Chceš zrých­liť svoj smart­fón? Odin­šta­luj si Face­bo­ok!

Dárius Polák / 27. januára 2016 / Business

Úprim­ne, načo využí­vaš Face­bo­ok? Sprá­vy, news­fe­ed a sku­pi­ny.

Na toto však apli­ká­ciu nepot­re­bu­ješ, sta­čí ti na to tvoj mobil­ný pre­hlia­dač. Sku­pi­na ľudí na Red­di­te sa roz­hod­lo otes­to­vať, o koľ­ko sa im zvý­ši výkon­nosť ich smart­fó­nu po odin­šta­lo­va­ní apli­ká­cie a Mes­sen­ge­ru.

15 %!

Hoci to bol len jed­no­rá­zo­vý test, potvr­dzu­je to tvr­de­nie, že Face­bo­ok ti nespot­re­bu­je iba čas ale aj výkon baté­rie. Pre inži­nie­rov Face­bo­oku je toto neo­spra­vedl­ni­teľ­né a mali by s tým už začať nie­čo robiť.

Rie­še­nie je pri­tom tri­viál­ne — odin­šta­luj si apli­ká­ciu spo­lu s Mes­sen­ge­rom a máš po prob­lé­me. Ja sám už obo­je nepou­ží­vam vyše roka a abso­lút­ne mi ani jed­no nechý­ba.

Fot­ky, videá? Obo­je bez prob­lé­mov a vo výbor­nej kva­li­te. Navy­še ma vôbec neot­ra­vu­jú neus­tá­le pop-up okien­ka so sprá­va­mi. Všet­ci vie­me, aké to je láka­vé pozrieť sa, kto sa o nás prá­ve zau­jí­ma. Toto je pred­sa hlav­ná sila Face­bo­oku. Ja si môžem pozrieť sprá­vy vte­dy, kedy chcem ja a neiri­tu­je ma to.

Tak čo, obe­tu­ješ tvo­ju obľú­be­nú apli­ká­ciu pre výkon tvoj­ho smart­fó­nu?

uninstall-facebook-phone

zdroj: Reddit.com

Pridať komentár (0)