Čína si vyšliapla na naj­lep­šie auto sveta!

Martin Bohunický / 29. júla 2015 / Tech a inovácie

Čo sa stane, keď skom­bi­nu­ješ naj­lep­šie auto sveta s Kit­tom z Knight Ridera? Odpo­veď: The You­xia X. Čín­sky star­tup You­xia Motors ozná­mil výrobu vôbec svojho prvého čisto elek­tric­kého auta.

You­xia X nie je zase až tak do očí bijúce auto, ako nie­ktoré iné čín­ske výmysly, no jeho “inšpi­rá­cia” je jasná kaž­dému. Vyzerá totálne ako Tesla Model S — rov­naký dlhý doty­kový panel, rov­naké kľučky. Len tak medzi rečou, inšpi­rá­ciou mu boli aj iné sve­tové auto­mo­bilky, ako je naprí­klad Lexus, Audi, či Mase­rati.

Čo teda z Tesly nie je, je z Knight Ridera. Pamä­táš si Michala Knighta (hral ho David Has­sel­hoff), kto­rého v 80.rokoch vozil na tele­víz­nych obra­zov­kách inte­li­gentný Pon­tiac Fire­bird Trans Am zvaný KITT? Toto auto sa stalo cez iné veci iko­nické najmä pre svoju bli­ka­ciu čer­venú masku.

You­xia X má v pred­nej časti LCD masku, ktorá dokáže bli­kať ako KITT, zobra­zo­vať logo spo­loč­nosti alebo čokoľ­vek iné. Fun­guje na ope­rač­nom sys­téme KITT OS so zákla­dom v Android 5.1. Ani dizaj­nér Huang Xiu­y­uan sa netají, že je veľ­kým fanú­ši­kom Knight Ridera.

KITT OS má ďal­šie zau­jí­mavé vychy­távky. Štve ťa, že auto je tiché? Daj svojmu táto­šovi zvuk motora z Fer­rari 488 GTB alebo z Jagu­áru F-Type. Divné, ale nie­komu sa to páčiť asi môže.

Čo sa však oko­pí­ro­vať nepo­da­rilo sú fan­tas­tické para­metre Tesly. Napriek tomu dekla­rujú výrob­co­via X akce­le­rá­ciu z 0 na 60 mph za 5.6 sekundy. Auto poháňa motor so silou 348 koní a baté­ria pri­chá­dza v troch alter­na­tí­vach – 40 kWh, 60 kWh alebo 85 kWh.

S naj­väč­šou dostup­nou baté­riou má You­xia X dojazd okolo 250 kilo­met­rov a dobi­tie na Super­char­ger sta­nici trvá okolo pol hodinky.

Pro­duk­cia modelu by mala odštar­to­vať kon­com 2016 a prvé autá by mali byť doru­čené začiat­kom roka 2017 tak, aby pred­stihli oča­ká­vaný Tesla Model 3. Auto by malo stáť od 32 000 do 48 000 dolá­rov, cenovo je teda s mode­lom 3 porov­na­teľné.

Samoz­rejme, je na mieste byť tro­cha skep­tický pri úva­hách o nezná­mej firme, ktorá sa zrazu obja­vila z ničoho nič. Nebude teda vôbec žiad­nym prek­va­pe­ním, ak k pro­duk­cií napo­kon nikdy nepríde.

Zdroj: mashable.com

Pridať komentár (0)