Čína vytvorí prvé zelené mesto pokryté miliónmi rastlín. Bude bojovať proti znečisteniu

Mária Ambrozová / 13. februára 2018 / Architektúra

zdroj: stefanoboeriarchitetti.net
  • Čína sa roz­hodla vy­tvo­riť prvé „ze­lené mesto“
  • Bu­dovy v ňom budú po­kryté ze­le­ňou, aby bo­jo­vali proti zne­čis­te­niu a glo­bál­nemu otep­ľo­va­niu
  • Mesto má byť ho­tové už o nie­koľko ro­kov a je pri­pra­vené pre pri­bližne 30 000 oby­va­te­ľov

Čína je jed­ným z naj­väč­ších zne­čis­ťo­va­te­ľov na­šej pla­néty a hoci je to dnes pri ob­rov­skom prie­mysle a za­ľud­není akosi pri­ro­dzené, svoj dlh sa pla­néte po­kúsi spla­tiť no­vým pro­jek­tom. Už o nie­koľko ro­kov má vy­rásť takz­vané ze­lené mesto, kde každú z bu­dov bude po­krý­vať ze­leň bo­ju­júca proti zne­čis­te­niu ovzdu­šia a kli­ma­tic­kým zme­nám.

Liuz­hou Fo­rest City bude do­mo­vom pre 30 000 oby­va­te­ľov, kto­rých domy, ho­tely, kan­ce­lá­rie, ne­moc­nice aj školy bude do­kopy po­krý­vať 40 000 stro­mov a mi­lión ďal­ších rast­lín v po­čte viac ako sto dru­hov. Táto ze­leň má z ovzdu­šia ab­sor­bo­vať ne­uve­ri­teľ­ných 10 000 ton CO2 a 57 ton zne­čis­ťu­jú­cich lá­tok ročne, pri­čom vy­pro­du­kuje pri­bližne 900 ton čis­tého kys­líka.

Mesto má vy­rásť na juhu Číny, blízko rieky Liu a hor­na­tej ob­lasti Gu­an­gxi, a so stav­bou sa má za­čať už v roku 2020. Jeho cel­ková od­ha­do­vaná roz­loha je 175 hek­tá­rov a s os­tat­nými mes­tami ho spoja rých­lov­laky či elek­trické au­to­mo­bily. Plá­no­vaná je vý­stavba re­zi­denč­ných do­mov, ko­merč­ných pries­to­rov, vlast­nej ne­moc­nice aj dvoch škôl. Bu­dovy budú kli­ma­ti­zo­vané vďaka geoter­mál­nym zdro­jom ener­gie a fo­to­vol­taic­kých (so­lár­nych) pa­ne­lov na stre­chách.


Za sa­mot­ným pro­jek­tom však ne­stoja Čí­ňa­nia, ale ar­chi­tekti z Európy, kto­rých si pri­vo­lali na po­moc. O ná­vrh sa po­sta­ralo pre­stížne ta­lian­ske štú­dio Ste­fano Bo­eri Ar­chi­tetti z Mi­lána, ktoré sa za­me­riava práve na ur­ba­niz­mus a stavbu so „ze­le­nou fa­sá­dou“ už pred­sta­vilo aj na do­má­cej pôde vo Švaj­čiar­sku (Bosco Ver­ti­cale alebo La Tour des Ced­res po­zri TU). Ta­káto forma vý­stavby má podľa jej au­to­rov zní­žiť prie­mernú tep­lotu miesta, vy­tvo­riť akési pri­ro­dzené pro­tih­lu­kové ba­ri­éry a na­po­môcť bio­di­ver­zite.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk

Pridať komentár (0)