Chceš zrých­liť svoj smart­fón? Odin­šta­luj si Face­book!

Dárius Polák / 27. januára 2016 / Business

Úprimne, načo využí­vaš Face­book? Správy, news­feed a sku­piny.

Na toto však apli­ká­ciu nepot­re­bu­ješ, stačí ti na to tvoj mobilný pre­hlia­dač. Sku­pina ľudí na Red­dite sa roz­hodlo otes­to­vať, o koľko sa im zvýši výkon­nosť ich smart­fónu po odin­šta­lo­vaní apli­ká­cie a Mes­sen­geru.

15 %!

Hoci to bol len jed­no­rá­zový test, potvr­dzuje to tvr­de­nie, že Face­book ti nespot­re­buje iba čas ale aj výkon baté­rie. Pre inži­nie­rov Face­bo­oku je toto neo­spra­vedl­ni­teľné a mali by s tým už začať niečo robiť.

Rie­še­nie je pri­tom tri­viálne — odin­šta­luj si apli­ká­ciu spolu s Mes­sen­ge­rom a máš po prob­léme. Ja sám už oboje nepou­ží­vam vyše roka a abso­lútne mi ani jedno nechýba.

Fotky, videá? Oboje bez prob­lé­mov a vo výbor­nej kva­lite. Navyše ma vôbec neot­ra­vujú neus­tále pop-up okienka so sprá­vami. Všetci vieme, aké to je lákavé pozrieť sa, kto sa o nás práve zau­jíma. Toto je predsa hlavná sila Face­bo­oku. Ja si môžem pozrieť správy vtedy, kedy chcem ja a neiri­tuje ma to.

Tak čo, obe­tu­ješ tvoju obľú­benú apli­ká­ciu pre výkon tvojho smart­fónu?

uninstall-facebook-phone

zdroj: Reddit.com

Pridať komentár (0)