Chce­te ísť do Sili­con Val­ley? Máte jedi­neč­nú prí­le­ži­tosť

Lukáš Gašparík jr. / 7. februára 2015 / Startupy

Využi­te jedi­neč­nú mož­nosť a pošli­te váš star­tup do Sili­con Val­ley. Vyvo­le­ných bude 12 star­tu­pov z kra­jín Vyšeg­rád­skej štvor­ky, kto­ré budú od 21. do 24. aprí­la pit­cho­vať pria­mo v kolís­ke star­tu­pov v Sili­con Val­ley.

Využi­te túto jedi­neč­nú šan­cu, skús­te si pitch pria­mo v Sili­con Val­ley a zís­kaj­te mož­nosť narai­so­vať neja­ké penia­ze pre váš pro­jekt. Navy­še sa zozná­mi­te s množ­stvom ľudí z váš­ho odvet­via a nav­štív­te naj­viac ino­va­tív­ne spo­loč­nos­ti síd­lia­ce v Sili­con Val­ley. Na to, aby ste moh­li kan­di­do­vať, musí­te spĺňať nasle­du­jú­ce pod­mien­ky: mali by ste byť ochot­ný pri­jať inves­tí­ciu do váš­ho star­tu­pu, váš star­tup by mal šká­lo­va­teľ­ný, mal by mať vyso­kú pri­da­nú hod­no­tu a hlav­ne by mal mať glo­bál­ny dopad.

Cie­ľom tej­to súťa­že je pri­niesť 12 star­tu­pov z kra­jín Vyšeg­rád­skej štvor­ky do Sili­con Val­ley a umož­niť im pit­cho­vať pred rele­vant­ným pub­li­kom a pop­ri­tom zvý­šiť aj ino­va­týv­no-tech­no­lo­gic­ké pove­do­mie star­tu­pov z tej­to oblas­ti. Takis­to je to aj pre­po­je­nie jed­not­li­vých star­tu­po­vých eko­sys­té­mov tých­to kra­jín a zvý­še­nie spo­lu­prá­ce navzá­jom medzi sebou.

Počas posled­né­ho feb­ru­áro­vé­ho týžd­ňa budú nomi­no­va­né 3 star­tu­py, kto­ré poces­tu­jú do Sili­con Val­ley. Cie­ľom je vybrať tie naj­lep­šie star­tu­py, pomôcť im k ďal­šie­mu roz­vo­ju a zvý­šiť tak pove­do­mie o slo­ven­skom star­tu­po­vom eko­sys­té­me.

Nomi­ná­cie budú pre­bie­hať na zákla­de nasle­du­jú­cich kri­té­rií:

  • Ino­vá­cie v oblas­ti pro­duk­tu ale­bo služ­by
  • Ino­vá­cie v oblas­ti výro­by, dis­tri­bú­cie a uvá­dza­nia pro­duk­tu na trh
  • Výni­moč­ný rast počtu zákaz­ní­kov, príj­mov ale­bo výsku­mu a vývo­ja
  • Poten­ciál uve­de­nie do pre­vádz­ky a naru­še­nia tak súčas­nej situ­ácie na trhu
  • Kom­bi­ná­cia zau­jí­ma­vých prí­le­ži­tos­tí na trhu a schop­né­ho a špe­cia­li­zo­va­né­ho týmu

Svo­je pre­zen­tá­cie v anglič­ti­ne môže­te posie­lať do 20. feb­ru­ára na [email protected]

zdroj: viseg­rad­star­tups

Pridať komentár (0)