Čile vytvára toľko slneč­nej ener­gie, že ju posky­tuje zadarmo

Rudolf Nečas / 14. júna 2016 / Tools a produktivita

V uply­nu­lých rokoch Čile inves­to­valo do svo­jej solár­nej ener­ge­tiky toľko, že kra­jina teraz zo Slnka gene­ruje viac elek­triny, než potre­buje.

Nové správy uka­zujú, že spo­tové ceny solár­nej elek­triny klesli na nulu po 113 dní tohto roku a oča­káva sa a že dní so solár­nou ener­giou zadarmo bude v Čile ešte veľa. Využí­va­nie solár­nej ener­gie zadarmo je veľ­kým prí­no­som pre oby­va­te­ľov, ale ana­ly­tici sa obá­vajú, aký bude mať vplyv na trh, pre­tože inves­tori a maji­te­lia solár­nych elek­trární môžu prísť o peniaze.

24GREENPAIN-superJumbo-v5 (1)

foto: nytimes.com

Solárna ener­gia, ktorú dnes Čile pri­vá­dza do cen­trál­nej siete je oproti roku 2013 štvor­ná­sobná. Sieť je napá­janá 29-timi solár­nymi far­mami a je naplá­no­vaná výstavba ešte ďal­ších 15. Celé to vyzerá skvelo, je tu však aj zádr­hel – Čile má dve napá­ja­cie siete – cen­trálnu a severnú, ktoré nie sú pre­po­jené.

Infra­štruk­túra v nie­kto­rých oblas­tiach oboch sietí je zlá, takže sa nájdu aj miesta, kde sieť jed­no­du­cho nedo­káže pre­ná­šať dosta­tok elek­triny. Kvôli odve­kému prin­cípu ponuky a dopytu majú nie­ktoré oblasti viac elek­triny, než potre­bujú, čo síce stláča cenu, ale iné oblasti jej zas nemajú dosta­tok.

V oblas­tiach sever­nej časti cen­trál­nej siete kvôli výko­no­vým pre­byt­kom spadla cena až na nulu a podľa toh­to­roč­ných čísel to vyzerá, že minu­lo­ročný počet 192 dní elek­triny zadarmo bude pre­ko­naný. Záro­veň však oblasti s nedos­ta­toč­ným pokry­tím siete zaží­vajú vyš­šie ako bežné ceny.

2015-1-Chile-Santiago-181-1200x674

foto: dronestagr.am

Kri­tici sa obá­vajú dlho­do­bých dopa­dov masív­neho rastu solár­neho prie­myslu bez potreb­nej aktu­ali­zá­cie infra­štruk­túry. Car­los Bar­ria, bývalý šéf vlád­nej diví­zie obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie a pro­fe­sor na Pon­ti­fi­kál­nej kato­líc­kej uni­ver­zita v Chile, San­tiagu pove­dal pre Blo­om­berg: „Vláda Michelle Bache­le­to­vej sta­no­vila ener­ge­tický sek­tor ako pri­oritu. Ale plá­no­va­nie bola zame­rané na krát­ko­dobý hori­zont, je však nutné mať dlho­dobé plány pre rie­še­nie týchto typov prob­lé­mov.”

Čile našťas­tie rea­guje na potrebu lep­šej ener­ge­tic­kej infra­štruk­túry. Stavba 3000 kilo­met­ro­vej pre­no­so­vej linky pre pre­po­je­nie dvoch sietí je v plnom prúde a má byť hotová v roku 2017. Odde­lená 753 kilo­met­rová linka je tiež vo vývoji, jej úče­lom je zmier­niť výko­nové pre­bytky v sever­ných čas­tiach cen­trál­nej siete, kde ceny elek­triny padli až na nulu.

Chile

foto: solarindustrymag.com

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: evwind.es

Pridať komentár (0)