Chce­te vir­tu­ál­nu rea­li­tu? Sta­čí si cap­núť na tvár iPad.

Martin Kráľ / 17. septembra 2014 / Tech a inovácie

AirVR chce pre­me­niť váš iPad Mini a iPho­ne 6 plus na “vir­tu­al rea­li­ty” oku­lia­re.

Bola len otáz­ka času, kým sa zaria­de­nia od App­le nezač­nú využí­vať na rôz­ne úče­ly (dokon­ca aj ako sexu­ál­ne hrač­ky). AirVR je ďal­ším úspeš­ným pro­jek­tom z kuchy­ne Kicks­tar­te­ru, kto­ré­ho foun­de­ri sú cha­la­ni z Toron­ta. Iba 20k im sta­či­lo v kam­pa­ni na to, aby pre­me­ni­li ipho­ne 6 Plus a iPad Mini reti­na na oku­lia­re spro­stred­ku­jú­ce vir­tál­nu rea­li­tu. Ak chce­te teda skú­siť nie­čo úpl­ne cra­zy a vyze­rať pri­naj­men­šom ako neja­ký nepo­da­re­ný borg, kupuj­te AirVR. Ide­te do toho?

Zdroj: theverge.com, kickstarter.com

Pridať komentár (0)