Che­wChew: Nasaďte parohy svojmu milá­či­kovi

Ivo Kokinda / 4. februára 2015 / Tech a inovácie

Slo­ven­ský pro­dukt, ktorý zau­jal viac v zahra­ničí ako doma. Che­wChew sú žuva­cie parohy, ktoré zaba­via vášho domá­ceho milá­čika na dlhu dobu a pri tom mu poskytnú všetky potrebné živiny a mine­rálne látky v prí­rod­nej forme.

Pro­jekt Che­wChew žuvačky pre psov vzni­kol v roku 2010, kedy zakla­da­teľa Petra Mičudu inšpi­ro­val jeho vlastný pes Meg­gye. „Začala ohrý­zať náby­tok vyro­bený z paro­žia. Vtedy som si vši­mol, že sa tvári veľmi šťastne a spo­kojne, keď mohla obh­rý­zať paro­žie. Hneď na to som si zado­vá­žil pár kusov paro­žia a doprial svojmu psovi pote­še­nie a radosť. Zau­jalo ma to natoľko, že som sa začal viac zau­jí­mať o zlo­žení tejto suro­viny — zhody paro­žia.“

Po zis­tení zlo­že­nia, a že obsa­huje množ­stvo prí­rod­ných mine­rá­lov a vita­mí­nov, ako naprí­klad váp­nik, sodík, hor­čík, fos­for a železo,  sa Peter roz­ho­dol, dopriať túto zdravú hračku všet­kým psom. 

Na začiatku sme začí­nali so 6 pro­duktmi urče­nými len pre psov. K dneš­nému dňu máme v ponuke cel­kovo 25 pro­duk­tov. Sor­ti­ment sme roz­ší­rili o výrobky pre hlo­dav­cov a papa­gáje. Stále pra­cu­jeme na vývoji nových pro­duk­tov,“ pokra­čuje Peter.

Suro­viny sú vyrá­bané z tých naj­kva­lit­nej­ších zho­dov a každý jeden výro­bok je pre­cízne ručne spra­co­vaný. Takže domáci milá­čik má vždy nový a jedi­nečný záži­tok. Výrobný pro­ces pre­bieha eko­lo­gicky v súlade s prí­ro­dou, kde nie sú žiadne umelé prí­davky, far­bivá, che­mi­ká­lie či kon­zer­vačné látky. Pri výrobe netr­pia a nie sú zabí­jané žiadne zvie­ratá, čo je pod­statný fakt, keďže ľudia si veľmi často pred­sta­via, že všetko, čo je zvie­ra­cieho pôvodu je zís­kané násil­nou for­mou. 

Che­wChew sa zúčast­nil súťaže Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2012, kde obsa­dila skvelé 2. miesto. „ Toto oce­ne­nie ma samoz­rejme pote­šilo, ale veľký prí­sun pre pro­jekt to nepri­nieslo, nakoľko väč­šina našich zákaz­ní­kov nie je zo SR a neza­chy­tili túto infor­má­ciu. Oce­ne­nie odbor­nej poroty na súťaži ma moti­vo­valo k ďal­šiemu aktív­nemu roz­ví­ja­niu,“ dodáva Peter. 

Ďalej si spo­mína na začiatky Che­wChew, ktoré boli naozaj ťažké. Ale asi ako väč­šina začiat­kov. „Počia­točné náklady na cer­ti­fi­ká­ciu a zria­de­nie výroby v súlade s pred­pismi a naria­de­niami boli vysoké. Odstu­pom času a vstu­pom na sve­tový trh sa uká­zalo, že inves­tí­cia nebola zby­točná.“

Účasť na sve­to­vej výstave cho­va­teľ­ských potrieb INTER­ZOO 2014 v Norim­bergu nám otvo­rila nové mož­nosti, kde aj zís­kali cenu ino­vá­cie — INNO­VA­TI­ON­TIC­KET. Naša pro­duk­cia od roku 2013 vzrá­stla mno­ho­ná­sobne.“ 

Dnes má Che­wChew na Slo­ven­sku pri­bližne 40 pre­dajní a pôsobí vo via­ce­rých kra­ji­nách sveta ako Česko, Nemecko, Rakúsko, Maďar­sko, Fran­cúz­sko, Bel­gicko, Holand­sko, Špa­niel­sko, Švaj­čiar­sko a v ich zatiaľ naje­xo­tic­kej­šej des­ti­ná­cií, a tou je Hong Kong. Už pred­po­klady na začiatku boli sľubné, keďže s týmto nápa­dom prišli ako prvý v Stred­nej Európe.V tomto roku plá­nujú absol­vo­vať naj­väč­šiu výstavu cho­va­teľ­ských potrieb INTER­ZOO 2015 v Talian­sku. Na výstave pred­sta­via svoje nové pro­dukty, ktoré by ich mohli posu­núť na nové trhy a ďalej napre­do­vať. 

Ciele tohto, pre nás málo zná­meho pro­jektu, je stať sa pop­red­ným sve­to­vým výrob­com prí­rod­ných hra­čiek a maš­kŕt pre domáce zvie­ratá, k čomu určite pris­peje aj to, že zís­kali celo­sve­tovú ochrannú známku na značku. Veľmi fan­dím tomuto pro­jektu, aby šíril slo­ven­skú značku do sveta a repre­zen­to­val tak našu kra­jinu.

Spo­loč­nosť aktívne spo­lu­pra­cuje aj s nezis­ko­vou orga­ni­zá­ciou Pes v núdzi. Sú zás­tan­cami toho, že drobné pote­še­nia si zaslú­žia všetky psíky, nie­len tie, ktoré majú svojho pána.

zdroj: chewchew.eu

Pridať komentár (0)