka dokáže v momente vyhod­no­tiť vami napí­sané kódy a upo­zor­niť vás na chyby, takže je to ako keby vedľa vás sedel uči­teľ.

2. Code school

Jedná sa o ďal­šiu kva­litnú stránku, na kto­rej sa je možné naučiť kódiť. Na roz­diel od väč­šiny inte­rak­tív­nych strá­nok ide Code school viac do hĺbky. Kurzy sú roz­de­lené do 4 hlav­ných sku­pín: Ruby, JavaSc­ript, HTML/CSS a iOS. Zatiaľ čo väč­šina kur­zov je ponú­ka­ných bez­platne, pre nie­ktoré je treba si zria­diť pre­mium account, ktorý vás bude stáť mesačne na $25.

3. Tre­e­house

Kurzy sú orien­to­vané viac pro­jek­tovo ako jazy­kovo, takže sú ide­álne pre úpl­ných začia­toč­ní­kov, ktorí majú presný zámer a vedia čo chcú vytvo­riť. Kurzy od Tre­e­house sú roz­de­lené do nie­koľ­kých etáp alebo modu­lov, z kto­rých prvé sú bez­platné. Po ich absol­vo­vaní budete vyzvaný na zapla­te­nie mesač­ného poplatku $25 , po kto­rom sa vám odo­mkne prí­stup ku všet­kým kur­zom s viac ako 650-timi vide­ami.

4. Khan Aca­demy

Kurzy Khan Aca­demy nie sú až tak kate­go­ri­zo­vané, ide skôr o akési otvo­rené ihrisko pre všet­kých, ktorí majú záu­jem naučiť sa kódiť. Na stránke môžete pre­be­hnúť celým pro­ce­som od nauče­nia sa základ­ných poj­mov, cez pre­skú­ma­nie daného kódu, až po výu­kové videá.

5. Uda­city

Táto stránka osa­huje viac videí z oblasti prog­ra­mo­va­nia, ako kto­rá­koľ­vek iná stránka podob­ného typu. Nevý­ho­dou je však, že kurzy nie sú navzá­jom pre­po­jené, takže Uda­city nie je veľmi pre začia­toč­ní­kov, ale skôr pre tých, ktorí už majú základy zvlád­nuté a chcú si ďalej roz­ši­ro­vať svoje obzory.

Pridať komentár (0)