Čile vytvá­ra toľ­ko slneč­nej ener­gie, že ju posky­tu­je zadar­mo

Rudolf Nečas / 14. júna 2016 / Lifehacking

V uply­nu­lých rokoch Čile inves­to­va­lo do svo­jej solár­nej ener­ge­ti­ky toľ­ko, že kra­ji­na teraz zo Sln­ka gene­ru­je viac elek­tri­ny, než potre­bu­je.

Nové sprá­vy uka­zu­jú, že spo­to­vé ceny solár­nej elek­tri­ny kles­li na nulu po 113 dní toh­to roku a oča­ká­va sa a že dní so solár­nou ener­gi­ou zadar­mo bude v Čile ešte veľa. Využí­va­nie solár­nej ener­gie zadar­mo je veľ­kým prí­no­som pre oby­va­te­ľov, ale ana­ly­ti­ci sa obá­va­jú, aký bude mať vplyv na trh, pre­to­že inves­to­ri a maji­te­lia solár­nych elek­trár­ní môžu prí­sť o penia­ze.

24GREENPAIN-superJumbo-v5 (1)

foto: nytimes.com

Solár­na ener­gia, kto­rú dnes Čile pri­vá­dza do cen­trál­nej sie­te je opro­ti roku 2013 štvor­ná­sob­ná. Sieť je napá­ja­ná 29-timi solár­ny­mi far­ma­mi a je naplá­no­va­ná výstav­ba ešte ďal­ších 15. Celé to vyze­rá skve­lo, je tu však aj zádr­hel – Čile má dve napá­ja­cie sie­te – cen­trál­nu a sever­nú, kto­ré nie sú pre­po­je­né.

Infra­štruk­tú­ra v nie­kto­rých oblas­tiach oboch sie­tí je zlá, tak­že sa náj­du aj mies­ta, kde sieť jed­no­du­cho nedo­ká­že pre­ná­šať dosta­tok elek­tri­ny. Kvô­li odve­ké­mu prin­cí­pu ponu­ky a dopy­tu majú nie­kto­ré oblas­ti viac elek­tri­ny, než potre­bu­jú, čo síce stlá­ča cenu, ale iné oblas­ti jej zas nema­jú dosta­tok.

V oblas­tiach sever­nej čas­ti cen­trál­nej sie­te kvô­li výko­no­vým pre­byt­kom spad­la cena až na nulu a pod­ľa toh­to­roč­ných čísel to vyze­rá, že minu­lo­roč­ný počet 192 dní elek­tri­ny zadar­mo bude pre­ko­na­ný. Záro­veň však oblas­ti s nedos­ta­toč­ným pokry­tím sie­te zaží­va­jú vyš­šie ako bež­né ceny.

2015-1-Chile-Santiago-181-1200x674

foto: dronestagr.am

Kri­ti­ci sa obá­va­jú dlho­do­bých dopa­dov masív­ne­ho ras­tu solár­ne­ho prie­mys­lu bez potreb­nej aktu­ali­zá­cie infra­štruk­tú­ry. Car­los Bar­ria, býva­lý šéf vlád­nej diví­zie obno­vi­teľ­ných zdro­jov ener­gie a pro­fe­sor na Pon­ti­fi­kál­nej kato­líc­kej uni­ver­zi­ta v Chi­le, San­tia­gu pove­dal pre Blo­om­berg: „Vlá­da Michel­le Bache­le­to­vej sta­no­vi­la ener­ge­tic­ký sek­tor ako pri­ori­tu. Ale plá­no­va­nie bola zame­ra­né na krát­ko­do­bý hori­zont, je však nut­né mať dlho­do­bé plá­ny pre rie­še­nie tých­to typov prob­lé­mov.”

Čile našťas­tie rea­gu­je na potre­bu lep­šej ener­ge­tic­kej infra­štruk­tú­ry. Stav­ba 3000 kilo­met­ro­vej pre­no­so­vej lin­ky pre pre­po­je­nie dvoch sie­tí je v plnom prú­de a má byť hoto­vá v roku 2017. Odde­le­ná 753 kilo­met­ro­vá lin­ka je tiež vo vývo­ji, jej úče­lom je zmier­niť výko­no­vé pre­byt­ky v sever­ných čas­tiach cen­trál­nej sie­te, kde ceny elek­tri­ny pad­li až na nulu.

Chile

foto: solarindustrymag.com

zdroj: inhabitat.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: evwind.es

Pridať komentár (0)