Chromá opica začala opäť cho­diť vďaka moz­go­vému implan­tátu

Timotej Vančo / 12. november 2016 / Zaujímavosti

Začína to pri cho­dia­cich opi­ciach, časom sa možno dopra­cu­jeme k záchrane plno­hod­not­ného života aj pre ľudí, ktorí mali veľmi ťažké zra­ne­nie.

Vďaka novému sys­tému, nazva­nému „Roz­hra­nie pre mozog a chrb­ticu“, mohol ochr­nutý makak s pora­ne­niami chrb­tice znovu cho­diť menej ako 6 dní. Pou­ži­tím stra­te­gicky umiest­ne­ných elek­tric­kých implan­tá­tov, fun­guje nová tech­no­ló­gia na spô­sobe obchá­dza­nia poško­de­ných oblastí chrb­tice a umož­ňuje prie­chodu sig­ná­lov medzi moz­gom a cho­did­lami.

Vo vyhlá­sení, spo­lu­au­tor štú­die Gré­go­ire Cour­tine vysvet­lil, že “toto je prvý­krát, čo neuro­tech­no­ló­gie obno­vujú loko­mó­ciu u pri­má­tov”, ale varo­val, že “exis­tuje mnoho ďal­ších prob­lé­mov a môže trvať nie­koľko rokov, kým všetky zložky tejto inter­ven­cie budú tes­to­vané u ľudí.”

brain-spine-interface

Foto: qz.com

Ako to teda celé fun­guje? Ak sa nie­komu nestane veľké zra­ne­nie, tak by jeho zdravé telo malo fun­go­vať nasle­dovne: Sig­nály sú vysie­lané z moto­ric­kej moz­go­vej kôry a sú odo­vzdá­vané po chrbte do bed­ro­vej oblasti, ktorá sa skladá zo siete neuró­nov, ktoré sti­mu­lujú pohyb do sva­lov nôh. Avšak, ak sa vyskytne zra­ne­nie v oblasti chrb­tice, táto komu­ni­ká­cia môže byť naru­šená, takže mozog už nebude schopný komu­ni­ko­vať s nohami.

Pred­tým, ako začali opice s pora­ne­ním mie­chy prvý­krát cho­diť, vedci im umiest­nili pole elek­tród cez ich moto­rickú moz­govú kôru pre záznam sig­ná­lov pochá­dza­jú­cich z tejto časti mozgu. Táto ner­vová akti­vita bola potom bez­drô­tovo pre­ná­šaná do ria­dia­ceho počí­tača, ktorý pou­žíva algo­rit­mus na iden­ti­fi­ká­ciu a roz­kó­do­va­nie sig­ná­lov ohý­ba­nia, roz­ťa­ho­va­nia sva­lov a následný pohyb. Ako­náhle sú tieto moz­gové sig­nály dekó­do­vané, počí­tač posúva infor­má­cie do elek­tród umiest­ne­ných v bed­ro­vej oblasti opíc, čo spô­sobí elek­trickú sti­mu­lá­ciu sva­lov a následný pohyb nôh.

extra_large-1478778843-cover-image

Foto: iflscience.com

Opice boli znovu schopné cho­diť, ako­náhle sa im implan­to­valo nové roz­hra­nie pre komu­ni­ká­ciu mozgu a nôh. Žiadne fyzi­ote­ra­pe­utické lie­če­nia alebo tré­ning nebol potrebný,“ pove­dal vedec Erwan Bez­ard.

Ak by si mal záu­jem, o štú­diu pub­li­ko­vanú sku­pi­nou ved­cov, ktorá stojí za týmto bra­vúr­nym pokro­kom, náj­deš na strán­kach Nature. Výskum a jeho pozi­tívne výsledky, môžu byť vyni­ka­jú­cim kro­kom vpred pre ľudí, ktorí sú do životne odká­zaní na vozík.

Zdroj článku: iflscience.com, zdroj pre­zen­tač­ného obrázku: hlubocky.eu/iflscience.com

Pridať komentár (0)